GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officeele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officeele Berichten.

16 minuten leestijd Arcering uitzetten

Mei verkorting uit het Kerkblad van 24 fuli 1896.

AGENDUM VOOR DE SYNODE

VAN „De Gereformeerde kerken in Nederland”, te Middelburg 1896

Deze Synods zal geopend wordan op Dinsdag den flüen Aiiauslus, 's morgens 9 uar, in het Kerkgebouw Lange Delft. Des avonds te voren — flaandagavoni! ten half acht ure — zal eens Openbare Biüs'.otid worden gehouden in de Noorder'serk, waarbij Prof. Dr. A. KUYPER zal voorgaan. J

Afgovaardigdeii der Provinciale Synoden

Primi.

T. BOS, v. d. m. te Bedum. J. NEDERHOED, v. d. m. te Middelstura. P. DIJKHUIS, Ondl. te Midwolda. D. RIJPSTRA, Oiidl. te Groningen. g

Seeundi.

Pii. U'. n. I'SKKS, V. d. m. Ie Spijk. T. (JEÜKMA, V. (1. m. te Wildervank. J. HEMMES, Oudl. te Delfzijl. iM. RITZEMA, Oudl. te Deens.

Friestanel. b

Primi.

Dr. J. HANIA, v. d. m. te Oosterbierum. J. R. DIJKSTRA, V. d. in. te Joure. H. KAM.STRA, Oudl. te Franekei. A. EESIIOUT, Oudl. Ic Dolltim.

Secundi.

A. DE GEUS, V. d. m. te De Lemmer. D. TOM, V. d. m. te Sneek. L. J. VISSER, Oudl. te Leeuwarden, G. J. BPvUGSMA, Oudl. te Leeuwarden.

Drente.

Primi.

A. M. DONNER, v. d. m. te Assen. II. DIJKSTRA, V. d. m. te Smilde. H. EtEVELD-Oudl. te Smilde. A. J. KOK, Oudl. te Dwingelo.

Secundi.

J. A. DE BRUIJN, V. d. ra. te Emmen. T. NOORDEWIER, v. d. m. te Meppel. J. VAN DALEN, Oudl. te Assen. G. A. BOSCH, Oudl. te Hoogeveen.

S'jeplJscS.

Primi.

J. OFFRINGA, V. d. m. ie Dedenisvaart. J. HESSELS, V. d. m. te Zwolle. W. J. KOLKERT, Oudl. te Dedenisvaart. J. G. V. d. HOOGT, Oudl. te Kampen.

Secundi.

L. M. A. SCI-IEPS, V. d. m. te Deventer. J. BAVnVCK, V. d. m. te Kampen. K. VAN DIJK, Oudl. te Vriezcnvern. F. VAN DER VORM, Oudl. te Vroomslioop.

Primi.

W. J. DE HAAS, V. d. m. te Culemborg. Dr. L. H. WAGENAAR, te Arnhem. W. V. d. BLEEK, Oudl. te Voorthuizen. J. KOOPSEN, Oudl. te Harderwijk.

Secundi.

Dr. H.-FRANSSEN, v. d. m. te Winterswijk. J. N. LINDEBOOM, v. d. m. te Zutphen. F. TE WINKEL, Oudl. te Winterswijk. G. V. ZVVALUWENBURG, Oudl. te Oldebroek.

Uirscht.

Primi.

Dr. G. V. GOOR, v. d. m. te Bunschoten. J. V. HENTEN, V. d. m. te Baambrugge. A. FUKKINK, Oudl. te Utrecht. A. DINGEMANSE, Oudl. te Utrecht.

Secundi.

K. FERNHOUT, v. d. m. te Utrecht. P. J. W. KLAARHAMER, v. d. m, te Utrecht. J. DE RUIG, Oudl. te Soest. J. VAN DEN BIJL, Oudl. te Kockengen.

Primi.

B. VAN SCHELVEN, v. d. va. te Amsterdam. W. H. GISPEN, V. d. m. te Amsterdam. J. OLTHOFF, Oudl. te Krabbendam. P. VERMEULEN, Oudl. te Velzen.

