GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

KERKNIEUWS

10 minuten leestijd Arcering uitzetten

Beroepen te:

Goes, A. Hordijk te Loenen a. d. Vecht.

Aangenomen naar:

Leeuwarden, G. Janssen te Zuidlaren.

Bedankt voor:

Bunschoten-Spakenburg, H. Veltman te 's-Hertogenbosch, Groningen, E. Th. v. d. Bom te Amersfoort. Heemstede, G. Janssen te Zuidlaren.

— Ds J. F. DB WEGER woont thans: Lange Bisschopstraat 75, Deventer.

— ZALK EN VEECATEN. Na een vacature van ^ijna 2 jaar was 't Zondag 25 April J.l. voor de gemeente van Zalk en Veecaten een blijde dag. Na in den morgendienst bevestigd te zijn door ds C. Stam van Ermelo, die een predikatie hield naar aanleiding van 1 Cor. 3 : S—7 deed ds R. te Velde tn den mlddagdienst zijn intrede, 't Tekstwoord dat ds te Velde had gekozen was Hebr. 4 : 12: Want het Woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan eenig tweesnijdend zwaard, en het gaat door tot de verdeelhig der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs en is een oordeelaar der gedachten en der overleggingen des harten".

Na afloop van den dienst sprak M. Bakker, H. d. Sch. te Veecaten en liet den nieuwen predikant staande toezingen Ps. 105 : 24.

Ds Oosterhoff van IJsselmuiden sprak als consulent en namens de classis Zwolle, ds C. Stam als bevestiger en vriend. De heer D. Gierksma uit Kampen namens de jeugdvereeniglngen. Ds te Velde beantwoordde de sprekers en liet nog zingen Ps 147 : 1, waarna men huiswaarts keerde. Onder de talrijke aanwezigen waren o.m. ook B. en W. van gem. IJsselmuiden.

— UTRECHT. De kerkeraad besloot over te gaan tot instltueering van gemeenten te Utrecht-Noord, Utrecht-West en Zuilen. Een derde predikant zal worden beroepen. Als er straks drie predikanten zijn en drie gemeenten geïnstitueerd, zullen de predikanten toch blijven rondpreken.

— HARDINGEN. De lectuurcommissie van de Geref. Kerk te Harlingen heeft vóór het werk der vrijmaking een beknopt historisch overzicht laten samenstellen met voorgeschiedenis vanaf 1920. Indien er kerken zijn, die hiervan gebruik willen maken, er zijn nog enkele honderden exemplaren beschikbaar. Men wende zich tot den secr. A. Teakema, Singelstraat 18, Harlingen.

— HENDRIK DE COCK. We ontvhigen volgend „Jaarverslag 1947-1948": Het is niet mogelijk historie te schrijven van de Vereeniging van Geref. Studenten „Hendrik de Cock" te Groningen, zonder wat uitvoeriger stil te staan bij haar oorsprong. Want meer dan bij elke andere studentenvereeniging is bij „Hendrik de Cock" in geding geweest en nog in geding de wettigheid van haar ontstaan, en daarom, is het nuttig, dat wij steeds weer en ook thans officieel, onszelf realiseeren, of „H. de C." bestaansrecht heeft, ja dan neen.

Daartoe willen we teruggaan .tot de voorhistorie van onze vereeniging, van vóór den oprichtingsdatum 29 April 1947.

En dan is het begin van deze voorhistorie het best te dateeren op Augustus 1944, het jaar van vrijmaking en wederkeer in onze Geref. Kerken. Daar begint ook de reformatie van het Geref. Studentenleven, al werden die consequenties pas later in de practijk uitgewerkt, omdat daar de terugkeer tot Gods Woord begint, die wel doorwerken moest ook in het studentenleven.

Het is dan ook geen wonder, dat, wanneer na de bevrijding van Nederland van het Duitsche juk het studentenleven weer Intensief aanvangt in Juni 1945, sommige Gereformeerde studenten zich niet meer thuis voelen in de zich Gereformeerd noemende studentenorganisaties „S(ocietas) S(tudiosorum) B(eformatorum)", die tot nu toe alle z.g. Orthodox-protestantsche studenten aan openbare universiteiten in zich had vereenigd.

Die enkele Gereformeerde studenten hadden door de vrgmaklng begrepen, dat Gereformeerd zijn iff de eerste plaats vraagt trouw-willen-zijn aan Schrift en Belijdenis en juist dé.t misten ze telkens weer In de „S.S.R." waarvan ze lid waren.

Van belang is hier ook te noemen de datum van de viering vajj het 16e Lustrum van het Corpus Studiosorum „Fides Quaerit Intellectum" te Kampen: Januari 1946, waarop de eerste gesprekken over Gereformeerd studentenleven zijn gevoerd tusschen Kamper Senaatsleden en Groninger Geref. studenten, daar toen aanwezig als afgevaardigden van het S.S.R. Uniebostuur.

