GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Voor Kinderen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor Kinderen.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Pinliateren.

Na het Paaschfeest en de herdenking van des Heeren Hemelvaart volgt ons Pinksterfeest. Dit kan niet anders. Als de vrucht bij den boom, zoo behoort wat het Pinksterfeest predikt, te volgen op hetgeen de andere feesten ons te zeggen hebben.

Wat het feest van den vijftigsten dag ons dan te leeren heeft? In enkele woorden is het nu een halve eeuw geleden gezegd, door een die het wist, al weten wij zijn naam niet. En iets daarvan volgt hier:

Nu wierd des Satans boei geslaakt. De Heiland, thans verrezen, waakt, Nu komt de Geest des Heeren Ter neer gedaald in ons gemoed. En Hij, Hij maakt het rein en goed. En zal ons hart regeeren; Terwijl Hij d'invloed van het kwaad In alle pogen tegenstaat. En 't kwaaddoen zal verhindren : Want schoon 'tbegeeren nooit verdwijnt. De Geest, wiens kracht in ons verschijnt, Getuigt: Wij zijn Gods kindren.

O Heiige Geest! doorblaak, doorlicht Ons hart, opdat zijn duister zwicht'. Och! maak het U ten tempel, Dan zet de Satan, als hij komt. Voor 't heiige Gods van schrik verstomt. Zijn voet niet op den drempel. Al gaat hij als een leeuw rondom, Hij treedt niet in uw heiligdom: Want Gij, o God! zijt heüig. Bespreng Gij ons slechts met Christus' bloed. En 't met den Geest vervuld gemoed Is in uw hoede veilig.

VAN ONZE NAMEN.

IV. {Slot).

Al de vreemdelingen die hier kwamen brachten natuurlijk hun namen meê. Als ge te Arasterdam een wandeling doet, en vooral in de meer aanzienlijke wijken de namen aan de huizen leest, zult ge daaronder vele Fransche aantreffen, 't Bewijst hoe velen, meest na de herroeping van het Edict van Nantes, hier een schuilplaats vonden tegen de vervolging om de zaak des Heeren. Zulke Fransche namen zijn Legrand, Dubois, de la Porie enz. Voor wie de beteekenis verstaat, blijkt hieruit meteen, dat het overal op dezelfde wijs met het krijgen van namen js toegegaan.

Ook vinden we tal van Duitsche namen onder ons volk, b. v. Schroder of Schroeder (wat eenerlei is), Schulz, Neumann, enz, Engelsche namen komen ook voor als Waller, King e. a., maar niet vele. Over de namen der Jodenware veel te vertellen. De zoogenaamde Portugeesche Joden dragen meestal namen uit het Zuiden afkomstig ; Spinoza, da Costa, Capadose, de Pinto enz. De Hoogduitsche Joden hebben vaak Duitsche namen of wel zulke, die soms vreemd klinken. Dit schijnt daaruit voort te komen, dat zij vroeger naar de oude wijs, eigenlijk slechts vooren stamnamen hadden. Later echter, toen deze dingen alle vast geregeld werden, kreeg of nam elk een naam, en zoo treffen we dan allerlei namen, die aan zaken uit het dagelijksch leven, aan handel enz. doen denken.

Nu echter gebeurde het ten eerste, dat sommige vreemde geslachten hun naam vertaalden. Het geslacht Le Comte b. •/. heet nu De Graaf. Anderen weer verhoUandschten de uitlandsche spelling, en zoo werd Neuhaus tot Nieuwhuis. Eindelijk ligt het in den aard van ons volk om slordig met namen om te springen en die uit te spreken en te schrijven zoo, dat het althans eenigzins iijkt, maar dikwijls lang niet juist. Iemand, die Fanchon heette, kon makkelijk tot Van Son gemaakt worden, en Murdstone tot Marsten. Zoo is 't vaak gegaan. Iemand, mij bekend, werd door velen De Spreeuw geheeten. Toch heette hij eigenlijk Desprez, wat ongeveer gelijk staat met ons Van der Heyde of zoo iets. Zelfs menige Nederlandsche naam wordt verbasterd in 't spreken, waarvan schrijver dezes zelf veel ervaringen heeft. Van der Sluys wordt vaak Versluys, Bogaard tot Bogert enz. Dit is echter overal zoo. Als een Nederlander, die Kuiper heet, naar Amerika gaat, kan men hem vaak na een jaar of tien daar terugvinden als Mr. Cooper (spr, uit Koeper); juffrouw Veldhuys heet al gauw Miss Felthouse, en zoo meer.

Als nu de lezer van wien we in 't begin spraken en ook de anderen al wat we zeiden eens op hun namen toepassen, zal wel niet bij allen maar toch bij velen de oorsprong wel wat duidelijker zijn geworden.

Nemen we b, v. zoo maar eens voor de hand de namen der dichters en schrijvers: Cats, Hooft, Da Costa, Beets, Hasebroek en Van Lennep, Dan vinden we daaronder vier plaatsnamen, een ambtsnaam en een die te verklaren is uit het wapenschild (Da Costa voerde in zijn wapen rib­

ben, en costa = rib), We zullen 't hierbij nu laten. Ik zou trouwens niet aan durven nemen, ieder die mij zijn naam zendt, te vertellen waar die van afkomstig is. Maar onnut is het nasporen van die dingen niet en zelfs van vreemd schijnende namen als »Van 't Zelfde", ïOp 't Einde", sZeldenrust", enz. is de oorsprong wel te verklaren als men let op wat hierboven is gezegd.

Doch bovenal vrienden moet gij indachtig zijn, dat die naam, welken gij op aarde draagt, al is hij roemrijk of maar gewonnen, straks vergaat. Daarom bedenkt ten eerste dat er maar één Naam gegeven is — gij weet nu wat »naam" in de Schrift beteekent — door welken wij moe­ ten zalig worden.

ten zalig worden. En ten tweede laat ons acht nemen daarop, dat de Heere God ons een nieuwen naam wil geven die blijft. Daarom vindt gij geschreven in Openb, 2:17: ie overwint, ik zal hem geven te eten van het Manna dat verborgen is, en ik zal hem geven eenen witten keursteen, en op den keursteen eenen nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt,

CORRESPONDENTIE,

_ T, J, de B. te S. In het Nr. van 25 April ziet u, hoe we juist datgene wat u bedoelt, niet gaven, wijl het voor jonge lezers te ingewikkeld, en ook zoo goed als onnut is. Wat later de heer S. gaf, had de deugd kort en duidelijk te zijn. We gelooven dus, schoon de toezending waardeerend, dat het beter is een berekening niet te plaatsen, die, vreezen we, weinig nacijferaars zou hebben,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 juni 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Voor Kinderen.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 juni 1897

De Heraut | 4 Pagina's