Secundi.

J. D. V. d. MUNNIK, v. d. m. te Zaandam. D. BAKKER, v. d. m. te Broek op Langendijk. A. COLIJN, Oudl. te Haarlemmermeer (O. Z.) N. SLUIS Pz., Oudl. te Enkhuizen.

Z.'Hstlanfl.

Privd.

H. HOEKSTRA, v. d. m. te Schiedam. J. VAN DER LINDEN, v. d. m. te 's-Gravenha^c. A. SCHIPPERS, Oudl. te Vlaardingen. M. V. MUIJSWINKEL, Oudl. te Zwammerdam.

Secundi.

J. V. ANDEL, V. d. m. te Gorinchem. R. J. W. RUDOLPH, V. d. m. te Leiden. B. J. C. HEIJMAN, Oudl. te 's-Gravenhage. W. A. VROLIJK, Oudl. te Rotterdam.

Nooi*d-Bra!3ant S LimSsurg.

Primi.

J. H. FERINGA, v. d. m. te Klundert. J. A. GOEDBLOED, v. d. m. te Nicuwendijk. J. DEN'BOER, Oudl. te Almkerk. L. PUNT, Oudl. te Klundert.

Secundi.

J. M. MULDER, V. d. ra. te 'b-Kertogenbosch. W. BOSCH, V. d. m. te Vrijhoeve-Capelle. A. C, V. DRTMMELEN, Oudl. te Klundert. C. V. WIJNEN, Oudl. te 's-Hertogenbosch.

üeeiand.

Primi,

A. LITl'OOIJ, V. d. m. te Middelburg. J. HULSEBOS, V. d. m. te Vlissingen. D. MULDER, Oudl. te Zierikzee. J. LOinVERSE, Oudl. te Middelburg.

Secundi.

J. D. v. d. VELDEN, v. d. ra. te Middelburg. W. H. OOSTEN, v. d. m. te Middelburg. C. VERHAGE, Oudl. te Middelburg. Iu. DE JONGE, Oudl. te Goes.

Adessses^ende Ecde».

De lloogleeraren: Dr. H. BAVINCK, P. BIES-TEliVEI, D, .Dr. G. H. J. W. J. GEESINK, Dr. A. KUYPER, I, . LINDEBOOM, M. NOORDT-ZIJ, Dr. F. L. RUTGERS, D. K.AVIELENGA en Doceni-Zendings-Director: J. H. DONNER.

Ha> i; jorieua*s.

Rapporteurs (12 dcputati'én). A. voor de Zending onder II. en M.: Ds..M. v. MINNEN, Ds. F. IdON CACHET, Ds. L. v. d. VALK, Ds. J. H. I'"]': R1NGA en de Zmdings-Director J. H. DONNER. B. voor de Zending onder Joden: Ds. J. VAN ANDEL en E. KROPVELD, C. enz.

A. WOORD EN BELIJDENIS.

De Provinciale Synode van Drente verzoekt dat, met het oog op het vele twistgeschrijf in den laalsten tijd in publieke bladen over verschillende leerstellige punten als o. a. de wedergeboorte, doop, roeping, of het menschelijk geslacht behouden wordt en slechts de enkelen verloren gaan, de rechtvaardigmaking, de leer der kerk, de Cienerale Synode eenige Deputaten benoeme om een nauwkeurig onderzoek in te stellen, wat wij volgens Gods Woord en onze belijdenisschriften aangaande genoemtle punten hebben te verstaan.

De Prov. Synode van Groningen., gehoord de bezwaren tegen enkele alinea's van Arti 36, Nederlandsche Geloofsbelijdenis, en gelet op het feit, dat nu en dan de Formulieren van cenigheid met het oog op de betwiste alinea's van genoemd artikel voorwaardelijk worden onderteekend, en gelet op de velerlei verklaringen van dit aitikel gegeven, brengt deze zaak onder de aandacht van de Generale Synode met het verzoek voor déze zaak Deputaten ad hoc te benoemen en inlusschen — tot revisie noodig geoordeeld wordt - ^ de onderteekening zonder voorwaarden te eischen, natuurlijk altijd met het recht om l-angs d^n sewonen weg.ïijne bezwaren in to brengen.

