GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

De kerkeraad der Geref, Kerk te Stad a/h Haringvliet heeft besloten, aan collectanten geen aanbeveling te verstrekken dan nadat zij zich minstens drie weken te voren tot den kerkeraad hebben gewend.

De kerkeraad voornoemd: G. W. H. EssELNK, praeses,

I. VAN BiEKT, scriba.

Stad ajh Haringvliet, a8 Febr. I9I2.

Verslag van de vergadering der classis Woerden op i Febr. I9I2.

Na de gewone opening blijkt, dat alle kerken wettig zijn vertegenwoordigd en nemen in bet moderamen zitting deDD. Warmenhoven, praeses; Gunst, scriba; v. d. Heyden, assessor.

De voorzitter verwelkomt Ds. Gispen, voor bet eerst ter vergadering, die met een enkel woord daarvoor dankt.

De acta der vorige vergadering worden gelezen en met een goedgekeurd.

De classis regelt eenige fioantieele zaken met Zevenhoven en Ter Aar.

Bij de rondvraag art. 41 K.O. deelt Ter Aar mee, dat door de kerken der classis / 700 is gegeven voor de nieuwe kerk. Badegraven zullen zij nog bezoeken. De broeders danken recht hartelijk voor de milde gaven, en deelen mee, dat zij nu geen circuUire aan de kerken buiten de classis zullen zenden.

Een aanvrage van Leimuiden om ook in de kerken der classis voor een nieuw kerkgebouw te mogen collecteeren, wordt voorloopig terug genomen.

Bodegraven vraagt of de kerken der classis zich houden aan de besluiten der Gen. Syn. inzake het collecteeren voor de Tbeol. School en V. U. Na breede discussie besluit de classis een commissie te benoemen, om te onderzoeken boe de bepaling der Gen. Sya. omtrent bet collecteeren voor de Tbeol. School en V. U. moet worden opgevat en hoe daarover rapport uit te brengen. De DD. Verrij en Gunst en oud. Bol zullen deze commissie uitmaken.

Alfen verzoekt en verkrijgt advies omtrent toepassing van de 2e trap der censure.

O. Wetering vraagt, dat de begrooting na vaststelling in de acta wordt opgenomen.

Noorden vraagt ie of bevestiging van herkozen kerkeraadsleden moet plaats hebben. Geantwoord wordt, dat de classis eenigen tijd geleden bet wenscbelijke daarvan heeft uitgesproken;

2e boe de woorden „of gij in uw hart gevoelt" in bet formulier ter bevestiging van oud. en diakenen moeten worden verstaan. Antwoord: of gij ook beseft, overtuigd zijt".

Verslag der zendingsdepntaten bij monde van Ds. Brouwer, waaruit O.Ï. blijkt dat terugkeer naar bet vaderland voor Ds. Netelenbos met het oog op zijn gezondheid wenschelijk is, en dat aan Z.E.W. voorloopig voor een jaar verlof verleend werd. Pogingen worden aangewend, dat Ds. Merkelijn zoolang zijn werk zal waarnemen.

De classis besluit aan te dringen, dat de samenwerkende classes een repatrieeringsfonds creëeren en dat iedere kerk jaarlijks een finantieel overzicht krijgt.

De vacaturebeurten worden aldus geregeld-Nieuwkoop, Maart Ds. Veriy, April Ds. Warmenhoven, Mei Ds. Gispen; Noorden, Maart Ds. Gunst, April Ds, v. d. Heijden, Mei Ds. Brouwer; Bodegraven, Maart Ds. van Dijk, April Ds. Elzenga, Mei Ds. Fleurke.

Roepende kerk voor de volgende maal is Nieuwkoop.

Alfen zal de rekening van den quaestor nazien, en Waarder die van den quaestor der zending.

De praeses sluit met dankzegging.

Op last der classis, F. A. V. D. HEYDEN GZN,

Kort verslag van de vergadering der Geref, kerken in de classis 's Bosch, gehouden Woensdag 24 Januari 1912 te 's-Herfogenbosch,

1. Na 't zingen van den Morgenzang : 4, en 't lezen van Psalm 46, wordt de vergadering met gebed geopend.

2. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. Alleen Heusden is met kennisgeving afwezig.

3. Het moderamen wordt aldus saamgesteld: Ds. G. V. d. Zanden praeses. Ds. H. L. Both scriba, Ds. J. de Vries assessor.

4. Ds. v. d. Zanden leest de notulen der vorige vergadering, welke met een kleine aanmerking werden gearresteerd.

5. Ingekomen is een bezwaarschrift uit Genderen, dat beantwoord worden zal.

6. Ds. Brummelkamp spreekt de blijdschap der vergadering uit.over 't feit dat Dr. Hoekstra vrijmoedigheid kon vinden, voor 't beroep naar Leiden te bedanken. Ds. de Vries spreekt namens de vergadering Ds. Brummelkamp toe en hoopt, dat we ook hem, waar hij beroepen is naar Sleen, mogen behouden.

