GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

De kerkeraad der Geref. Kerk alhier deelt aan heeren collectanten, die in deze gemeente mochten willen collecteeren, meê, dat zij zich dan drie weken van te voren tot zijnen praeses hebben te wenden, indien ze althans prijs stellen op eene aanbeveling van den kerkeraad.

Namens den kerkeraad: B. RooBDA, praeses.

D. WESTERA, scriba,

Coevorden, 15 Febr. I9I2.

­Classes Brielle maakt bekend, dat collectanten binnen haar ressort slechts ontvangen zullen worden, wanneer zij drie weken te voren zich hebben aangemeld bij Ds. R. J. Aalberts te Spijkenisse of bij Ds. M. H. K. Mol te Zwartewaal.

De kerkeraad der Geref. Kerk te Gasselternijveen heeft besloten, geen collectanten in de gemeente toe te laten, die niet 4 weken te voren daartoe een verzoek indienden bij den kerkeraad.

MUIDEN. Alle brieven en stukken betrefFende de Geref. Keik alhier, gelieve men voortaan te adreaseeren aan A. W. van Veeren, scriba der Geref. Kerk.

Kort verslag van de vergadering der classis Gorinchem, gehouden 7 Februari I9I2.

1. De vergadering wordt uamens de kerk van Schoonrewooid door Ds. Bouwman op ge bruikelijke wijze geopend.

2. Nadat de credentiebrieven zijn nagesien, en in orde bevonden, wordt het moderamen aldus geconstitueerd: Ds. S. O. Los, praeses; Ds. W. H. Bouwman, scriba; Ds. C. Lindeboom, assessor.

3. Notulen gelezen en goedgekeurd.

4. Het voorstel van een der kerkeraden met betrekking tot oplossing der moeilijkheden, in lijn ist, gemeente gerezen, wordt met advies aan dien kerkeraad terug gerocden.

5. Het voorstel-Gorinchem: „De classis verzoeke aan de Particuliere Synode, te besluiten, voortaan hare acta te doen drukken, en aan elke kerk voor ieder harer ambtsdragers een exemplaar toe te zenden", wordt na bespreking met algemeene stemmen aangenomen.

6. De aanvragen naar art. XIII K.O. van de kerken Giessendam en Vianen, tot de classis gericht, worden toegestaan, en tevens besloten, de aanvragen dier kerken bij de Particuliere Syaode van Z, - Holland (Z.G.) te steunen.

7. ’t Verzoek van een der kerken, op de Meiclassis een broeder toe te laten, om onderzocht te worden g of hem de bevoegdheid van oefenaar zou kunnen worden verleend, wordt toegestaan, en de wijze van onderzoeking geregeld.

8. Na onderzoek van de desbetreffende stukken wordt aan Ds. C. J. H. van Diemen, beroepen naar Blokzijl, wettelijk getuigenis zijns afscheids van deze classis verleend.

9. Bij de rondvraag naar art. 41 K.O. wordt aan enkele kerken advies gegeven. Ds. Steinhait wordt aangewezen als consulent voor Meerkerk.

10. In de volgende 3 maanden zal Hardinx veld gediend worden door DD. Kapteijn en Milo; Asperen door DD. Bouwman en Los; Giessen O. en N. Kerk door Ds. Lindeboom; Noordeloos door DD. Steinhart en Van der Vlies.

11. De praeses wenscht Ds. van Diemen bij zijn vertrek caar de classis Zwolle, uit naam der vergadering, Gods rijken zegen toe op den arbeid in den werkkring, dien hij eerlang hoopt te aanvaarden; waarna Ds. van Diemen op hartelijke wijze van de classis afscheid neemt.

12. Nadat nu Psalm 121:4 den vertrekkenden dienaar is toegezongen, en de assessor in dankgebed is voorgegaan, sluit de praeses de vergadering.

Op last van de classis, C. LINDEBOOM, h. t, assessor.

Korte notulen der classicale vergadering, gehouden te Gouda den 6in Febr. I9I2.

Na het zingen van Ps. 84 : 6 opent Ds. Dalhuysen namens de roepende kerk van Nieuwerkerk s/d. IJsel de vergadering met het lezen van Hebreen 13 en gebed.

Praeses is Ds. Dalhuysen, assessor Ds. van Dijk en scriba Ds. Sap.

De credentialen worden nagezien, en daaruit blijkt, dat afwezig zijn de a^evaardigden van de kerken te Schoonhoven A en B en Willige Langerak. Een viertal kerken hebben een diaken afgevaardigd, aan wiea keurstem wordt verleend.

Naar aanleiding van een ingekomen schrijven van broeder M. uit B., hetwelk voor kennisgeving wordt aangenomen, spreekt de classis haar leedwezen uit, dat het ingezonden stuk van broeder v. d. D. uit B., opgenomen in de Goudsche Kerkbode van 29 Dec, aan de op merkzaamheid der Redactie is ontglipt.

Ds. van Dijk brengt rapport uit over de concept-regeling van de vaste bijdiagen der ­ kerken. Besloten wordt, deze reeling in de G , K. op te nemen ter beoordeeling der kerkeraden.

Dezelfde brengt rapport uit omtrent het door dep. ingesteld onderzoek in de kerk van Z De classis vereenigt zich met de conclusie van dep., dat het onder de tegenwoordige omstandigheden niet mogelijk is, afdoende hulp te verleenen.

De schriftelijke aanvragen der hulpbeh. kerken om ondersteuning naar art. 11 en 13 worden ingediend.

De kerk van Z. verzoekt verlof en aanbeveling van de classis, om door middel van circulaires in de kerken gelden te verzamelen voor den bouw eener pastorie; welk verzoek wordt ingewilligd.

Ds. Sap doet mededeeling aangaande de zending op Midden-Java.

De vacaturebeurten worden geregeld als volgt: Zevenhuizen, D, D. Jaspers, Sap en Wielenga; Lekkerkerk, D.D. Andree, Osinga en van Setten; Haastrecht, D.D. Dalhuysen, van Dijk en Stadig; Ouderk, Ds. Wientjes.

Ds. Kamper brengt rapport uit over het nazien van het archief der classis en de boeken van den quaestor der zending. Die van den quaestor der classis worden nagezien en accoord bevonden door D.D. van Senten en Wientjes.

Ds. Langen rapporteert, dat de stukken voor de approbatie van het beroep van Ds. Kamper naar Werkendam B in orde zijn bevonden, evenzoo die van Ds. Voigt, beroepen predikant van Ouderkerk.

Ds. van Dijk wordt consulent van Haastrecht.

Bij de rondvraag naar art. 41 doen de kerken van Nieuwerkerk en Gouda verblijdende mededeelingen.

Roepende kerk voor de volgende vergadering is Ouderkerk en praeses Ds. van Dijk.

De bijdragen en collecten worden gestort.

De praeses richt een hartelijk woord tot den vertrekkenden broeder Kamper, hetwelk door hem wordt beantwoord. Slaande wordt hem Ps. 134 : 3 toegezongen, waarna Ds. Kamper met dankzegging eindigt.

Op last der classis,

Oudewater.

A. VAN DIJK, assessor.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 februari 1912

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 februari 1912

De Heraut | 4 Pagina's