GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichlen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichlen.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Mét verkorting uit het Kerkblad van ^ Januari.)

Redacteur van i|Het Kerkbiad."

Het Moderamen van de laatstgehouden Curatorenvergadering brengt door dezen ter algemeene kennis, dat de heer C. Mulder, leeraar aan de Theologische School te Kampen, benoemd tot Redacteur van Het Kerkblad, zooals reeds vroeger in Bazuin en Kerkblad is meegedeeld, den isten Januari 1897 als zoodanig in functie treedt. Gelijk tot nu toe alleen de ontvangsten en berichten., zullen van heden af ook de verslagen voor Het Kerkblad bestemd, niet meer aan het adres van den eervol ontslagen vroegeren Redacteur, Ds. W. H. Gispen, maar aan den heer C. Mulder te Kampen moeten opgezonden worden.

Den Scribae van Classicale en andere kerkelijke vergaderingen, wordt beleeft verzocht, hierop welkte willen letten ter voorkoming van noodelooze vertraging in de plaatsing hunner stukken.

Tijdige verzending aan Yitt juiste adres hevoïdert eene spoedige plaatsing; terwijl het zeker, om Het Kerkblad aan deszelfs doel te doen beantwoorden, ook zeer gewenscht is, dat zooveel mogelijk aan aUe meerdere kerkelijke vergaderingen een kort verslag in hetzelve worde geplaatst.

Met hartelijken , dank aan den vroegeren Redacteur voor den dienst door ZEerw. ook in deze betrekking aan de kerken bewezen, hebben de Curatoren met vertrouwen de Redactie van Het Kerkblad aan den lieer C. Mulder opgedragen. Met al de toewijding van zijn hart en met de hem eigene nauwgezetheid zal hij, gelijk elke hem opgedragen taak, zeker ook deze vervullen.

De Heere late het hem aan zijne hulpe nooit ontbreken en doe ook dezen arbeid strekken tot bevordering van het welzijn zijner kerken.

Het Moderamen van het Curatorium voorn.,

Dr, G, VAN GOOR, Praeses.

L, NEIJENS, Scriba,

Bunschoten, ) - pj ^8 6 Amsterdam, 1896.

In afhankelijkheid van den Heere - aanvaard ik dezen arbeid, na de vereerende opdracht van het Curatorium, als Deputaten der Synode voor Hef Kerkblad. Tevens beveel ik mij aan voor ieders medewerking tot een geregelden gang van zaken; gelijk ik die reeds sedert den aanvang van ons »Officieel orgaan" als assistent van Ds, W. H, Gispen mocht ondervinden.

Den aftredenden Redacteur zij hierbij ook onze dank toegebracht voor zijn onverpoosden toeleg om het mij en de drukkerij zoo gemakkelijk mogelijk te maken.

Mij aansluitende bij dit woord van het Moderamen, wil ik daarbij herinneren :

dat Het Kerkblad reeds 's Woensdags in den vooravond moet afgedrukt worden, ten einde tijdig een proefblad aan de Heraut te kunnen toezenden, volgens besluit der Synode, Hoe eer ik dus alles ontvang, hoe beter het is.

Allen heil toebiddend.

Uw dw. br., C. MULDER.

Kampen, 28 Dec, 1896.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 januari 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichlen.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 januari 1897

De Heraut | 4 Pagina's