GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vergadering der Geref. kerken ia de classis Almkerk, gehouden Donderdag 17 Juni 1909, te Almkerk.

1. Dienaar des Woords der roepende kerk, Ds. J. Osioga van Werkendam B, gaat voor in gebed, nadat gezongen is uit den Morgenzang, vers 6 en 7, en gelezen Filipp. 4:4—23.

2. De credentiebrieven zijn in orde. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. Aan een diaken wordt keurstem verleend.

3. In het moderamen nemen zitting: Ds. J. Osmga als praeses. Ds. W. Bosch als assessor, Ds. H. L. Bath als scriba.

4. De scriba leest de notulen der vorige vergadering, welke goedgekeurd worden.

5. In besprekicg komt nu het vroeger reeds aangenomen, maar wat de uitkeering betreft, opgeschorte voorstel Almkerk, om te komen tot een classicaal fonds om' te voldoen aan de verpÜchtingen van art. 13. Daar ciet alle kerken zich beslist er voor verklaren, kan dit fonds voorloopig niet classicaal tot stand komen.

6. Ds. Rispens brengt verslag uit van de Particuliere Synode van N. Brabant en Limburg, gehouden 9 Juni 1909 te Almkerk. Ds. Bosch biengt rapport uit over den toestand der kas van het suppletiefonds voor de ondersteuning van krankzinnigen. In kas is er /249 50I/3.

7. Het onderzoek naar art. 41 D. O. heeft plaats en geeft geen aanleiding tot bijiondere bssprekingen.

8. Ds. Goedbloed deelt enkele bijzonderheden mede over den Evangelisatie-arbeid in de provinciën N.-Brabant en Limburg.

9. De collecten voor de Theol. school en voor de Zending onder de heidenen en Mohamedanen worden geïnd en de classicale kosten berekend.

10. In het volgend kwartaal moeten de kerken collecteeren voor de Theol. faculteit en voor den Evangelisatie arbeid.

11. De vacaturebeurten worden geregeld. Waardhuizen:20 Juni Ds. Goedbloed, 18 Juli Ds. de Jonge, 15 Aug. Ds. Osinga, 12 S^'pt. Ds. Rispens, 10 Oct. Ds. Bosch. Giessen-Rijswijk:27 Juni Ds. Both, 18 Juli Ds. Goedbloed, 8 Aug. Ds. de Jonge, 29 Aug. Ds. Osinga, 19 Sept. Ds. Rispens, 10 Oct. Ds. Bosch.

12. Deputaten voor keikvisitatie zijn ditmaal: Ds. Oiicga en Ds, Both, en sec. Ds. Goedbloed, en de volgende maal: Ds. Both en Ds. Goedbloed, en sec. Ds. de Jonge. De overige depu taten worden gecontinueerd.

13. Ds volgande classé zal D. V. gehouden worden op Donderdag 16 Sapt. te Almkerk; samen te roepen door de kerk van Almkerk.

14. Bij de rondvraag blijkt, dat bij de kerkeraden van Werkendam A en B de begeerte bestaat, te komen tot pogingea, om eenheid in het kerkelijk leven te verkrijgen. Ds. Goed bloed verkrijgt als archivaris de vrijheid, om de acta der Generale Synoden aan te schaffen voor het archief.

15. Ds. Bosch spreekt het dankgebed uit, en de praeses sluit de vergadering.

Uit naam der classis:

Ds. H. L. BOTH, h. t. scriba.

Kort verslag van de Particulier^ Synode der Gereformeerde Kerkeii in de provincie Overijsel, gehouden 16 Juni 1909 te Deventer.

I. Namens de kerk van Deventer A en B, wordt de vergadering door Ds. P. J. Jongbloed op de gewone wijze geopend.

2. Ouderling H. Waterink en Ds. G. Bax onderzoeken de credentiebrieven en rapporteeren dat alle in orde zijn, en dat van de classis Deventer een secundus-ouderling in de plaats van een primus opkwam.

3. Tot praeses wordt gekozen Ds. L. M. A. Scheps, tot assessor Dr. J, Hania, tot scriba Ds, G. Bax.

4. De gearresteerde acta der vorige Partic. Synode worden op verzoek in haar geheel voorgelegen. Daarna worden de zaken uit die acta, die op deze vergadering behandeld moesten worden, besproken en afgehandeld, en wel: de bijdrage van Nieuw Leusens Kerk tot het emeritaats tractement van Ds. Harkema. — na onderzoek is gebleken, dat niet meer dan /7s 's jaars kan worden bijgedragen door die Kerk. De vergadering neemt daarmede genoegen. Het voorstel-Zwolle: „De classis stelt aan de Partic. Synode voor, de Prov. Kas gescheiden te houden van de Kas voor Em. Pred enz." wordt op voorstel van deput. verworpen.

