GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Metverkorting uit het Kerkbladvan 25 September).

Vergadering der Classe Haarlem op 15 September 1896.

De praeses der vorige vergadering door ongesteldheid verhinderd zijnde, wordt de vergadering door den opvolgenden praeses op gebruikelijke wijze geopend.

Uit de credentialen blijkt, dat al de kerken der Classe wettig vertegenwoordigd zijn. Een der kerken heeft een diaken afgevaardigd. De redenen gehoord, wordt dezen broeder mede keurstem verleend.

keurstem verleend. Als moderamen nemen zitting: Ds. VV. Breukelaar, praeses. Ds. R. Mulder, assessor, Ds. J. D. v. d. Munnik, scriba.

Komt in behandeling een bezwaarschrift van eenige leden der kerk van N.-Vennip, die zich wenschen te voegen bij de kerk van O. Wete­ ring. Uit de toelichting blijkt, dat deze zaak hangt aan de grensregeling, die alleen tusschen de betrokken kerkeraden, Classen en Prov. Synoden tot beslissing kan worden gebracht. Wordt besloten, dit aan de Jclagende broederen te berichten.

Een voorstel der kerk van Zaandam A, rakende de wijze der verzorging van Hulpbehoevende kerken binnen de Classe, wordt aangehouden tot de volgende vergedering.

Evenzoo het rapport van de kerkvisitatie, wijl enkele kerken nog niet werden bezocht.

Bij de rondvraag naar art. 41 D. K. wordt aan twee kerken advies gegeven betreffende toepassing van censure; aan een andere kerk betreffende het afgeven van een gevraagde attestatie-Nog vraagt een kerk advies, hoe te moeten handelen met leden, die bezwaar hebben tegen den kinderdoop, en met andere leden, die zich uit oorzaak van s geheelonthouding" onttrekken van het H. Avondmaal — welk advies wordt gegeven.

De rekening van den quaestor wordt nagezien en in orde bevonden.

De kerk van Zaandam B vraagt een consulent. Aangewezen wordt daartoe Ds. Van der Munnik.

Vergadering der Classe Alkmaar, op 17 September 1896, te Broek op Langedijk.

Ds. Stadig is naar toerbeurt praeses. Ds. Bootsma doet verslag van de Prov. Synode van N.-Holland, gehouden op 16 en 17 Juni 1.1. te Edam.

Broeder Wolzak rapporteert namens de commissie in zake Anna-Paulowna B. Besloten wordt, dat de kerkeraden van Anna-Paulbwna A en B in overleg met de Consulenten de ineensmelting dezer kerken zullen trachten te bevorderen.

Een verzoek van Broek op Langedijk, om hulp in de bearbeiding eener genabuurde nog niet ontkomen kerk, wordt gesteld in handen der commissie voor Inwendige Zending.

Noord-Scharwoude e. a. diende een voorstel in om den arbeid der Inwendige Zending te reorganiseeren. Het wordt naar deze kerk teruggezonden met opdracht, tegen de volgende vergadering een eenigszins uitgewerkt plan in gereedheid te brengen.

Van den Helder is een voorstel ter tafel, om de zwakke kerken krachtig te steunen. Ook daarover kan de vergadering niet voetstoots een afdoende beslissing nemen.

THEOLOGISCHE SCHOOL.

De Curatoren der Theologische School vergaderden tot Vrijdagnamiddag vier ure; toen de zittingen gesloten werden met dankzegging van den voorzitter Dr. G. van Goor.

Van de besluiten en handelingen zal het Curatoren-Verslag, als gewoonlijk, nader mededeeling doen; een en ander is uit den aard der zaak nog niet beëindigd.

Alleen melden wij thans, dat tot »Commissie van Toezicht over het Gymnasium" benoemd zijn:

uit de Curatoren Dr. G. van Goor en Ds. L. Neijens; uit het College van Hoogleeraren Prof. Dr. H. Bavinck en Prof. M. Noordtzij; en buiten deze Colleges Mr. H. van der Vegte, advocaat te Zwolle.

Deze vijf heeren hebben de benoeming aanvaard.

Kampen, ., 22 Sept. '96.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 september 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 september 1896

De Heraut | 4 Pagina's