GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officiele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officiele Berichten.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met verkorting uit het Kerkblad van 2$ Febr, 1896.

­ L. S.

De kerkeraad der Gereformeerde kerk te den Helder wil gaarne tegenover de zonen der Gereformeerde kerken, die binnenkort worden opgeroepen om alhier in garnizoen te komen in 's lands dienst, zijn roeping zooveel mogelijk vervullen, en verzoekt daartoe aan kerkeraden, uit wier gemeenten jongelingen in dienst gaan:

Ie, Aan den kerkeraad te den Helder zoo spoedig mogelijk te berichten, de namen van hen die hier zijn ingedeeld.

2e. Die jongelingen zelf er op te wijzen, dat ze bij hun komst in den dienst duidelijk en klaar opgeven, dat ze behooren tot sDe Gereformeerde kerk."

3. Hen ook op te wekken zich zoo spoedig mogelijk te vervoegen in het sMilitair Tehuis", waar ze onder degelijke leiding een veilige plaats hebben tegen de velerlei verleidingen van het militaire leven.

Namens den Kerkeraad voornoemd.,

Js. BooTSMA, h. t. Praeses,

P. GRAAFF, Scriba.

Den Helder., Febr, '96,

Classis Gorinchem, gehouden den 6en Februari 1896,

Moderamen: Ds, Raman, praeses; Ds, Kapteijn, assessor; Ds. Smit, scriba.

De Classicale visitatoren brengen verslag uit van haar bezoek aan een paar gemeenten,

In ééne daarvan bestonden niet geringe moeilijkheden, die ook n u nog niet geëindigd waren, gelijk uit ingekomen instructiën, protesten en brieven blijkt. De vergadering, ook na langdurige bespreking, niet bij machte een oordeel uit te spreken, of de partijen tot vereeniging te brengen, benoemt eene commissie van drie predikanten en twee ouderlingen, om de quaestie in Goes te onderzoeken en te behandelen.

Een voorstel van Schoonrewoerd: »dat er door de Gereformeerde kerk een verzoek gericht worde tot de regeering en onderscheidene maatschappijen om gepaste maatregelen te nemen, tot bestrijding van het lasteren van Gods Naam, van alle vloeken en spotten met het heilige enz. in publiek, vervoermiddelen", — wordt bij acclamatie aanvaard, om te verzenden naar de Provinciale Synode met verzoek, dit voorstel te willen brengen ter Generale Synode.

Vergadering ider Classis Zutphen, 13 en 14 Februari te Winterswijk.

Op de gebruikelijke wijze wordt de vergadering geopend door Dr. H. Franssen, die naar toerbeurt als voorzitter fungeert.

Een ingekomen voorstel van Winterswijk luidde als volgt: »Art. 22 der Kerkenordenihg aldus te wijzigen, dat in overeenstemming met de H. S. vrije stemming, door de hiertoe bevoegde leden der gemeente te. houden, er in worde voorgeschreven; blijvende natuurlijk onverkort het recht des kerkeraads om, bij wijze van advies, een voordracht, [uit één of twee personen bestaande, te doen, " — wordt aangenomen en zal ter Provinciale Synode verzonden worden.

Een tweede voorstel van Winterswijk was van den volgenden inhoud: »Art. 27 derKerkenordening, in dien zin te veranderen, dat de zoogenaamde «periodieke aftreding" zelve, facultatief, in de vrijheid der kerken worde gesteld, " wordt — na een belangrijke bespreking, eveneens waardig geacht ter Synodale (Prov.) tafel te worden gebracht.

De zaken te Doesburg leveren stof tot een langdurige bespreking, waarvan het resultaat is, dat besloten wordt, onder een bepaalde voorwaarde, eerlang tot de verkiezing van een kerkeraad over te gaan.

