GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

UIT DE SCHRIFT

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

UIT DE SCHRIFT

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

en terstond werden zijn voeten en enkelen vast. en het geloof, dat door Hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven, in u aller tegenwoordigheid. Handel. 3: 7, 16.

Uw lichamen tempelen van den Heiligen Geest.

De Heilige Geest legt er, in de beschrijving van do genezing van den kreupele aan de Schoone poort, vollen nadruk op, dat deze kreupele tot het geloof in Jezus Christus is gekomen. Dat is één van de triumfen van den Heiligen Geest: in Jezus' Naam legt Hij beslag ook op dezen zich eerst verhardenden zoon van vader Abraham. Zich ee'rst verhardend, want hij heeft gehoord van den Heiland en Zijn wonderen, wellicht is Deze meermalen langs zijn vaste plekje den tempel binnengegaan; maar nimmer heeft hij zich met zijn nood tot Jezus Christus gewend. Hij heeft geweten van de wondere gebeurtenissen op dien Zondagmorgen, kort geleden, ook wellicht iets vernomen van de aangrijpende predildng van Petrus: Bekeert u, want u komt de belofte toe; maar desondanks verwacht hij niet anders dan een aalmoes van Petrus en Johannes. Dat .„andere" raalit hem niet. Doch de Heilige Geest overwint: een heel korte preek: „in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener", en het hart van dezen kreupele is geopend voor het heil in Christus, hij is geworden slaaf van den Heere Christus.

Maar de Heilige Geest bemoeit Zich niet alleen met het hart van dezen man; Hij houdt Zich ook bezig met zijn voeten en enkelen! Dat behoort bij Zijn werk, waarbij Hij het alles uit Christus neemt en uitdeelt aan die van Christus zijn.

In den beginne zweefde Gods Geest op de wateren. Hij schiep den menscli, ook diens lichaam, en maakte dat tot een tempel voor Zichzelf. En wel is de zonde gekomen en als gevolg daarvan Gods vloek over de schepping — ook over den mensch en zijn lichaam, zoodat er kreupelen nu zijn, — maar Jezus Christus is tot zonde gemaakt. Hij heeft den vloek op Zich genomen en daarmee heeft Hij het gansche leven verlost. Dat moet nu ook uitkomen; dus neemt de Heilige Geest het uit Christus en laat Zich in met de voeten en enkelen van dezen man, Hij herstelt ze, zoodat dit geloovig kind van Abraham deelt in het volle heil van Christus.

En maak nu die twee, dat herscheppen van het hart en het herstellen van de voeten niet van elkaar los, alsof ze slechts toevallig samengingen. Immers: „het geloof, dat door Hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven". Die twee hooren bij elkaar, Jezus Christus is de Redder van den ganschen mensch. Reeds het eerste teeken, dat de apostelen na Pinksteren verrichtten, moest daarvan getuigenis afleggen. De kreupele gelooft, dat is „Geest"-elijk leven; 'Hij springt en huppelt, ook dat is „Geest"-elijk leven, leven uit den Heiligen Geest, uit Zijn Geest!

Hoe verheerlijkt God daarin Zijn lünd Jezus! En hoe legt de Heilige Geest in Jezus' Naam beslag op alle leven. Ja, God verheerlijkt ook vandaag nog Zijn Kind Jezus gansch zeer! Als uw oogen maar open zijn! Als ge maar in 't geloof leeft, 'dan is uw loopen, vrucht van het offer van den vloekdragenden Christus, aan u geschonken door de werking van den Heiligen Geest, Geestelijk leven.

Maar dit beginsel der teekenen, hetwelk de Heilige Geest verricht heeft te Jeruzalem, waardoor Christus' heerlijkheid is geopenbaard, en waardoor velen in Hem geloofden, heeft nog meer "te zeggen. Niet slechts de lichamelijke ellende, ook de sociale en economische nood wordt door den Heiligen Geest uit de volheid van Christus. gelenigd. De schaduw was daarvan al in het Oude Testament: „wanneer er onder u een airme zal zijn, één uit uw broederen, in één uwer poorten, in het land, dat de HEERE, uw God u geven zal, zoo zult gij uw hart niet verstijven, noch uw hand toesluiten voor uw broeder, die arm is; maar gij zult hem uw hand mild opendoen, en gij zult hem rijkelijk leenen, genoeg voor zijn gebrek, dat hem ontbreekt" (Deut. 15:7, 8). 't Had niet zoo mogen zijn, dat deze kreupele moest bedelen. Het oude bondsvolk is echter nalatig geweest in het voorafschaduwen van het volle heil van Christus,

Doch nu is de Heilige Geest gekomen; Hij maakt van dezen werklooze een man, die weer arbeiden kan; Hij maakt den arbeid vrij van den vloek en legt ook daarop beslag in den Naam van Jezus Christus. En Hij roept de kerk van het Nieuwe Verbond — 'twas het beginsel der teekenen — om in den Naam en de kracht van Jezus Christus, het gansche leven, ook dat van den arbeid te doen zijn Geestelijk, verlost leven!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 juni 1939

De Reformatie | 8 Pagina's

UIT DE SCHRIFT

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 juni 1939

De Reformatie | 8 Pagina's