GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

WERKENDAM, 20 Juli. Na enkele weken van spanning verblijdde de Heere onze gemeente weder, doordat Ds. J, Osicga voor het ontvangen beroep bedankte. L.l. Zondag werden de banden der gemeenschap opnieuw versteikt en toonde èa predikant èn gemeente elkaar hunne wederzijdsche liefde en waardeering.

Namens den Kerkeraad sprak Br. Ruitenberg een woord van dank, , en wenschte hij onzen geachten herder en leeraar Gods nabijheid op zijn verdere levensreize toe, waarna te zamen Ps. 122 : 3 werd aangeheven.

Spare de Heere hem en zijn huisgezin voor onze gemeente en worde zijn werk bij aan-en voortgang voor velen ten zegen.

Door mij is voor het beroep naar Heerjansdam bedankt, daar ik geene beslissing kan nemen omtrent mijn al of niet gaan naar Zuid-Afrika vóór einde Augustus.

M. UiJTENHOUDT.

Adres: Ds. J. van Andel.

Gorinchem, 22 Juli 1908.

Geref. Kerk van Kampen.

De Kerkeraden der Geref. Kerken of anderen gelieven de stukken voor den bijzonderen Kerkeraad op te zenden aan den scriba J. A. G. de Waal.

Namens den Kerkeraad voornoemd:

DE WAAL, scriba.

Kampen, 17 Juli 1908.

AGENDUM, Voor de Vergadering van Geref. Kerken in de Classis Gouda, te houden D.V. op Dinsdag 4 Augustus 1908, aanvang voormiddag 9 uur, in de Noorderkerk aan de Turfmarkt te Gouda.

1. Opening namens de roepende Kerk. 2. Onderzoek der Credentialen. 3. Aanwijzing van het ModerameU' 4. Lezing en vaststelling der Notulen, 5. Ingekomen stukken. 6. Behandeling van Instructiën. 7. Rapport van de Deputaten der Particuliere Synode. 8. Behandeling van het Concept-Huishoudelijk Reglement. 9. Finantieële zaken. Inning der collecten voor de Theologische School en de Zending. 10. Nazien der boeken van de Dep. voor de verschillende collecten. 11. Vaststelling der begfooting voor de hulpbehoevende Kerken. 12. Benoemingen volgens art. 13 en 19 van het Huishoudelijk Reglement. 13. Rondvraag naar art. 41 K. O. 14. Regeling der vacaturebeurten. 15. Aanwijzing van de roepende Kerk voor de volgende vergadering. 16. Toepassing (zoo noodig) van art. 43 K. O. 17. Lezing der korte notulen. i8. Sluiting der Vergadering.

Namens de roepende Kerk van Oudewater.

A. VAN DIJK, Praeses,

A. F, DERKSEN, Scriba,

Vergadering van de Particuliere Synode van de Gereformeerde Kerken in Noord-Brabant en Limburg, gehouden te Breda den loden Juni X908,

In het Moderamen nemen zitting Ds. A, J. Mulder praeses, Ds. W. Bosch assessor. Ds. L, G. Goris iste scriba, Ds. A. Brummelkamp 2 de scriba.

De notulen worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.

Ingekomen stukken: Schrijven van Ds. E. Ph. PI. te A., en schrijven van broeder H. D* te Venlo,

Door den Penningmeester van de Kas voor hulpbehoevende Kerken in de Provincie en door den Provincialen Quaestor wordt rapport uitgebracht. Hun wordt dank gezegd voor hun beheer.

Br. A. C. van Drimmelen brengt rapport uit v als penningmeester van de Evangelisatie in s Noord Brabant en Limburg. In ontvangst en W uitgaaf / 5052.14. De Kas sluit met een na-c deelig saldo van / 22.04. Voor zijn belangloos b beheer wordt hem dank gezegd.

Zakelijk rapport van den Evangelisatie-arbeid wordt uitgebracht door Ds. L. G. Goris, scriba van Deputaten. Hem wordt dank gezegd voor zijn keurig rapport.

Uit deze mededeelingen blijkt de moeilijkheid om een gebouw te Venlo te houden. Ernstig wordt de vraag besprokeri: moet een lokaal gekocht of gebouwd.

Aan Deputaten wordt machtiging-verleend om naar bevind van zaken te handelen.

In verband met de concept regeling voor het verband met de Theol. Faculteit der Vrije Universiteit adviseert de synode tot aanneming met wijziging van art. 15,

Het voorstel van de classe Almkerk, dat de Generale Synode haar werkzaamheden regelt gelijk dat door de classis Zwolle is voorgesteld, wordt aangenomen.

