GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Voorloopige Synode te 's-Gravenhage.

De kerkeraad der Ned. Ger. kerk van 's-Gravenhage, door de voorloopige Synode van Leeuwarden belast met de samenroeping van eene Synode der Ned. Ger. kerken in de maand September dezes jaars, brengt hiermede ter kennis der kerken, dat zoo de Heere wil, de Synode zal worden geopend op* Dinsdag 8 September i8gi, des voormiddags te tien uur, in de Westerkerk te 's-Gravenhage.

De dassen worden uitgenoodigd tijdig elk één dienaar des Woords en één ouderling uit haar midden (met aanwijzing van secundi) als afgevaardigden te benoemen, en VÓÓ? 15 AHg^asttSS bericht van ^de namen der afgevaardigden aan den kerkeraad van 's-Gravenhage te zenden, met kennisgeving indien log'ies hij lidiu^teu der gemeeüste gewenscht wordt. Alles wat betrekking heeft op het agendum, voorstellen van provinciale synoden en dassen, rapporten van deputaten, enz., wordt vóór 15 Ang'UStllS ingewacht bij den kerkeraad van 's-Gravenhage.

De Heere doe de voorloopige Synode van 's-Gravenhage voorspoedig samenkomen en wel gelukken tot eere Zijns Naams en stichting der kerken.

Ga daartoe een gedurig gebed der gemeente op.

De kerkeraad voornoemd:

G. II. V. KASTEEL,

h. t. praeses.

J. C. SIKKEL, h. t. scriba.

's-Gravenhage, 13 Juli 1891.

Verslag van de vergadering der gecombineerde classes van Zeeland op 8 Juli 1891 te Middelburg.

Te halftien wordt de vergadering door Ds, Hulsebos geopend met het laten zingen van Ps. 119 : 18.

Gelezen wordt Ps. 119:25—40. Daarna gaat ZE. voor in het gebed.

Aanwezig zijn 16 kerken, uitbrengende 30 keurstemmen. Nog zijn acht afgevaardigden zonder keurstemmen aanwezig.

Naar toerbeurt is Ds. Vrolijk voorzitter. De vergadering wijst tot scriba aan Ds. Wolf van Serooskerke en tot assessoren Ds. Klaarhamer en Ds. Wolf van Axel.

De vragen naar art. 41 D. K. worden gedaan. Hierbij worden de kerken vermaand toch vooral de zaak van het Christelijk onderwijs ter harte te nemen.

Aan de kerk van Gapingen wordt door de vergadering advies in eene tuchtzaak gegeven. Voorgelezen wordt een schrijven van den heer Haverkate uit Tholen, waarin zoodanige attestatie van de classis gevraagd wordt, als noodig is om te kunnen worden toegelaten tot het examen naar art. VIII D. K.

Daar de meeste kerken onbekend zijn met den heer Haverkate, wordt besloten van wege de classis informatiën te nemen aangaande den heer H. bij kerken ook buiten de classis, in welke ZE. werkzaam was, en zoo dit onderzoek gunstig gevolg heeft, de begeerde attestatie uit te reiken.

De kerken van Vlissingen en Serooskerke worden aangewezen om dit onderzoek in te stellen en verder in deze zaak namens de classis te handelen.

Naar aanleiding van het voorstel van Vlissingen : »de kerken trachten tot eenparigheid te komen omtrent het al of niet houden van den Goeden Vrijdag, " spreekt de vergadering uit, dat het wenschelijk is, het aan de vrijheid der kerken over te laten, om op den Goeden Vrijdag al of niet het Woord te laten bedienen. Op het verzoek der kerk van Oost-Kapelle, om de goedkeuring der classis op de door haar met Grijpskerke getroffen regeling tot combinatie, wordt door de vergadering de verlangde goedkeuring .gegeven.

Op het verzoek van de administratie der Zeeuwsche Kerkbode, dat de classis voortaan voor haar verslag in de Kerkbode betale, besluit de vergadering voor de verslagen van de nog in dit jaar komende vergaderingen, aan de administratie uit te betalen de som van hoogstens ƒ 12.50.

Op de vraag van den actuarius of de nieuw te drukken agendums voor de classis wederom op dezelfde wijze moeten worden ingericht, besluit de vergadering: behoudens eene geringe wijziging zullen ze in denzelfden vorm gedrukt worden.