Zonder zelf uitspraak te doen in deze zaak besluit de Pro-jinciak Synode van Nocrd-HcUamd de volgends vraag van den Helder door to eenden naar de Generale Synode:

«De kerker.5ad der Gereformeerde kerk van den Helder, kunnende, naar het licht, dat hij heeft over deze zaak — den doop, bediend met de formule: «Ik doop u tot de belijdenis van den Naam des Vaders enz.", niet erkennen als wettigen doop — beseffende het gewicht van deze uitspraak, .stelt aan de Classis Alkmaar voor, zoo noodig deze zaak aanbangig te maken op de Pro-\dnciale Synode, op hoop, dat zij dezelve, v/egens liet gewicht der zaak, naar de Generale Synode doorzendt.

De Classis neemt het voorstel Helder over, ofschoon zij zich over de wettigheid van den Doop, met die formule toegediend, niet uitspreekt, acht zij het evenwel zeer wenschelijk, dat deze zaak doorgezonden wordt, te meet daar andere kerken elk oogenblik voor een dergelijk geval kunnen geplaatst worden,

B. OPLEIDING TOT DEN DIENST DES WOORDS.

Rapport inaake de opleidhig'van aanstaande Dienaren des Woords.

Voorstellen van de Curatoren der Theol. Sohool.

De Provinciale Syn. van Groningen heeft inzake het voorstel der Curatoren de volgende voorstellen:

a. De artikelen worden in overeenstemming gebracht met de titels der reglementen (gymnasium, gymnasiale opleiding, Theol. School, Theol. opleiding) zoodat Art. i van het reglement voor de gymnasiale opleiding aldus luide: sDe Geref. kerken onderhouden eene Theologische School met eene gymnasiale opleiding ten dienste van hen, die tot den Dienst des Woords wenschen toegelaten te worden."

b. Artt. 5 en 8 van het reglement voor de gymnasiale opleiding aan de Tlieol. School worden in overeenstemming gebracht met Artt. 6 en 9 van het reglement voor de Theol. opleiding.

c. Art. 14 van het reglement voor de gymnasiale opleiding worde geschrapt, als zijnde in strijd met Art. i.

d. Art. II van het reglement voor de Theol. opleiding worde aldus gewijzigd; sHet college van Hoogleeraren heeft krachtens eene opdracht van de Gereformeerde kerken het recht van examineeren in de theologie en tot verleenen van den graad van candidaat tot het praeparatoir examen onder toezicht van Deputaten ad hoc met het recht van veto."

De Generale Synode hechte hare goedkeuring aan het rapport inzake de opleiding van aanstaande Dienaren des Woords, in zoover het niet in strijd is met het voorstel der Curatoren, zooals het door de Provinciale Synode gewijzigd is — behoudens volgende veranderingen:

a. I letter G. pag. 15 worde gelezen: > Voortaan zal het praeparatoir examen worden afgenomen door de Classis, bijgestaan door Provinciale Deputaten."

b. 1 letter H. pag. 24 worde gelezen:

»Eene ondervraging omtrent het persoonlijk geloof in den Heere Jezus en de roeping tot het ambt ga aan het praeparatoir examen vooraf."

De Provinciale Synode van Friesland bericht, dat door haar in zake het Curatoren-voorstel en het rapport in zake de opleiding de volgende adviezen zijn uitgebracht:

a. De Provinciale Synode acht de aanneming van het Ctiraioren-voorsfel wenschelijk.

De Prov. Synode acht wenschelijk, dat de examinatie, zoowel praeparatoir als peremptoir, door de Classis geschiede, en dat op dit oogenblik het rapport in zake de opleiding worde ter zijde gelegd.

De Provinciale Synode van Drente betuigt hare instemming met het voorstel der Curatoren betreffende de reorganisatie der School, met dien verstande, dat in het reglement, regelende de littcrarische opleiding, de woorden jGymnasium" en ïGymnasiaal" gemeden worden en dat Art. 14 van het reglement zoo geredigeerd worde, dat het duidelijk blijkt, dat de toelating van jongelingen, die niet tot den dienst des Woords willen opgeleid worden, slechts bij uitzondering plaats vinde.