7. De classicale correspondent der Tbeol. School, broeder Verhagen uit 's-Bosch, brengt verslag uit van wat in de classis voor de School gedaan wordt. Dit is nog veel te weinig. Vooral het belang van de spoedige benoeming van een 5e hoogleeraar, waarvoor de gelden eerst aanwezig moeten zijn, wordt den kerken onder 't oog gebracht.

8. Bij de rondvraag naar art. 41 K.O. vragen en verkrijgen de kerken van Eindhoven, Sprang, Venio, Vrijhoeve-Cappel en Helenaveen advies. In Maastricht dient een ouderling van Venlo gekozen te worden. In Helenaveen is de plaatsruimte voor de samenkomsten der gemeente te klein geworden.

De aandacht der Deputaten voor den Ëvangelisatiearbeid zal op Helenaveen gevestigd worden. Helenaveen zal voortaan 6 beurten krijgen uit de kas voor hulpbehoevende kerken.

9. De classicale quaestor, br. H, Both, brengt verslag uit. Er Is een nadeelig saldo van/6.83.

Eenige u^ededeelingen van den Evangelisatiearbeid worden jgedaan. In Eindhoven is de nieuwe kerk in gebruik genomen. In Heerlen en Maastricht gaat de arbeid vooruit. Voor Helmond wordt ook getracht een Dienaar des Woords te krijgen.

II. De vacature-beurten worden geregeld. Helmond zal gediend v/orden door Genderen en 's Hertogenbosch.

Helenaveen door Vrijhoeve—Cappelle.

12. Venlo zal voortaan 2 pCt. in de classicale kosten bijdragen; en bet quantum van Heusden zal met 2 pCt. verminderd worden.

13. Na dankgebed door Ds. Brummelkamp wordt de vergadering gesloten.

Namens de classis H. L. BOTH, h, t, scriba.

Kort verslag van de verg. der classis Alkmaar, gehouden 14 Febr. 1912, te den Helder.

Na opening door den voorzitter, wordt gezongen Ps. 65 : 2, gelezen Ps. 119 : 57—64, en gaat de praeses voor in gebed.

De gelezen notulen worden geapprobeetd.

Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd; 4 brengen een instructie ter tafel.

De instructie van Br. op L. inzake evanger lisatie in Noord N.-H. lokt een breede bespreking uit; besloten wordt, deie zaak in de verschillende kerkeraden ernstig ter sprake te brengen, om zoo mogelijk opdee.v. verg, een definitief besluit te kunnen nemen.

De instructie Schermerborn, een aanvraag om dubbel vacaturebeurten te mogen genieten, wordt ter beslissing aangehouden tot de e.v. verg., terwijl dan tevens een besluit zal vallen over dezelfde zaak met betrekking tot Kolborn en den Polder.

Instructie Alkmaar, om ook Egmond aan Zee vacaturebeurten te verleenen, wordt toegestaan.

Instructie den Helder, aangaande de institueericg der kerk en het instellen der ambten op het eiland Wielingen. Gehoord het door de depp. van den kerkeraad uitgebrachte rapport, wordt met algemeene stemmen besloten daartoe over e gaan, en de uitvoering op te dragen aan de erk van den Helder.

Storting der classicale bijdragen en inning er collecten.

Ds. Mulder rapporteert over de zending en erzoekt om in elke gemeente de zaak der inantiën vast te regelen, ter vergemakkelijking an bet overzicht.

Naar aanleiding van een vraag van Alkmaar et betrekking tot Schagerbiug, wordt besloten, an Prof. Noordtzij advies te vragen, en lkmaar het antwoord daarop te doen weten.

Hugowaard doet mededeeling van een aldaar p te richten Christelijke school.

De Polder zal met den consulent in overleg treden tot betere tuchtoefening.

Den Helder vraagt toestemming, de.22 trap der censuur toe te mogen toepassen op een 4-tal eden der kerk; geadviseerd wordt daartoe over e gaan.

Oosterend doet mededeeling omtrent de finantieele scheiding tusschen Kerk en Zondagschool.

De vacaturebeurten worden geregeld: Pancras, Ds. Digevos, Hugowaard, Ds. Stadig, Schererborn, Ds. Mulder, Alkmaar, Ds. van der eek, de Polder, Ds. de Walle, Kolhorn en gmond aan Zee, Ds. v. d. Bosch, Krabbendam als Helder.

Sluiting der vergadering met dankgebed, door Ds. V. d. Beek.

Op last der classis, K. V. D, BEEK.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 maart 1912

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 maart 1912

De Heraut | 4 Pagina's