De commissie, op de vorige vergadering aangewezen om rapport uit te brengen over het aan deze classis toegezonden rapport in zake de Zending, uitgebracht op de vergadering van de gecombineerde classes van Noord-Brabant en Limburg op 10 Februari 1891, spreekt bij monde van Ds. Klaarhamer als haar advies uit: »met het oog op de regeling der Zendingszaak, aan de orde komende op de eerstvolgende voorloopige Synode, neme de classicale' vergadering voor kennisgeving aan, het gedrukte rapport, haar toegezonden door de gecombineerde classes van Noord-Brabant en Limburg." Met dit advies vereenigt zich de vergadering. Door Ds. Wolf van Serooskerke wordt nu een kort historisch verslag uitgebracht van den Zendingsarbeid der oude classis Walcheren. Op verzoek der vergadering zal dit verslag in de Kerkbode worden geplaatst.

De consulentschappen worden geregeld als volgt: Ds. Hulsebos is consulent van Koudekerke, Arnemuiden, O. en W. Souburg; Ds. F. W, J. Wolf van Tholen, Poortvliet en St. MaartensdLijk; Ds. J. H. M. G. Wolf van Middelburg, Vrouwenpolder, Oost-Kapelle en Grijpskerke; Ds. Vrolijk van Oostburg, Gapingen en St. Laurens.

Voorts wordt ook nog bepaald, dat de consulenten voortaan eiken vijfden Zondag den geheelen dag in hunne consulentskerken zullen zijn om het Woord en de heilige Sacramenten te bedienen.

Tot afgevaardigden voor de a.s. voorloopige Synode te 's-Gravenhage worden benoemd Ds. Wolf van Serooskerke en A. Dingeraanse, ouderling te Middelburg; tot plaatsvervangers worden aangewezen Ds. Hulsebos en P. Melis Pz, , ouderling te Serooskerke.

De kerk van St. Laurens wordt aangewezen om oproepende kerk te zijn voor de volgende vergadering.

De censuur behoeft niet te worden toegepast. De vaststelling der notulen wordt opgedragen aan het moderamen der vergadering.

Ten slotte spreekt nu Ds. Klaarhamer nog een hartelijk afscheidswoord tot de vergaderde kerken; waarop de voorzitter Z.E. in treffende woorden den dank der vergadering betuigt voor de vele goede diensten aan de Zeeuwsche kerken bewezen, en hem in zijnen nieuwen werkkring den zegen des Allerhoogsten toebidt. Ook broeder Haasakker van Vlissingen voelt zich gedrongen den scheidenden broeder met hartelijke woorden toe te spreken.

Te ongeveer half zes wordt de vergadering door den voorzitter met dankzegging gesloten. Op naam en op last der vergadering,

J. H. M. G. WOLF,

Aan de zusterkerken zij bericht, dat het adres voor de kerk van Nieuw Ilelvoet is:

H. MoEKMAN, scriba.

Veel wordt gesproken en geschreven over de vereeniging van de Christelijke Gereformeerde en Nederduitsch Gereformeerde kerken. Wij gelooven dat allen die het wel meenen met de voortzetting der Kerk onzer vaderen, daaraan dringend behoefte gevoelen niet alleen maar ook dïn Heere onzen God, gedurig daarom vragen, of het Hem behage de nog bestaande scheidsmuren te doen vallen.

Het is daarom dat de kerkeraad der Ned Ger. kerk te dezer plaatse m zijne vergadering van 20 dezer, heeft besloten ; aan de Synode der Chr. Ger. kerk een schrijven te richten, waarin die begeerte dringend wordt te kennen gegeven. En opdat ook de gemeente daarin moge mede leven zal, »zoo de Heere wil" een openbare bedestond worde gehouden, den i6e Augustus e. k. ten einde gezamentlijk, in deze hoogst belangrijke zaak des Heeren aangezicht te zoeken. Hopende dat ons voornemen door vele zusterkerken worde nagevolgd.

Noemen wij ons, met heilbede. De kerkeraad der Ned. Ger. Kerk te Zwijndrecht, En in zijnen naam.

A. KNOLL.

W, VLIEGENTHART.

Den inzenders voor deze ru)l> riek zij bericht dat de stn'^ken geregeld naar tijdsorde van inteomst worden g-fplaatst, en telkens zoovele worden opg-enomen als de ruimte toelaat.

h. t. praeses.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 augustus 1891

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 augustus 1891

De Heraut | 2 Pagina's