In zake de examinatie stelt de Prov. Synode van Drente voor, dat de GeneR Synode eene regeling make, waardoor hetpraeparatoir examen Classicaal worde en dat de Classis bijgestaan worde door deputaten der Generale Synode.

De Provinciale Synode van Overijscl spreekt als haar oordeel uit, dat het praeparatoir examen voortaan bij de Classis zij.

De Provinciale Synode van Gelderland^ gelezen de voorstellen uit de verschillende Classen, zaken betreffende, die in de rapporten der Deput. Syn. Gen. — zoomede in het Curatoren-voorstel aan de Kerkeraden verzonden, behandeld zijn — heeft besloten over deze verschillende voorstellen thans geene resolution te nemen, maar de betendeling van de voorstellen der genoemde rapporten ain de vrijheid der e. k. Gen. Syn. over ie laten.

De Provinciale Synode van Utrecht^ betreurende, dat de tweeheid in de opleiding vooralsnog bestendigd blijft, spreekt haar instemming uit. met het Curatoren-voorstel, wat aangaat de Theol. School, en hoopt, dat de Gen. Sj-node dit voorstel aanneme en dat voorts uit het Rapport der Deputaten worde aangenomen de Nota der 2 Deputaten l-''RA> rssE> r en FKRNHOUT inzake de examinatie.

De Provinciale Synode van Noord-Holland^ zich niet geroepen achtende een gevoelen uit te spreken over de rapporten, is van oordeel:

a. dat de nadere regeling der opleiding, niet dan voor zoover noodig, nogmaals drie jaren mag worden uitgesteld;

b. dat de Litterarische en Theologische studiën aan de Theol. school alioo behooren gescheiden te worden, dat ze meer zelfstandig naast elkander komen te staan;

c. dat examina praeparatoir en peremptoir van alle candidaten in de Theologie door de kerken zelve, in Classis vergaderd, behooren te worden afgenomen.

De Provinciale Synode van Zeeland sXtlt voor \ Bij de behandeling dezer voorstellen hebbe het rapport zooveel mogelijk de prioriteit als voortvloeiende uit een rechtstreeksch mandaat der Synode en als zijnde meer omvattend.

a. Welke regelingen er te maken zijn tot meerdere gelijkmaking van studie en examinatie.

De Provinciale Synode adviseert tot aanneming van het door Deputaten voorgestelde, onder voorbehoud dat op bl. 7, regel 5 van boven, worden" bijgevoegd de woorden szooveel mogelijk";

dat overal, waar in de conclusiën het woord bedingen wordt gebezigd, dit door een zachtere uitdrukking, die meer het wenschelijke te kennen geeft, worde vervangen ;

dat, wat betreft het examen praeparatoir de regeling blijve, gelijk die te Kampen tot hiertoe heeft bestaan, terwijl de Synode de regeling voor de candidaten der V. Univ. laat aan de prudentie der Gen. Synode;

dat op bl. 23 onderaan inzake de daar bedoelde ondervraging worde gelezen: »omtrent het persoonlijk geloof en de roeping om zich af te zonderen het ambt."

Voorts wenscht dé Prov. Syn., dat bij de gelijkmaking der studie-vakken niet in ieder geval en altijd wederzijds bijgevoegd worde, wat aan de andere opleiding ontbreekt, maar dat ook nu en dan, ten einde, dat men de studie niet al te hoog opvoere, iets worde afgedaan.

A. Nöodige voorziening en behoeften en wijziging van bestaande regelingen der Theol. School.

De Gen. Syn. stelle in plaats van Art. 14 in het reglement voor het gymnasium (concept v. Curatoren) een nieuw, artikel, luidende:

Alleen aan leerlingen, die met het oog op hun jeugdigen leeftijd nog niet kunnen verklaren, of zij tot den Dienst des Woords wenschen te worden opgeleid, kan door de Commissie van Toezicht ook toegang tot het gymnasium worden verleend."

