GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Kort verslag der particuliere Synode van Noord Brabant en Limburg te Almkerk. (Zitting van 7 Juni 1906).

1. De vergadering wordt in naam der roepende kerk geopend door Ds. W. Bosch, na lezing van Efeze 4 : i—Ï6 en gebed.

2. De predikanten J. M. Mulder enjv. Haetingen, aangewezen tot het nazien der credentiebrieven, rapporteeren dat alle classes wettig vertegenwoordigd zijn. Voor de classis 's-Bosch ontbreekt met kennisgeving ouderl. H. Schreuders, terwijl ook diens secundus verhinderd is. Van de classis Klundert is voor den ouderl. W. Schrieck aanwezig de 2 de secundus G. Bax, Als gasten zijn mede aanwezig: Ds. Goedbloed, Ds. Warner, Ds. Mol (van Zwartewaal) en enkele ouderlingen. Ook de deputaat-pennicgmeester van den Evangelisatie-arbeid A. C. v. Drimmelen is ter vergadering.

3. In ’t moderamen worden gekozen: Ds. W. Bosch, tot praeses, Ds. J. M. Mulder, tot assessor, Ds. J. V. Haeringen, tot iste scriba. Ds. L. G. Goris, tot 2de scriba.

4. Het agendum wordt nog aangevuld met een 4-tal verzoek-of bezwaarschriften.

5. De notulen der vorige Part. Synode worden gelezen en goedgekeurd.

6. Ingekomen stukken:

a. Van de Deput. der Gener. Kas naar art. XIII D.K.O., inlichting gevende op de besluiten der Gen. Synode van Utrecht.

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

b. Van Ds. E. P. v. A, , aan wien een fin. steun tot gelijk bedrag als 't vorig jaar wordt toegestaan.

7. Rapporten:

a. Hulpbeh. Kerken: Naar aanleiding van dit rapport wordt voorgesteld, dat bij deputaten voor Hulpbeh. Kerken zullen inkomen de aanvragen om steun en zij daarover zullen beslissen, en daarover rapport uitbrengen aan de Partic. Synode. Thans worden deputaten gemachtigd om, desgevraagd, tot een maximum van / 50 steun te verkenen aan de kerk van Moerdijk.

De rekening, door brs. Bax en Punt nagezien, wordt in orde bevonden.

b. Dep. naar art. 49 K.O. rapporteeren bij één examen hunne medewerking te hebben verleend en vrijmoedig tot toelating te hebben geadviseerd.

c. Dep. naar art. XIII D.K.O. Hun rapport wordt goedgekeurd en op hun voorstel besloten: ook voor dit jaar niets aan te vragen aan de Gener. deputaten, maar zelve de uitgaven te bekostigen.

d. Prov. Quaestor rapporteert een ontvangst van / 1042 ruim, en een batig slot van/9.82I/2. De brs. Bax en Punt, die de rekening vergeleken, rapporteeren die in orde te hebben bevonden.

e. Archief bewarende kerk: Er is een stuk voor 't archief ingekomen uit F. De heer v. d. Boom te 'sBosch heeft de ordening van het archief bereidwillig op zich genomen en volbracht. Hem wordt daarvoor bijzondere dank gebracht. De vergadering spreekt uit: dat voor 't archief gaarne ook gewaarmerkte copieën, waarvan 't origineel in de kerken wordt bewaard, zullen aanvaard worden, en verzoekt aan de archiefbewarende kerk mededeelingen te doen van den inhoud der plaatselijke en classicale archieven, en tevens, dat bij de kerkvisitatie daarop gelet worde.

Evangelisatie arbeid: De handelingen van Deput. worden goedgekeurd, 't Contract met „De Bode" kan worden verlengd. Deze Synode zal zorgen voor het geldig maken van het contract met Tilburg van 1907. De collecte reis van Ds. Binnema zal namens de particuliere Synode worden aangekondigd en aanbevolen.

g. Penningmeester van den Evangelisatiearbeid, Er is mindering van inkomsten in collecten en giften van Geref. kerken buiten N. Brabant en in de giften van particulieren. Er is / 258 minder ontvangen dan uitgegeven. Het totaalcijfer is / 4348.28I/2. Brabant is niet minder offervaardig gewest.

De rekening zal door de brs. Ds. Zwiers en oud. Punt worden nagezien. Dezelfde broeders hebben ook ten vorige jare de rekening nagezien en rapporteeren thans, dat alles in orde is bevonden.

