GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

MILLIOENPLAN.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Hooggeachte professor Schilder,

Ondergeteekenden, allen lezers van „De Reformatie", voelen zich gedrongen, het volgende onder Uw aandacht te brengen.

In het nummer van 21 Juni j.l. staat als hoofdartikel op de voorpagina een advies van vijftien broeders, om geen steun te verleenen aan het millioenplan der A.R. partij.

Voor de opvatting dezer vijftien vrijwillige adviseurs hebben ondergeteekenden respect en voor de daarbij gebruikte argumenten zijn ze niet ongevoelig, al achten zij een tegengestelde opvatting zeer wel mogelijk en verdedigbaar.

Naar hun meening is het echter niet juist, dergelijke kwesties af te handelen door middel van een als hoofdartikel gepubliceerd advies van eenige „maamen met klinkende namen".

Wie bezwaren heeft tegen het millioenplan, stelle deze in de plaatselijke kiesvereeniging aan de orde. Tenzij men meent, dat het in strijd is met Gods Woord, nog langer lid te zijn van de A.R. partij. In dat gevat zou men enkel zijn medebroeders kunnen opwekken, met deze partij te breken.

Het advies, dat blijkbaar een compromis tussohen twee stroomingen is, doet dit laatste echter niet. Welnu, dan is ook ter behandeling van dit punt de organisatorische weg de aangewezene.

Ondergeteekenden behooren niet tot degenen, die „tot eiken prijs in de A.R. partij willen blijven". (Ze kunnen zich trouwens moeilijk voorstellen, dat er zulke Gtereformeerden zijn.) Zij wenschen in gehoorzaamheid aan Gods Woord reformatorisch te arbeiden en zijn niet blind voor allerlei gevaren.

De kwestie van samenwerking met led^n der gebonden kerken raakt niet enkel de A.R. partij, maar vrijwel al onze maatschappelijke en cultureele organisaties.

Zijn wij om Godswil verplicht over heel de linie tot afzonderlijke organisatie over te gaan? Over het antwoord op deze vraag bestaat in vrijgemaakten kring' geen eenstemmigheid.

Ondergeteekenden stellen voorlichting over dit punt zeer op prijs, doch spreken, wellicht ten overvloede, den wensch uit, welke door zeer velen wordt gedeeld, dat daarbij elk „eenrichtingsverkeer" in onze landelijke vrijgemaakte pers vermeden worde.

Er zijn vele overtuigd vrijgemaakte broeders, waaronder ook zulken, die op vooraanstaande posten in politieke en maatschappelijke organisaties staan, die, bij alle reformatorische gezindheid, toch de meeting van de broeders den Boe: ^t, Franoke, Knoop c.s. op dit punt niet deelen.

Laat men ook zulken het woord verleenen in onze Waden. Juist ter wille van een duidelijke situatieteekening achten ondèrgeteekenden dit ten zeerste gewenscht.

U, geachte hoofdredacteur, danken wij voor de verleende plaatsruimte.

J. ABELS, Groningen.

A. A. BASOSKI, Den Haag.

A. W. BIEWENGA Wzn., Garsthuizen.

J. VAN DALEN, Apeldoorn.

Drs C. VAN DIJK, Den Haag.

D. J. VAN DOORNE, Den Haag.

Ds M. DE GOEDE, Utrecht.

Ds J. D. HOUTMAN, Overschild.

P. JONGELING, Groningen.

J. VAN NOORT, Langerak.

H. OTTEVANGER, Ulrum.

P. RENKEMA, Appingedam.

B. V. d. ROS, Leiden.

Ds J. SCHELHAAS, Roodeschool.

Dr G. K. SCHOEP, Den Haag.

W. SCHOUTEN, Capelle a. d. IJssel.

H. C. SMIT, Utrecht.

Dr J. J. SPEELMAN, Zuidlaren.

Andere bladen worden .vriendelijk verzocht, verklaring over te nemen. deze

NASCHRIFT VAN DE REDACTIE.

