GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Aan een groot aantal

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Aan een groot aantal

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Geachte Redactie,

- Aan een groot aantal vereenigingen op het gebied der Inwendige Zending werd het volgend schrijven verzonden.

L. S.

De Commissie van Voorbereiding in zake nadere samenwerking op het gebied der Inwendige Zending, dpet U bij deze toekomen een verslag der vergadering 13 April 1.1. in „Parkzicht" gehouden, waarin U vindt opgenomen zoowel de inleiding van Ds. J. Groeneweg, als de daarbij gehouden discussie.

Hoewel die vergadering unaniem de wenschelijkheid van samenwerking erkende, werd toch gewezen op^ verschillende moeilijkheden, die overwonnen moesten worden. Daarom achtte men het wenschelijk voorloopig op die punten samenwerking te zoeken, waar geen verschil van meening bestaat, als daar zijn een Centraal-Bureau, een Bibliotheek, mogelijk een Congres in de verwachting, dat daaruit meer groeien zou. Besloten werd, dat elk in den kring, dien men vertegenwoordigde, het tot stand komen van een dergelijke samenwerking zou bepleiten. Wanneer dan ook uw vereeniging aldaar vertegenwoordigd was, twijfelen wij niet of dit zal door uw afgevaardigde gedaan zijn. Maar al was uwe vereeniging nog niet vertegenwoordigd, dan zal toch zeker ook door U dit gevoelen worden gedeeld.

Daarom komen wij tot U met het verzoek ons te willen melden, of uwe Vereeniging bereid is zich op een volgende vergadering D. V. in September te houden, te laten vertegenwoordigen, waar getracht zal worden een begin met deze samenwerking te maken. Hiertoe worden ook die vereenigingen uitgenoodigd, die 13 April geen afgevaardigde hadden gezonden of nog niet uitgenoodigd waren. Voor zoover deze aangesloten zijn bij den Centraal-Bond van Chris telijk-Philanthropische Inrichtingen in Nederland, verwijzen wij haar naar de circulaire van het Bestuur daarvan, waaruit volgt, dat zij geen bericht van deelneming behoeven te zenden.

De vergadering van afgevaardigden van op het gebied der Inwendige Zending werkzaam zijnde lichamen, besluit een Commissie in het leven te roepen, die tot taak heeft, zoo het haar gewenscht en mogelijk voorkomt, de navolgende punten te behartigen:

A. De vestiging van een Centraal-Bureau voor Inwendige Zending.

B. Schriftelijke arbeid ten bate der Inwendige Zending.

1. Bibliotheek.

2. Het uitgeven van een populair geschriftje aangaande Inwendige Zending.

3. Het uitgeven van een correspondentieblad

4. Het uitgeven van geschriften op de wijze van den Zendingsstudieraad.

C. Bevordering van Samenkomsten.

1. Het beleggen van kleine studieconferenties, mede als voorbereiding van een later te houden Congres.

2. Het uitlokken van spreekbeurten ten bate der Inwendige Zending.

D. Het opwekken van liefde om het werk der Inwendige Zending te dienen, en de scholing van krachten.

Deze Centrale Commissie voor Inwendige Zending bestaat uit minstens negen leden, heeft de bevoegdheid zich zelve uit te breiden, wordt voor een jaar benoemd en doet het volgend jaar in een vergadering van afgevaardigden van op het terrein der Inwendige Zending werkzaam zijnde lichamen, verslag van hare verrichtingen en voorstellen aangaande de voortzetting van den arbeid.

Dw antwoord op ons verzoek, of uwe vereeniging bereid is zich te laten vertegenwoordigen op de volgende vergadering, wordt ingewacht vóór 1 Juli a.s. aan het adres van den Secretaris. Indien iemand iemand Uwer amendementen op bovengenoemde resolutie heeft of wellicht nadere voorstellen zou willen doen, dan wordt hij verzocht deze eveneens vóór dien datum in te zenden, opdat aldus te beter gelegenheid zij om de volgende vergadering voor te bereiden en de afgevaardigden vooraf in kennis te stellen, met wat behandeld zal worden,

De Commissie van Voorbereiding:

DR. J. TH. DE VISSER, Voorzitter.

J. HENRI LEDEBOER, Secretaris.

63 Van Eeghenstraat, Amsterdam.

Mochten er nu vereenigingen zijn, die geen uitnoodiging ontvingen, doch wel gaarne zich wilden laten vertegenwoordigen, zoo worden zij verzocht hiervan bericht te zenden aan den secretaris vóór 1 Juli e. k.

Andere bladen worden verzocht dit stuk over te nemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 mei 1915

De Heraut | 4 Pagina's

Aan een groot aantal

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 mei 1915

De Heraut | 4 Pagina's