9. De praeses heeft aan alle rapporteurs en deputaten den dank der vergadering gebracht.

10. Voorstellen:

a. Op voorstel der classis 's-Bosch wordt be­ sloten: de goederen te Tilburg niet op naam der kerk te 's Bosch, maar ten name van de kerk van Tilburg over te doen schrijven.

b. Een verzoek van het bestuur der Vereeniging tot oprichting van scholen met den Bijbel te Tilburg: om het gebouw der bewaarschool aldaar niet te beschrijven onder de kerkelijke goederen, maar op naam van die Vereeniging, wijl zij den grond betaalde en de rente opbracht, terwijl het bestuur verantwoordelijk is voor de hyp. schuld, wordt ingewilligd.

c. Aan Helmond en Helenaveen wordt weder / 100 toegestaan voor predikdienst.

d. Ook de belangen van de kerk van Heusden worden aan de kerken aanbevolen.

11. Na de pauze gaat de vergadering in comitee tot behandeling van bezwaarschriften en verzoeken. Daar deze zaken heden niet kunnen afgehandeld worden, zal de vergadering op 19 Juni e.k. D.V. worden voortgezet. De vergadering in comitee wordt opgeheven.

12. Aan de classis 's-Bosch wordt de regeling van de overdracht der goederen der Evangelisatie opgedragen.

13. Nog wordt besloten het percentage, waaromtrent de classis 's-Bosch verandering wenscht, voortaan te stellen op 45 pCt. voor de classis Almkerk, 35 pCt. voor de classis Klundert en 20 pCt. voor de classis 's-Bosch.

14. Benoemd worden tot:

Curator der Theol. school: Ds. W. Bosch primus; Ds. J. v. Haeringen, sec.

Gen. kas voor hulpb. Kerken: Ds. J. M. Mulder primus; Ds . E. Zwiers, sec.

Prov, Dep. voor' Hulpb. Kerken: de ouderl. A. Oost, J. Maris Az. en J. M. Verhagen.

Dep. voor art. XIIID K.O.: ouderl. de Leeuw,

Ds. J. M. Mulder en Ds. L. G. Goris.

Dep. naar art. XLIX D.K.O.: Ds. J. A. Goedbloed, Ds. W. Bosch, Ds. J.M.Mulder.Ds. A. J. Mulder, Ds. J. v. Haeringen.

Quaestor: Ouderl. W. N. de Leeuw, sec. P. Koekkoek Pz.

Archief bewarende Kerk: 's-Hertogenbosch.

Deputaten voor den Evangelisatie-arbeid:

Uit de classis-Almkerk: Ds. W. Bosch, Ds. A. P. Lanting en oud. W. N. de Leeuw.

Uit de classis Klundert: Ds. L.G. Goris, Ds. A. J. Mulder en oud. L. J. Schalekamp.

Uit de classis 's-Bosch: Ds. J, M.Mulder, Ds. J. van Haeringen en oud. J. M. Verhagen.

En tot Deputaat-penningmeester: oud. A. C. van Drimmelen te Klundert. De e.k. Part. Syn. zal D. V. in de ie helft van Juni 1907 te 's-Bosch gehouden worden, saam te roepen door de kerk van 's Bosch.

De heden geschorste vergadering zal te Raamsdonk worden voortgezet op 19 Juni. Na lezing der korte notulen wordt de zitting gesloten, nadat de ie Scriba in dankgebed is voorgegaan.

Zitting van 19 Juni 1906 's nam.

Deze zitting wordt te Raamsdonk gehouden en geopend door den Praeses na het zingen van Ps. 123: i, het lezen van Ps. 123, een kort woord aan dien Psalm ontleend, en gebed.

Bij aflezing der presentielijst blijkt dat Ds. A. J. Goedbloed zitting neemt voor Ds. N. G. Kapteijn, en ouderling H. Both voor ouderling G. Branderhorst.

De vergadering gaat in comitee tot afwikkeling van een tweetal bezwaarschriften uit de kerk van 's Gr.; ook had zich een broeder aangeboden tot onderzoek naar art. 8 D.K.O.

Na opheffing van het comitee kan geconstateerd worden, dat de conclusiën van de Deputaten voor de eerste zaak eenparig door de Synode zijn aangenomen en aan de betrokken brs. den Kerkeraad en de Classis kennis zal gegeven worden.

Wat het onderzoek naar art. 8 D.K.O. aangaat, deelt dè Praeses aan den betrokken broeder mede, dat de vergadering geen vrijmoedigheid vond art. 8 toe te passen.

Art. 43 D.K.O. behoeft niet toegepast te worden.

De gasten zeggen dank voor de gastvrijheid der Synode.

De verrekeningen met den Quaestor hebben plaats.

Na de rondvraag dankt de Praeses alle Deputaten en de kerken van Almkerk en Raamsdonk voor de ontvangst; de Assessor dankt den Praeses voor de leiding der vergaderingen gaat op verzoek van den Praeses voor in dankgebed.

Namens en op last der Synode:

L. G. GORIS, 2e Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 augustus 1906

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 augustus 1906

De Heraut | 2 Pagina's