GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

ZENDING EN EVANGELISATIE

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

ZENDING EN EVANGELISATIE

KORT VERSLAG van de vergadering van Generale Deputaten voor de Zending, gehouden te Zviroile op 24 Mei 1 951

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

1. Ds D. van Dijk opent de vergadering. Gelezen wordt 2 Koningen 7 : 3—9, waarna de voorzitter bidt om den zegen des Heeren.

2. De notulen van de vergadering van 19 April 1951 worden ongewijzigd vastgesteld,

3. Ingekomen is een schrijven van de kerk van Hoogkerk, waarin deze kerk mededeelt met de kerk van Groningen te gaan samenwerken in de zending op West-Bomeo. Dit schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Van de Canadian Reformed Churches is een brief ter tafel, waarin deze kerken den wensch uitspreken te mogen medearbelden In het zendingswerk der Geref. kerken in Nederland, b.v. door het houden van collecten. Hoewel deputaten van oordeel zijn dat ook de kerken in Canada een eigen zendlngstaak hebben zoodra haar krach-•' ten daarvoor toereikend zijn en haar derhalve advlseeren tot fondsvorming over te gaan, geven ze, zoo deze kerken er de voorkeur aan mochten geven voor het Nederlandsche zendingswerk te collecteeren, haar den raad de gecollecteerde gelden in Canada te reserveeren tot na de synode van Kampen.

5. Br. en Zr. Van Egmond—^Van Egmond van Hillegom komen ter vergadering en worden door den voorzitter hartelijk verwelkomd.

Br. Van Egmond deelt mede, dat hij zich met zijn gezin op D.V. 24 Juli denkt in te schepen op de Willem Ruys, op 24 Augustus hoopt aan te komen in Djacarta en daarna op 7 September per K.P.M, door te reizen naar Oost-Soemba. Over de voorbereidingen voor het werk, met name de bestudeering van het Maleisch, waarin de Heer v. E. een examen aflegde, over den opzet van het werk (deelname aan de opleiding van goeroe's indjil, schoolgoeroe's en de organisatie van het onderwijs e.d.) wordt geruimen tijd met br. Van Egmond gesproken. Deze beveelt tenslotte den arbeid waarvoor hij werd benoemd van harte ook aan de deputaten aan. Ds Van Dijk spreekt er zijn blijdschap over uit, dat deputaten gelegenheid hadden kennis te maken met dezen broeder en zuster en wenscht hun des HEEREN zegen voor den arbeid opdat die dienen moge tot de uitbreiding en bevestiging van het Koninkrijk des HEEREN. Br. Van Egmond hoopt door regelmatig te rapporteeren en door publicatie in „De Open Deur" de broeders en zusters In Nederland voortdurend op de hoogte te houden.

6. Uitvoerig wordt gesproken over de z.g.n. „afloopende taak" op Oost-Soemba/Savoe.

Nadat elk der deputaten hierover zijn zienswijze heeft kenbaar gemaakt, blijken ze eenstemmig van oordeel te zijn, dat Soemba niet — zooals door de kerken van Fries­ land aan de a.s. generale synode wordt voorgesteld — door de zending mag worden verlaten. Zij zullen aan de generale synode het volgende te kennen geven, overeenkomstig de opdracht hun volgens de Acta Amersfoort, art. 129 D. 1 verstrekt:

„T.a.v. de „afloopende taak" spreken deputaten uit, dat het h.l. — met het oog op de planting der kerk op gehéél Oost-Soemba/Savoe — de primaire taak van den dienaar van Zwolle zal dienen te v zijn a.s. dienaren des Woords en „evangelisten" op te leiden; alsmede onder hen uit te zien naar mannen, die hem in deze opleiding kunnen ter zijde staan, eventueel ook dien arbeid' kunnen overnemen. Daarnaast zal hij tot taak hebben zoolang de kerken op Oost-Soemba/Savoe nog niet genoegzaam in den dienst des Woords en der sacramenten kunnen voorzien, In overleg met (de classis van) deze kerken haar m de prediking en wat daartoe behoort, alsmede in haar zendingsarbeid, bij te staan".

7. Voorts spreken deputaten uit, dat de a.s. generale , synode het beste zal doen over de onder 6 genoemde aangelegenheid géén uitspraak te doen, daar de eenige instantie, die over de vraag of en wanneer en op welke wijze het zendingswerk op Oost-Soemba/Savoe zal worden beëindigd, de kerk van Zwolle is.

8. Aan het moderamen wordt opgedragen de onder 6 en 7 genoemde oordeelen en uitspraken van deputaten aan den kerkeraa, d van Zwolle kenbaar te maken en ter kerkeraadsvergadering zoo noodig toe te lichten.

9. Gesproken wordt over de vraag, hoe de kerken en geloovigen op Oost-Soemba ook zelf naar de Schriften dienen aangespoord te worden nsiar vermogen in de kosten van het kerkelijk leven bij te dragen. Ook deze zaak zal ter vergadering van den kerkeraad worden ter sprake gebracht.

10. Br. Eilander bespreekt namens den kerkeraad van Zwolle nog enkele fmancieele aspecten van de uitzending van br. en zr. v. Egmond. Deputaten gaan met de voorstellen niet slechts accoord, maar dringen er bij de kerk van Z. op aan nog een stap verder te gaan dan door haar werd voorgesteld.

11. Na dankzegging door Ds F. de Vries sluit de voorzitter de vergadering.

G. VISEE, h.t. assessor.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 2 juni 1951

De Reformatie | 8 Pagina's

ZENDING EN EVANGELISATIE

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 2 juni 1951

De Reformatie | 8 Pagina's