In het Reglement voor de Theol. opleiding late de Génerale Synode, artikel 11 vervallen.

In het Rapport inzake opleiding bl. 25 onderdaan, b. (Onderteekenlngsformulier) blijve »Provinciale Synode", opdat een eventueel appel kunne plaats hebben. • -

Voorts adviseert de Prov. Syn, tot aanneming van het nieuw geredigeerd Art.; art. 13 bl. 27 D.

Terwijl eindelijk de gelijkmaking van het in het Rapport voorgestelde met net Concept der Curatoren, voor zoover mogelijk en noodig, aan de prudentie der Generale Synode worde gedemandeerd.

c. Op v/elken voet nauwer verband tusschen de kerken en de Vrije Universiteit, inzonderheid hare Theol. faculteit kan tot stand komen. De Prov. Syn. acht een nauwer verband tusschen de kerken en de A^rije Universiteit in haar geheel, hoewel nu waarschijnlijk niet te verkrijgen, in het vervolg wenschelijk, terwijl zij zich vinden kan in het Concept-Contract, rakende het verband tusschen de Kerken en de Theol. faculteit.

Nog spreekt de Synode de noodzakelijkheid uit, dat bij het geven van preekconsent aan de studenten gelijke voorrechten aan beide inrichtingen worden toegekend.

Schrijven van den kerkeraad der Geref. kerk van Leiden A inzake het rapport Opleiding en het voorstel der Curatoren.

C. UTURGIE.

De Provinciale Synode vcm Zuid-Holland sitit voor :

De Generale Synode doe een authentieken tekst van de B^ormulieren van Eenheid. en de Liturgie bezorgen.

De classis Haarlem spreekt de wenschelijkheid uit, dat er bij het do' n van openbare belijdenis eenstemmigheid zij en wende zich tot verkrijging daarvan tot de Provinciale Synode met het voorstel door haar ter Generale Synode te brengen, dat door deze eenige vragen worden opgesteld of bestaande aangewezen, om ia alle Kerken, bij het doen van openbare belijdenis te kunnen worden gebruikt.

De Prov. Synode van Noord-Holland besluit deze vraag naar de Generale Synode door te zenden, doch zonder met den daarin uitgesproken wensch instemming te betuigen.

D. KERKENORDE.

De Provinciale Synode van Groningen vraagt aan de Gener. Synode of de Postacta in de Gereformeerde kerken evenzeer geldt als de Kerkenorde zelve.

De Provinciale Synode van Drente stelt voor te besluiten, dat voortaan weder geleefd worde naar Art. 46 D. K. O. inzake particuliere Synoden.

De Provinciale Synode van No o rA-Brabant en Limburg stelt voor:

De Gener. Synode geve zoodanigen vorm aan art. 55 D. K. O., dat het beginsel in dat art. uitgesproken tot zijn recht kome.

De Provinciale Synode van Zeeland stek voor.

De Generale Synode make de naleving van Art. 55 D. K. O., naar den geest, mogelijk door de benoeming van Deputaten tot onderzoek van boeken, die hun mochten worden aangeboden en tot het geven van een teeken hunner goedkeuring aan de door hen 'gewaarborgde, zoodat al wie het begeert, hierin een leiddraad hebbe voor de leerstof zijner kinderen.

De Provincirile Synode van Noord-Brabant en LJmburg., stelt voor : De Gen. Synode brenge zoodanige wijziging in art. 47 D. K. ()., dat in iedere Provincie, waarin geen vier of meer Classes zijn om een Part. Synode te vormen, door iedere Classis drie Bedienaren des Woords en drie ouderlingen afgevaardigd mogen worden.

De Gen. Synode geve zoodanige toelichting van Art. ig D. K. O., dat hierdoor de gelden, volgens dit Artikel verzameld, ook voor de opleiding van Zendelingen beschikbaar blijken.

Verzoek van de leden der Geref. kerk van N. Loosdrecht om uitbreiding van Art. 22 D. K. O.