Met getioegen geven we een plaats aan inzenders. Ze zullen me enkele opmerkingen ten goede houden.

a) Alinea 2 is onjuist. In het stuk van de vijftien (eveneens) vrijwillige adviseurs staat duidelijk, zie b.v. het slot, dat wij adviseeren IN DE HUIDIGE OMSTANDIGHEDEN, en ZOOLANG OP BEPAAL­ DE PUNTEN GEEN NOODIGE OPHELDERING VERKREGEN IS zich te onthouden. Laten we elkander toch eerst goed lezen; ik herhaal, wat ik schreef in het Jaaroverzicht Handboek: de tegenstellingen op «üt punt zijn veel minder scherp dan sommigen schijnen te denken.

b) Publicatie van het advies was noodig; er wordt reeds druk gewerkt. Met dezelfde post, die mij dit stuk bracht, kwam het bericht mee, dat de kerk van Giessendam, die als een der eerste is opgekomen tegen het dwingen van de candidaten om te verklaren wat je vandaag wel anders zeggen mag, van haar goede-' ren beroofd is door een rechtbank, die in tegenstelling met andere synodaal, d.w.z. hervormd kerkrecht huldfgt. Dat zijn'de resültatèii van het 'dnjveh der V.U. professoren, en van de naaste vrienden van de leiders dergenen, die thans een millioen vragen, ook van ons, die door een klein gezelschap van synodocraten, die achteraf zich hebben losgemaakt van hun kerkeraad, die volkomen wettig zich vrijmaakte, worden gestooten uit de gebouwen, die rechtens ons bezit zijn, omdat een rechter luistert naar de drogredenen die van de V.U. komen. Ik gun onzen menschen in Giessendam, dat zij eerst eens kijken wat er met him geld gebeurt. Soms andere professoren van de V.U. op gang helpen? Zie wat ik elders schrijf over dit millioenplan.

c) In de kiesvereeniging aan de orde stellen? Best; wie het doen wil, doe het. Maar de-toedoelde adviseurs wisten, dat het niet gebeurde in veel plaatsen; wisten ook, dat dat heele millioenplan van , , boven" af op de menschen gelegd is, dat er hard aan gewerkt wordt. Deliber ante senatu, perit Saguntum: terwijl men nog lang en breed praat, gaat , , het leven" zijn gang. Men kan het eene doen en het andere' niet nalaten. Stel, dat de V.U. of het C.N.V. of een christelijke cultuurstichting een millioen T> roeg (maar dan direct), moesten we dan ook eerst afwachten tot alle plaatselijke vereenigingen tot steun etc. de zaak hadden besproken? De publieke zaak blijft publiek; en de A.R. partij — nogmaals — heeft niet eens een partijbestuur. Ieder, die wat heeft, mag het zeggen.

d) Men kan meenen, dat. de vraag, of het-lid-zijnvan-de-A.R.-partij nog gewenscht is, eerst beantwoord worden kan na langdurige bespreking, en tevens, of het, hangende die "bespreking, aanbe-^ veling verdient, zoo'n grootscheepsche actie dan ook té laten wachten tot opheldering verkregen is. Stel, dat de meening na rijp beraad, rijpt: wij zullen de A.R. partij kunnen blijven steunen, dan kunnen de menschen, die nu nog tobben over de kwesties, immers nog altijd helpen betalen, als ze nog geld overhouden nadat de processen geëindigd zijn, die de avondmaalsgenooten van de H.H. J. Schouten en Bruins Slot hebben op touw gezet, gelijk ook dezen ons hebben uitgeworpen onder een stroom van valsche rapporten?

e) Wie uit den kring van onderteekenaars in „De Reformatie" het woord hebben wil over de kwesties der samenwerking met de uitbanners op niet-kerkelijk terrein, kan het krijgen, als hij erop rekent, dat de redactie dan ook «weer zelf haar meening zegt. Inzenders kunnen dus krijgen wat ze begeeren. Wij willen elkaar goed verstaan.

K. S.


1) Zie voorts elders In dit nr. Red.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 juli 1947

De Reformatie | 12 Pagina's

MILLIOENPLAN.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 juli 1947

De Reformatie | 12 Pagina's