Aan de kerken van Sprang, Waardhuijs, Helmond, Helenaveen, en Moerdijk wordt hulp toegezegd.

Aan Ds. Binnema wordt opgedragen de catechisatie te Helmond te houden.

Het voorstel van de kerk van Veen ij) de classis 's Bosch, betreffende art. 36 Geref, geloofsbelijdenis, wordt niet overgenomen, en te dien opzichte uitgesproken: de Particuliere Synode, van oordeel, dat de bekende zinsnede uit art. 36 onzer Geref. Belijdenis door de Synode van Utrecht van 1905 geschrapt, wel had kunnen blijven en een verklaring aan den voet van dat art. deze zinsnede betreffende, met het oog op de omstandigheid verkiesdijker ware geweest, kan zich met het voorstel van de classis 's Bosch en de kerk van Veen, in deze materie niet vereenigen, wijl wel degelijk schriftuurlijke gronden voor haar besluit door de genoemde Synode zijn bijgebracht.

Ook wordt aangenomen een voorstel van dezen inhoud: de Particuliere Synode, gezien het voorstel van de classis Leiden, in zake den Evangelisatie-arbeid in Brabant, Limburg en Drenthe, stemt daarmee ten volle in en brengt dit ter Generale Synode.

Benoemingen. Als afgevaardigde ter Generale Synode worden gekozen de Dss. W. Bosch en J. A. Goedbloed, primi; A. J. Mulder en L. G. Goris, secundi; Oudd. A. C. van Lummel, te Klundert en J. R. de Mildt, te 's Bosch, primi; H. Schreuders, te Veen en W, N. de Leeuw, te Almkerk, secundi. Tot curator der Theol. school wordt benoemd Dss. W. Bosch, secundus J. A. Goedbloed. Deputaat voor de Generale Kas voor hulpbehoevende Kerken Dss. E. Zwiers, te Willemstad, primus; A. J, Mulder, te Klundert, secundus. Tot Prov. Quaestor wordt benoemd Oud. W. N. de Leeuw, te Almkerk; secundus Ds. W. Bosch. Deput. hulpbeh., kerken in de Prov. oudd. A. Oost, J. Verhagen, en J. Maris, te Oudemol bij Fynaert, penningmeester. Deput. art. 13 D. K. O. Dss. L. G. Goris, A, Brummelkamp, oud, W, N. de Leeuw. Deput. art 49 D. K. O. Dss. W. Bosch, J. Bosch Jr., A. Brummelkamp, J. A. Goedbloed (advies), A-J. Mulder, Deput. voor den Evangelisatie-arbeid herbenoemd met vervanging van Ds. J, C. Aalders in de plaats van Ds, J, M, Mulder. Archiefbewarende kerk 's-Hertogenbosch.

De Partic. Synode van 1909 zal gehouden worden te Almkerk in de eerste helft van Juni saam te roepen door de kerk van Almkerk.

Namens de Parlicul. Synode:

A. BRUMMELKAMP, Adjunct Scriba,

Kort verslag der verdaagde zitting van de Part. Syn. van Zuid-Hol land ten Z. gehouden 23 Juni te Gorinchem.

In 't vorig verslag werd onder de deput, voor de - zending uit de classis Rotterdam bij vergissing niet opgenomen Ds, C. B. Bavinck van Rotterdam.

Op deze Vergad. wordt besloten dat Z. Holland ten Z. zich in de zaak van Ds, E, Th, P. V. A, tot de Gen, Syn. zal werden.

Een schrijven der classis_ Schiedam inzake art. 13 D, K, O. zal worden beantwoord met een desbetreffend verzoek aan die classis.

De gevraagde mededeelingen van den Curator der Theol. school worden gelezen en voor kennisgeving aangenomen,

Deput. art. 11 en 13 D. K. O. willen de nog benoodigde / 300 vinden door omslag over de classes volgens dit percentage: Barendrecht 12 pCt. Brielle 6 pCt. Dordrecht 18 pCt. Gorinchem 12 pCt., Rotterdam 30 pCt., Schiedam 22 pCt.

Het bezwaarschrift uit Rotterdam A, wordt behandeld. Het moderamen ontvangt opdracht, in mondelinge samenspreking met de comm. van bezwaarden de beslissing der Part. Syn. mede te deelen en toe te lichten.

In plaats van den sec. afgev. ter Gen. Syn., oud. Schippers, die zich niet beschikbaar neuscht te stellen, wordt gekozen oud. Troost.

De praeses sluit de vergadering der Partic. Synode.

Op last der Particuliere Synode:

G. L. GORIS, A.diunct-Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 juli 1908

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 juli 1908

De Heraut | 2 Pagina's