Door deze en latere onderlinge gesprekken werd tenslotte duidelijk de grondfout van S.S.R., de Interkerkelijkheid:

Het zich één noemen van Hervormde, Christelijk Geref., - Synodocratlsche en Gereformeerde studenten op één basis, geformuleerd in den grondslag als „Gods Woord en de Drie Formulieren van Eenigheid", ondanks het feit, dat het meerendeel van deze studenten de geloofseenheid dagelijks brak, door zich niet te voegen tot de Kerk van Christus, de Gereformeerde Kerken.

En tevens kwam men langzamerhand tot het inzicht, •dat gehoorzaamheid aan Gods Woord eischte op te houden met het huichelen van die z.g. Christelijke eenheid in

„TERUG NAAR HET WOORD" beteekende in S.S.R. de strfld tegen de „interkerkelijke" S.S.R.-praktijk.

Van dezen strri'd enkele data: uli 1946: n het S.S.R.-kamp te Hooghalen wordt een dagsluiting gehouden naar aanleiding van Joh. 17 : 21 n.l. „opdat zij allen één zijn", waarin gezegd wordt: Wij zijn als S.S.R. leden uit verschillende kerken, niet één in het geloof, want ook de kerk is een geloofsstuk en aangezien daar een breuk ligt, loopt deze ook door de geloofseenheid hier".

September 1916: In een artikel van de krant van de Groningsche S.S.R.-Afdeeling o.m. het volgende: „Indien gg dan zegt Christen te willen zijn, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, dan zullen wfl ook . in één geloof opwassen tot eenen heiligen tempel in den

Heere (Efeze 2 : 20 en 21). Maar juist dé.t is het wat ons scheidt, indien gg uit overtuiging Hervormd of gebonden gereformeerd zijt. Dan zijn we niet één in geloof, hoe we het ook zoeken te camoufleeren".

December 1946: Correspondentie met het Unie-bestuur der S.S.R. over het laten optreden van niet-Gereformeerde (Synodocratische) sprekers over het onderwerp „Kerk" op het a.s. Unie-congres.

Januari 1947: Persoonlijk onderhoud met het Unie-bestuur over dezelfde kwestie. Het Unie-bestuur der S.S.R. blijkt als richtlijn te nemen een breede Calv. lijn, waarbuiten Barthianen en vrijzinnigen vallen, maar waarbinnen Orthodox-hervormden, Synodocraten en Gereformeerden, volkomen in overeenstemming met het interkerkelijke S.S.R.-karakter.

Februari 1947: „Libertas"-editie. (Het maandblad der S.S.R.), in een artikel over het Unie-congres:

„Het was en het is vandaag nog: s Zondags zeggen Societasleden: een tegen vrijmaking en wederkeer, neen tegen de vrijgemaakte amici. En dat neen beteekent: ij hebben met U geen (kerkelijke) geloofsgemeenschap, g'een gemeenschap der heiligen, gij verbreekt die door Uw zonde van scheuring der Kerk, het Lichaam des Heeren. 's Maandags zeggen we in S.S.R.: ier is de geloofsgemeenschap van Zondag 21, (welke behoort tot onzen grondslag) met dezelfde woorden, van dezelfde belijdenis, waarmee we 's Zondags de Reformatie verwierpen als goddeloos en onze amici scheurmakers noemden. Maar, de gemeenschap der heiligen is maar geen formuletje en Zondag 21 een op te zeggen lesje, maar Christus vraagt van ons de concrete beleving van de gemeenschap der heiligen in één gemeenschappelgke Kerkdienst, want daarom zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn. (1 Cor. 10 : 17). Zoo toonen we de gemeenschap der heiligen. Zoo kennen we elkaar als leden van hetzelfde Lichaam. En dan komt het met S.S.R. vanzelf in orde.

Maart 1947: ndiening van de volgende motie voor de Gron. S.S.R.-afdeeling „V.E.R.A." in vergadering bijeen:1. Handhaving van den grondslag der Vereeniging, „Gods Woord zooals de Drie Formulieren van Eenigheid „het naspreken", dat is dus terugkeer tot de situatie, zooals die was in de vereeniging „Hendrik de Cock", welke was een vereeniging van Cliristelijk Gereformeerde studenten, opgericht in 1886, 'en 4n 1901 overging in de „interkerkelijke" S.S.R.

2. Met hen, die wegens den terugkeer tot den grondslag geen lid meer kimnen blijven het door hen gewenschte kerkgesprek te voeren, opdat zij zich tot de kerk van Christus bekeeren.