Voorts stelde Winterswijk voor:

Ie. »Het ter Provinciale Synode van 1894 aangehouden punt in zake gravamina tegen art. 36 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis (zie art, 8 der Acta in het Kerkblad no, 29, 20 Juli '94) door te zenden naar da Generale Synode, " Aangenomen,

2e, Het besluit, ; genomen in de Provinciale Synode van '94 (art. 28 der Acta) en luidende: »de Provinciale Synode van Gelderland, overwegende dat de handhaving van artssD. K. O, onmogelijk is in de tegenwoordige tijdsomstandigheden, besluit aan de Generale Synode voor te stellen, ' art, 55 D. K, O, te herzien, " aan te vullen met deze woorden:

sen daarbij uit te spreken, dat aan hen, die »in het publiek schrijven over zaken de religie »of kerk rakende, aanbevolen wordt (opdat ook sgeen oorzaak van lastering van den heilligen sNaam des Heeren gegeven en het komen tot s eenparigheid van gevoelen bemoeilijkt worde) smeer dan tot dusverre de Christelijke liefde, sbescheidenheid en voorzichtigheid in acht te »nemen; alzoo dat voortaan achterwege blijven »aanvallen, iemands persoonlijke eer aantastende, jhet zich bemoeien met eens anders doen, sijlings openbaar maken of in in het openbaar sbehandelen van werkelijke of veijneende mis-»standen in eigen boezem; het critiek oefenen sop colleges, vergaderingen enz. waarvan men zelt slid is, anders dan in de door deze uit te brensgen rapporten aan de deputeerende vergadesringei); in één woord, dat aan redacteurs en sschrijvers in publieke geschriften, die als voorslichters der publieke opinie willen werkzaam szijn, op het harte gebonden wordt niet te schrijsven over iets, dat op den kerkdijken weg nog »niet in behandeling kwam, of nog nietgenoegszaam behandeld vs^erd; of ook stukken daarover jop te nemen; en in geen geval anoniem op te streden of te laten optreden." Aangenomen. 3e. Verder meent de kerkeraad van W. de - aandacht der Classis te moeten vestigen op artikel 28 der Acta Provinciale Synode 1895 en acht het noodig de te benoemen afgevaardigden naar dé eerstvolgende Provinciale Synode op te dragen aan de Synode mede te deelen, dat de Classis Zutphen diligent was, doch geen bericht kon geven, daar de betrokken kerk niet meewerkte. Aangenomen.

4e. Stelt hij voor, stappen te doen, dat de rekening der vorige Generale Synode eindelijk gepubliceerd worde, daar in Februari 1894 de toezegging gegeven was, dat dit ten spoedigste zou geschieden {Kerkblad no. 23 Februari 1894), en nu weldra de nieuwe Synode saamkomt Aangenomen,

GENERALE SYNODE

VAN „DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND" TE MIDDELBURG.

Volgens opdracht der Generale Synode in het jaar 1893 te Dordrecht gehouden, brengen de Geref. kerken te Middelburg A, B^ C, ter kennis aan de Geref. kerken in Nederland, dat de e. k. Generale Synode D. V. zal gehouden worden op

DINSDAG 11 A.UGUSTUS

en volgende dagen,

terwijl nadere aanwijzingen later zullen worden bekend gemaakt. Opdat het Agendum tijdig verzenden kan worden, verzoeken zij van de Scribae der a. s. Provinciale Synoden

vóór Zondag 14 Juni

aan het adres van den laatstondergeteekende opgave van namen en woonplaatsen der afgevaardigden hunner Synode en van de door haar ter behandeling voorgestelde punten, met alle andere stukken, die tijdens de Synode ter tafel dienen te zijn, en tevens van de Depütaten der laatstgehoudene Generale Synode toezending van de Rapporten en opgave van de namen der Rapporteurs.

Namens de Kerkeraden.,

A. LITTOOIJ.

W. H. OOSTEiSr.

J. D. v. D. VELDEN.

P. S. De Kerkeraden verzoeken andere bladen., dit wel te willen overnemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Officiele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 1896

De Heraut | 4 Pagina's