GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

BOEKBESPREKING

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

BOEKBESPREKING

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Naar aanleiding van mijne bespreking van het „Jaarboekje voor de Gereformeerde Kerk van Watergraafsmeer" schreef Ds J. D. Boerkoel mij:

„Gaarne deel ik U mede, dat er in Watergraafsmeer wel een door den Kerkeraad benoemden correspondent betreffende contributies voor de Theologische Hoogeschool is; dat er evenzeer contribuanten zijn; dat de correspondent telken jare verslag uitbrengt van zijn bemoeienissen; dat ter Classis Amsterdam destijds (na de Synode van 1936) door de afgevaardigden van Watergraafsmeer op algemeene naleving van het synodale schrijven inzake de contributies is aangedrongen, tengevolge waarvan in alle kerken der Classis een onderzoek is ingesteld.

Het spijt me, dat de correspondent in het Jaarboekje niet vermeld wordt. Dit is inderdaad een leemte, die mede tengevolge van Uw boekbespreking in „De Reformatie" van vandaag nu wel zal worden opgeheven."

Ik dank Ds Boerkoel voor deze mededeelingen, waarover ik mij verheug, en mag er mij ook over verblijden, dat mijne opmerking aanleiding zal geven om de zoo veelvuldige inlichtingen in dit Jaarboekje nog iets vollediger te doen worden.

S. GREIJDANUS.

„Richtlijnen en Raadgevingen" van de In spectie der Vereeniging voor Christelij k-Nationaal Schoolonderwijs.

H. Veenman & Zonen — Wageningen.

De Hoofdcommissie van de Vereeniging voor Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs deed in 1905 een beknopt leerplan voor het Christelijk onderwijs op de lagere scholen samenstellen. Maar sedert dat jaar is veel veranderd, ook naar inzichten en opvattingen. „Onze inspecteurs hebben het nieuwe, dat zich aandiende ten opzichte van psychologie, paedagogiek en didactiek bestudeerd, gezamenlijk besproken en — zoveel mogelijk eenzelfde gedragslijn volgend — met beleid het goede in de scholen aangeprezen", blz. 3. De vrucht van dien arbeid wordt in dit boekje aangeboden. Na eene inleiding volgen aanwijzingen voor het onderricht in de verschillende vakken op de Scholen voor Christelijk lager en uitgebreid lager onderwijs. Gaarne sluit ik mij aan bij den wensch van de Hoofdcommissie: „Moge deze arbeid ons Christelijk Onderwijs ten goede komen".

S. GREIJDANUS.

„Blijft in Mij". Een boek voor jonge belijders".

Bosch en Keuning N.V. — Baam.

Door allerlei omstandigheden kan dit boek eerst aangekondigd worden op een tijdstip waarop de openbare belijdenis des geloofs van de jonge leden der kerk in de meeste Geref. Kerken van ons vaderland reeds zal hebben plaats gehad voor dit jaar.

Dat is in zeker opzicht jammer. Immers dit boek dient zich aan als een boek „voor jonge belijders". En he zal dus wel bedoeld zijn om als belijdenisgeschenk uitgereikt te worden door verloofden of familie aan hen die voor God en Zijn heilige gemeente het ja-woord deden hooren. Voor dezulken komt deze boekaankondiging dit jaar te laat.

Toch is het anderzijds niet erg thans op dit boek de aandacht te vestigen. Ook oudere belijders zullen dit boek met groote stichting kunnen lezen. We denken aan de prachtige opmerkingen die Dr Kraan in zijn artikel: Kerklid, maakt over het kerkelijk medeleven. Hij wijst er o.m. op, dat bij de kerkelijke verkiezing niet alleen de mannelijke belijdende leden der kerk behooren aanwezig te zijn, maar naar het voorbeeld der apostolische kerk ook de vrouwen. Afgedacht nog van het feit, zoo redeneert Dr Kraan of aan de vrouwelijke kerkleden het kiesrecht kan worden toegekend, vast staat toch, dat de verkiezing plaats heeft onder aanroeping van den naam des Heeren. „Ons aller gebed is noodzakelijk. Er wordt wel eens in sommige gemeenten geklaagd, dat het daar de dood in den pot is, da er in den kerkeraad een valsch conservatisme heerscht en er daarom van hem een verkeerde leiding uitgaat. Maar deze klachten keeren grootendeels tot onszelf terug. Want hoe kunnen we verwachten van God te ontvangen, waarom we niet eens gemeenschappelijk en ernstig hebben gebeden? " pag. 121.

Zoo zou er op meer belangrijke opmerkingen zoowel voor jonge als voor oudere belijders gewezen kunnen worden. De volgende predikanten hebben bijdragen voor dit boek afgestaan: Ds G. Laarman, Dooplid af? Ds J. D. Boerkoel, Avondmaalsganger. Ds P. Ch. va der Vliet, Leven bij het Woord. Ds H. A. Wiersinga, Gebedsleven. Dr E. D. Kraan, Kerklid. Ds W. A. Wiersinga, Met al de heiligen. Ds G. Lugtigheid, In de Wereld. Ds P. N. Kruyswijk, Geestelijke groei. Ds N Buff inga. Belijdenis en twijfel. Dr P. Prins, Onder het kruis. Ds H. Veldkamp, Met opgeheven hoofd. Ds IJ. K. Vellenga, Van geslacht tot geslacht.

Men ziet het: er is groote verscheidenheid van auteurs en onderwerpen. Dat brengt ook met zich mee, dat men bij het lezen het accent wel eens anders zou willen leggen dan in het bewuste artikel, dat men leest, geschiedt. Over den Japanschen zendeling Kagawa denk ik bijv. anders dan Ds Veldkamp, pag. 265.

Maar dit betreft tenslotte keinigheden. We zijn blij met dit belijdenisgeschenk en wenschen het in veler handen.

H. M.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 april 1939

De Reformatie | 8 Pagina's

BOEKBESPREKING

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 april 1939

De Reformatie | 8 Pagina's