Nadat deze motie was afgestemd schrijft het V.E.R.A.bestuur op den bedankbrlef van één van de Geref. studenten:

„De situatie In S.S.R. is een zoodanige, dat hier, een groep menschen bijeen is, die weliswaar niet allen hetzelfde gelooven, t.a.v. verschillende geloofswaarheden, tengevolge vein ons verduisterd verstand en daaruit voortvloeiend ons kennen ten deele, maar die elkaar toch, ondanks deze meenlngsverschlUen, kunnen en moeten accepteeren als geloovigen in Christus".

Hieruit spreekt weer de eenheid boven geloofsverdeeldheid, die onaanvaardbaar is voor wie gelooft de eenheid van het lichaam van Christus, nj. de Kerlf.

En waar S.S.R. zich aan een valsche eenheid boven kerkelijke verdeeldheid blijft vastklemmen, is heengaan uit S.S.R. geboden, omdat men niet mee mag doen met het huichelen van een valsche eenheid onder Clurlstelijken naam, hetwelke zonde is tegen het derde gebod.

Toch hebben studenten, , die uit S.S.R. gingen, blijvend him taak gevoeld het Gereformeerd studentenleven te bouwen.

En zoo ontstond de vereeniging van Gereformeerde studenten „H. de Cock", die uitgaat van het gemeenschappelijk belijden als leden van de kerk van Christus, en de eenheid daarin gelegen. Daarom herinnert ook de naam van onze vereeniging zoowel aan de Kerkreformatle van 1834, alsook aan die Vereeniging van Gereformeerde stu­ denten „H. de Cock", opgericht in 1886, die ook in 1890 om principieele redenen' weigerde Doleerende studenten . in haar gelederen op te nemen, omdat deze zich niet voegden tot de kerk.

Zoo hopen alle „Hendrik de Cock"-leden trouw te blijven aa: hun te allen tijde en overal geldende kerkelöke belijdenis, gedachtig het Woord van den Apostel Petrus (1 Petrus 4 : 11):

„Indien iemand spreekt, die spreke als de Woorden Gods. Indien iemand dient, die diene als uit kracht die God verleent. Opdat God in allen geprezen worde door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen".

Namens de Vereeniging v, Geref. stud. „H. de Cock",

— 5e VERANTWOORDING VAN HET AUTOPONDS TIEL-ZALTBOMMEL. Giften van de Kerken te Z. f 10; te M. f 10; te A. f25.71 (coll.); te H. f 144.52 (coll.); te P. f5; te B. f 10; te G. f 15; te D. f5; te L. f50; te D. f 10; te H. f 10; te S. f 2.50; i te M. f 10; te R. f 5; te A. f 10; te R. f 10; te K. f25; te L. f25; te H. f 10; te B. f 10; te K. f50; te Z. f5; te R. f 10; te R. f 10; te B. f25; te O. f5; te A. (Z.) f25; te N.-A. f 10; en van de brs en zrs N.N. te S. f 10; A. H. te B. f25; Gevonden In coU. te E. tl; N.N. te A. f 10; D. L. te K. f 5; C. v. d. M. te W. (Curasao) f 10; K. G. te E. f 10; M. v. d. S. te D. f 10; J. T. te G. f 10; J. v. B. te A. f2.50; J. en C. v. D. f5; N. N. te U. f2.50; K. P. te M. f 10; G. H. U. te 's-G, f 10; J. J. S. te G. f2.50; E. v. d. V. te U. f5; N. N. te K. f 10; dus een totaal van f 684.73 en leeningen: C. v. d. M. te W. f25; via G. B. te R. f750; en van de Geref. Kerk te A. f300.— (totaal f1075). Vorige verantwoording f 1032.40. Deze verantwoording f 1759.73. Totaal bijeen f 2792.13,

Hartelijk dank! Ongeveer f3400 a f3500 is benoodigd.

Met br. gr., .

De Penn. H. SCHOLTUS, Voorstad 15, Tiel, giro 412284.

—• TIEL-ZALTBOMMEL. De Kerken van Tiel en Zaltbommel beschikken thans over een eigen auto, waardoor de groote %fstand tusschen deze plaatsen is overbrugd. De voorziening in den Dienst des Woords van beid e^-Kerken wordt nu voortaan uitsluitend geregeld door: T. van Wijk, Kerkstraat 34 te Zaltbommel.

Predikanten en studenten, die aan één dezer Kerken toezegging deden, worden verzocht hiervan goede nota te nemen en, ter voorkoming van moeilijkheden, alle correspondentie Inzake de preekvoorziening aan dit adres te richten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 15 mei 1948

De Reformatie | 12 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 15 mei 1948

De Reformatie | 12 Pagina's