5. Uitgebracht worden de rapporten van Dep.: a voor de Hulpbeh. Kerken, b voor de zaken Em. Pred., enz., c voor de examina, ^voorden Zsndingsdag, e voor de opl, t/d D, d. W. Dep. voor de zaken Em, Pred. enz. stellen voor de bijdrage der Prov, voor dit jaar te brengen op /looo en van de Gener. Kas aan te vragen een subsidie van /1150, omdat door het vermeerderen van het aantal der te verzorgen weduwen en weezen een grooter bedrag is dan ten vorigen jare. Dit voorstel wordt aangenomen. Dep. voor den Zendingsdag deelen mede, dat dit jaar de Zendingsdag gehouden zal worden te Enschede op den eersten Donderdag ia de maand September, Dep. voor de opl, tot den D. d. W, stellen^het volgende voor: a. de opengevallen beurs van/100 teverdeelen onder twee personen, de een /60, de ander /40. h. de drie alumni jaarlijks /so meer toe te kennen dan voorheen. Deze voorstellen worflen aangenomen; alleen voor „jiarlijks" wordt gelezen „voor i jaar". De kerken in de classes Zwolle en Ommen, die niet voor de kas tweemaal gecollecteerd hebben, zullen op hare nalatigheid gewezen worden, en gevraagd de achterstallige collecten nog te houden.

6. Uitgebracht worden de rapporten: a. van den curator der Tneol. School; b. inzake zending op Soemba; c. Dep. naar de Gen. Syn. Utrecht.

7. De prov Qaaestor doet rekening en verantwoording. Uitgaven en inkomsten dekten elkaar ongeveer. Tot Dep. van den Zendingsdag wordt benoemd ouderl. W. L. v. d. Vegte van Zwolle.

9. De aanvragen van de jxarl, ondersteuning uit de Prov, Kas voor hulpbeh, kerken worden toegestaan.

10. Voor de saamroeping der e. v. Partic. Synode, te houden medio Juni 19 to, wordt de classis Ommen aangewezen.

11. De boeken der onderscheidene Quaestoren zijn door commissies nagezien en in orde bevonden, Aan de verschillende commissies, rapporteurs, quaestoren en deput. is dank voor hun arbeid gezegd.

12. Het arresteeren van de acta dezer synode wordt opgedragen aan de leden van het moderamen, Ds. C. W. L. Ploos van Amstel en ouderling H. Waterink.

13. De Synode wordt door den praeses op gebruikelijke manier gesloten.

G. BAX, scriba.

Vergaderingvan de classis Amersfoort 13 Juli 1909.

Art. 1. De vergadering wordt geopend door Ds. Bolwijn na het zingsn van Ps. 118 : 8. Z.Eerw. gaat vóór in gebed en leest daarna Hebr. 13:1-17.

Art. 2. In het moderamen nemen zitting Ds. Bolwijn als praeses. Ds. v. Andel als assessor en Ds. Lanting sis scriba, terwijl Ds. Horjus wordt aangewezen voor het persverslag.

Art. 3. De credentiebrieven worden nagezien en in orde bevonden, Aan een diaken wordt keurstem verleend.

Art. 4. De notulen worden gelezen, welke onder dankzegging worden gearresteerd.

Art. 5. Een tuchtzaak van de kerk van Bunschoten A wordt behandeld met gewenscht gevolg.

Art. 6. De kerk van Amersfoort B wordt op de vraag, of een j ongen van 12 j iar de kinderdoop nog mag worden toegediend, door de classis geadviseerd dit kind te doopen.

Art. 7. Aangaande de zaak Effatha wordt besloten, ' dat de bestaande commissie zich zal verstaan met de diaconie van de kerk van Amersfoort A, om deze zaak voor de diaconieën van de classis Amersfoort nader te regelen.

Art. 8. De vraag van een der kerken om ondersteuning voor de verpleging van een zieke zuster, wordt tot genoegen van die keik opgelost.

Art. 9. Een schrijven van de classis Bolsward wordt voor kennisgeving aangenomen.

Art. 10. De collecten voor de Tneol. Fac, der V. U., voor de Zending en de bijdragen art, 13 worden geïnd.

Art. 11. Een vraag van de kerk van Veenendaal, wordt tot de volgende cl. verg. verdaagd.

Art. 12. De rondvraag naar art. 41 levert geen bijzonders. Alleen de kerk van Bunschoten B en van Maartensdijk ontvangen advies inzake kerkelijke censure.

Art. 13, Het verslag der Particuliere Synode wordt uitgesteld tot de volgende vergadering.

Art. 14 De vacaturebeurten worden aldus geregeld: Renswoude: Aug. Ds. Teerink, Sept. Ds. Bolwiju, Oct. Ds. den Hengst, Ds, Lantiag; Maartensdijk: Aug, Ds. Voigt, Sept. Ds. v. Andel, Ds, Teerink, Oct. Ds. Donner, Ds. Horjus.

Art. 15. Als roepende kerk wordt aangewezen de kerk van Amersfoort, Verg. ie Dinsdag in Oct.

Art. 16. ’t Persverslag wordt gelezen en goedgekeurd.

Art. 17. Ds. V. Andel sluit de vergadering met dankzegging.

Namens de classis: M. M. HoEjus, d. a. h.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 augustus 1909

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 augustus 1909

De Heraut | 2 Pagina's