E. VERZOEK BENOEMING DEPUTATEN.

De L^rovincialc Synode van Zuid-Holland sXAt voor :

De Generale Synode houde bij het benoemen van deputaten zooveel mogelijk rekening met het belang der plaatselijke kerken iu dier voege, dat, indien mogelijk, niet meer dan céne deputatie opgedragen worde aan denzelfden persoon.

F. OPZICHT, TUCHT EN GESCHILLEN.

Popport in zake tucht over doopleden.

De Provinciale Synode van Gelderland steltvoor:

De Generale Synode besluite, dat bij vertrek van leden (belijdend, zoowel als Doopleden) eener Geref. kerk, door den kerkeraad die tot dusverre het opzicht oefende, ten spoedigste bericht van verhuizing, zoo mogelijk met opgave van het juiste adres gezonden worde aan den kerkeraad, onder wiens ressort zij komen te wonen.

Protest van den kerkeraad der Geref. kerk van Bedum B tegen een besluit der Prov. Synode van Groningen.

l^e Provinciale Synod-: van l''riesland bericht, dat naar haar gemeld is, tegen hare besluiten en handelingen op de Gen. Syn. zal worden geprotesteerd door Mej. Jitske Gerbensma van Oppenhuizen, door broeder H. Huisman van Sneek en door de Gerèf. kerk van Woudsend.

Bezwaarschrift van Jitske Oppenhuizen. Gerbensma van

Bezwaarschrift van II. Huisman te Sneek.

Bezwaarschrift van den kerkeraad der Geref. kerk van Woudsend.

De LVovinciale Synode van Drente verzoekt de Gen. Synode uit te spreken, hoe te handelen met personen, die naar Art. 37 D. K. onder kerkelijke vermaning gesteld, zich intusschen door opzegging van het lidmaatschap aan de gemeenschap der Geref. kerk onttrekken. Is met het oog op de verhouding onzer kerken tot den Staat voortzetting der censuur op zoodanige personen mogelijk en in kerkelijken zin wenschelijk en noodzakelijk?

De l-'rovinciale Synode van Overijscl vraagt:

Wat heeft de kerkeraad te doen met leden der gemeente, die zich niet met uitdrukkelijke verklaring afscheiden, ' noch dit zelfs willen, maar die toch ondanks alle vermaning zich aan allé samenkomsten der gemeente onttrekken en elders gaan kerken.

Protest van de. Classis Deventer tegen eene provinciale uitspraak van de Provinciale Synode van Overijsel.

Bezwaarschrift van de Geref. kerk teHardenberg tegan beslissingen harer Classis O.nmen en der Prov. Synode, met bijlagen.

Bezwaarschrift van den kerkeraad der Geref. kerk van Enschede A tegen een besluit der Prov. Synode met bijlage en brief van den kerkeraad der Geref. kerk B. aldaar.

Bezwaarschrift van Ds. j. Steinhart van Nunspeet tegen een besluit der Prov. Synode van Gelderland.

Bezwaarschrift van J. Smedes te Zutfen.

Bezwaarschrift van afgevaardigden ter Classis Zutfen-tegen een beslissing van de Prof. Synode van Gelderland inzake voorgestelde wijzigingen van Art. 23, 27 en 55 D. K. O. en van den kerkeraad te Varsseveld inzake Hoofdst. i Art. 3 van de bepalingen der Gen. Synode van 1892, welke voorstellen tot wijziging niét zijn overgenomen door de Classis Zutfen of de Prof. Synode van Gelderland tot doorzending.

Bezwaarschrift van P. F, Dekker te Rhoon. Bezwaarschrift van de Wed. J. Donkers van 's-Gravenhage.

Bezwaarschrift van een lid uit de kerk van Sleeuwijk tegen een beslissing van de Part. Synode van N.-Brabant.

G. DIACONAAT.

Rapport van Deputaten benoemd voor de opstelling van eene verhandeling in zake den dienst van het Diakenschap.

(Wordt vervolgd.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 juli 1896

De Heraut | 2 Pagina's

Officeele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 juli 1896

De Heraut | 2 Pagina's