GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Verleden Dinsdag had aan de Vrije Universiteit

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Verleden Dinsdag had aan de Vrije Universiteit

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Amsterdam, 9 Jan. 1891,

Verleden Dinsdag had aan de Vrije Universiteit de eerste promotie in de theologie plaat? .

In éz i^'Iïtsgeleerde faculteit promoveerden reeds vroeger de tegenwoordige hoogleeraar Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman, en daarna de heer Mr. I. Esser, thans in Transvaal.

Maar in de theologie was nog geen promotie voorgekomen.

Het is daarom weder een schrede vooruit, dat thans ook in de faculteit der godgeleerdheid aan een der kweekeh'ngen dier Universiteit de doctorstitel is toegekend.

De heer H. H. Kuyper namelijk promoveerde op een proefschrift, dat ten titel draagt: De opleiding tot den Dienst des Woor ds bij de Gereformeerden, met daarbij gevoegde stellingen.

Hij bood als academi5ch proefschrifc nog slechts het eerste deel van dit werk aan, dat op zichzelf reeds 640 bladzijden vuh; en alzoo met het tweede deel, dat later vojgt, een tamelijk volledige studie over dit belangrijk onderwerp kan bieden.

De nauwe betrekking, waarin de redac-' teur van de Heraut tot den jongen Doctor stae.t, is oorzaak dat hier elk woord van lof voor dezen arbeid in de pen moet blijven; en het oordeel in hoeverre deze dissertatie iets kan bijdragen om den wetei5schappelijken naam van de Vrije Universiteit te bevestigen, aan anderen moet worden overgelaten.

Slechts zooveel mag hier zonder vrees voor tegenspraak beweerd, dat namelijk dit academisch proefschiift de vergelijking met de dissertatiën, aan andere Unii"ersiteiten verdedigd, niet behoeft te duchten.

En voorts zij er op gewezen, dat deze studie althans de verdienste heeft van in hooge mate actueel te zijn.

Van meer dan ééne zijde toch is in den laatsten tijd allerlei quaestie gerezen over de eischen die voor de opleiding van de Dienaren des Woords moesten gesteld worden.

Er rees allerlei geschil over de vraag, of aan de huidige Oi^erheidsscholen voor eene theologische faculteit plaats is. Er rees quaestie over of deze opleiding geschieden moest aan eene Universiteit of aan een Seminarie. Zelfs kwam het gevoelen weer boven, of het niet beter ware, van alle wetenschappelijke opleiding af te zien, en eenvoudig gewone oefenaars tot predikant aan te stellen.

Nu heeft het natuurlijk niet de minste waarde, of bij het bespreken van zulke quaestiën de één zich voor dit, de ander voor dat gevoelen verklaart, zoolang het boek der historie niet is opengeslagen, en uit dit historieboek de lijn der beginselen is uitgeteekend.

Daarom was er aan zulk een studie metterdaad behoefte. Eene studie, die voor zoover wij tot oordeelen bevoegd zijn, de eenig goede methode volgde, en belooft het onderwerp te zullen uitputten.

Zoo zijn er meer onderwerpen van actueel belang, voor wier behandeling de ouderen in jaren geen tijd hebben, en die zich uitnemend kenen voor een behandeling in dissertatie.

Zij daarom bij onzen dank aan den jongen Doctor, voor wat hij ons ten beste gaf, hier de wensch uitgesproken, dat deze eersteling in de Theologische faculteit, allengs door heel een reeks van even doorwrochte studiSn moge gevolgd worden, die zich niet verliezen in abstracte geleerdheid, maar licht kunnen werpen op de levensvragen, die de kerke Gods almeer bezighouden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 januari 1891

De Heraut | 4 Pagina's

Verleden Dinsdag had aan de Vrije Universiteit

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 januari 1891

De Heraut | 4 Pagina's