GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Officieele Berichten

4 minuten leestijd

Dep. Corr. M/D H. Overheid.

Door Deputaten van de Geref. Kerken is, overeenkomstig hunne opdracht, op den morgen van den 7den dezer maand, het volgende telegram namens die Kerken verzonden:

AAN H. M. DE KONINGIN EN Z. H. HERTOG HENDRIK.

Nu God UWE MAJESTEIT en I •.E-VOG HENDRIK doet aanlichten den hoogstgew^ schten dag van Uwe heilige Echtvereeniging, zij het den Deputaten van de Gereformeerde Kerken vergund U, namens deze, met diepen eerbied en in heilige geestdrift Gods heerlijken zegen toe te bidden op de voltrekking van Uw zoo beteekenend Huwelijk; met den vurigen wensch, dat het door de ontferming des Almachtigen een rijke bron van waarachtig geluk en toenemend heil voor Uw Huis en het gansche Volk moge zijn.

SAVORNIN LOHMAN.

DONNER.

NOORDTZIJ, Secretaris.

Kampen, 7 Febr. 1901.

Hierop werd het volgende antwoord ont­ Hierop vangen :

HARE MAJESTEIT en ZIJNE KONINKLIJKE HOOG­ HEID dragen mij op U en Deputaten van de Gereformeerde Kerken te danken voor Gelukwenschen.

Adjudant, SCHIMMELPENNINCK.

Vergadering van Deputaten voor Hulpbehoevende kerken in de Prov. Z. Holland.

De vergadering van Deputaten voor Hulpbeoevende kerken in de Provincie Zuid-Holland al D, V, gehouden worden Maandag 25 Febr. , s. ten tien ure precies, te Rotterdam, Hovenierstraat.

Op deze vergadering moeten de hulpaanvragen oor het komende Synode-jaar worden ingediend, edere aanvrage om steun zal, volgens Art. i er Instructie, bij Deputaten moeten inkomen oor tusschenkomst van de betrokken Classe.

Namens het Moderamen, W. B. RENKEMA, Secr.'Penningm.

Rijnsburg, 11 Febr, 1901.

Aan de Diaconieën van de „Geref. Kerken in Nederland.”

Ondergeteekenden, gevolg gevende aan de pdracht, hun gedaan door de Centrale Diacoale Conferentie, gehouden te Amersfoort Oct. 1900, berichten bij dezen, in aansluiting aan unne mededeehng, opgenomen in de Bazuin an 26 Jan, 11., dat, waar hun uit de in deze agen door de Regeering aan de Diaconieën oegezonden tabellen gebleken is:

a. dat de Regeering in de modellen A, B en C niet verlangt eene opgave van namen, maar alleen eene nadere splitsing van de getallen, die telkenjare door de Diaconieën, vol-- gcns de bestaande Armenwet, in de kolommen I—5 van de gewone tabel No. 9 worden gegeven ; en

b. dat deze splitsing der getallen niet betreft het bedrag, dat elk der geregeld en tijdelijk ondersteunden heeft ontvangen, maar alleen hun geslacht en leeftijd (model A), den ttjd der ondersteuning en het aantal weken (model E) en den aard der ondersteuning en de oorzaken der armoede (model C);

hun eenparig advies is aan de Diaconieën: de moddlen A, B en C in te vullen, en alzoo aan het verzoek der Regcering te voldoen.

Kampen, Amstcrdam, Utrecht, Amersfoort,

11 Febr. 1901.

Prof. M. NOORDTZIJ.

B. J. LINDEBOOM.

W. J. NOTEBOOM.

Ds. A. M. DONNER.

Classis Klundert.

Door de Classis Klundert is op hare vergadering van 5 Februari de heer G. J. Ruyssenaers van Zevenbergen, Theol. Cand. a. d. Vrije Uuiversiteit, met algemeene stemmen beroepbaar gesteld in de Geref^ kerken.

Namens de Classis, J. D. V, D. VELDEN, e. t. Scriba.

Classis Zwolle.

De Classis Zwolle heeft in hare vergadering van 7 Febr. 1.1. praeparatoir geëxamineerd den Eerw. Heer D. Pol, candidaat in de Theologie, en hem met algemeene stemmen beroepbaar verklaard voor de Geref. Kerken in Nederland.

De Classis voornoemd, J. ZIJP, h. t. Scriba.

Classis ’s Gravenhage.

De Classis 's Gravenhage van Gereformeerde Kerken heeft in hare vergadering van 12 Febr. 1.1. praeparatoir onderzocht den Eerw. Heer J. E. Goudappel, Theol. cand. te Delft, en hem met algemeene stemmen beroepbaar gesteld in de Geref. Kerken in Nederland.

Namens de Classis, ]. G. KUNST, Actuarius.

Alle stukken bestemd voor de Geref. Kerk van Overtoom, gelieve men te adfesseeren aan den laatstondergeteekende.

Namens den Kerkeraad voorn.. Ds. G. WISSE, Praeses.

A. A. VAN OPSTAL, Scriba,

Amstelveenscheweg 96.

Amsterdam, 7 Febr. 1901.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 februari 1901

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 februari 1901

De Heraut | 4 Pagina's