GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

„De gebeden aller heiligen”.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

„De gebeden aller heiligen”.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

En er kwam een andere Engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat; en hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zoude leggen op het gouden altaar, dat voor den troon is. Openb. 8 : 3.

De gebeden, die van deze aarde voor God opgaan, zijn in de zichtbare Schepping iets geheel eenigs. Van de onzienlijke sferen der engelen spreken we nu niet, maar, de Schrift kent op zon, maan noch starren creaturen, die Gods verborgen omgang kennen en alzoo bidden. Het is wel anders gegist, en met name van de planeet Mars heeft men gewaand, het in vergezicht anders waar te nemen. Maar al dit gissen liep op minder dan niets m% en nog steeds blijft 't als van ouds: Schepselen die bidden, draagt alleen onze kleine aarde.

Nog nauwer zelfs klemt dit, zoo ge merkt op wat de Engel, in Openb. VIII : 3 en 4, noemt: e gebeden der heiligen. Er wordt zooveel vormelijk gebeden, wat hier niet meetelt, ' meegebeden met wat een ander overluid bidt, vaak met afgedoolde zinnen. Dan nog wordt er van overal op aarde gebeden uit zelfzucht. Hier daarentegen is alleen sprake van de gebeden der heiligen.

Overdrijf dit nu niet. Neem eenvoudig het Ottze Vader, en vraag u af, of ge dit door Jezus u op de lippen gelegde gebed, zóó als Jezus het gaf, oprechtelijk in de u gegeven volgorde na kunt bidden. Dan immers staat in uw bidden, niet uw behoefte, zelfs niet uw nood en zorge, maar de zake Gods op den voorgrond. »Uw naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede* ! Dan, heel even, één korte bede, doch ook om niets meer dan hel dagelijksch brood. Voorts de bede om geestelijke genade in de vergeving uwer zonde, en de bewaring voor den Booze. En dan ten besluite weer het u verliezen in het Koninkrijk van God, in de kracht Gods en de heerlijkheid Gods, kortom, het u opheffen in het eeuwige !

Wie nu zoo bidden kan, en zoo ook daadwerkelijk bidt, omdat 't alzoo uit zijn hart voor God opwelt, die is een heilige, en al wat op aarde, saAm of met anderen, uit een daaraan geëvenredigde zielsverwachting van den Drie-eenige, in Jezus' naam, wordt afgebeden, vormt over heel de wereld saamgenomen, wat de Engel aanduidt als T> de gebeden aller heiligeni en het zijn deze gebeden, die niet vervluchtigen met den klank van het woord, maar die-op het reukaltaar, dat voor Gods troon staat, de zielsgeur van alle geloovigen voor God Drie-eenig uitademen.

Die gebeden vervluchtigen niet, maar blijven van het altaar der gebeden, om verhooring roepen naar God.

Die gebeden aller heiligen sluiten den nood van eiken morgen en van eiken ^vond niet buiten. In alle verlegenheid niag ons roepen om redding en om hulpe tot onzen God uitgaan, en onze Vader die in de hemelen is, luistert ook naar zulk noodgeschrei, en verhoort het. Maar het is toch dit niet waarii> de gebeden van alle heiligen saamvloeien. Al die nooden toch loopen uiteen en zijn aan de ongeloovigen met de heiligen gemeen. Bij plotselinge schipbreuk is 't één kreet om redding, die uit aller zielsbeklemming opgaat, maat» dan zonder onderscheid, of wie dreigt te verdrinken een heilige, dan wel een Godslasteraar is.

De »gebeden aller heiligen" zijn iets wat de noodkreten der lieden van de wereld nooit zijn kunnen. Het kort begrip van deze gebeden der heiligen is in het slotwoord van heel de Schrift vervat: ^Kom, Heer e Jezus, ja, kotif haastelljk.!"

Daar bidt een ordinaire ziel nooit om. Zulk een ordinaire ziel ziet, zelfs in haar teederste, ernstigste oogenblikken, nooit verder dan haar eigen wegsterven uit deze wereld. Maar ze is niet bezig met het einde. Niet met het eindelijk dan toch doorbreken van de glorie en de majesteit Gods.

En juist dit is in de gebeden aller heiligen de hoofdzaak.

Hoe Satan's macht finaal en voor goed zal gebroken worden. Hoe de godslasteraar ten laatste zal verstommen. Hoe de gruwel der ongerechtigheid zal worden te niet gedaan. Hoe alle vijanden Gods ten slotte voor den Heilige bukken zullen. En hoe, als de strijd zal volstreden zijn, God Drieeenig, in den triomf van Christus, zegepralen zal over , alle demonische kracht! Dat alles ligt in het: > Kom, Heere Jezus!c, en dat is 't wat »de gebeden aller heiligen*, aio met heiligen zielshartstocht, zonder vertraging van hun God afsmeeken.

Er is iets in hen van wat de Psalmist uit zijn ziel laat komen: »Zou ik niet haten, Heere, die u haten?

Er is in de gebeden der heiligen dat ongeduld, die hartstocht, die om het einde roept, opdat Gods glorie moge ingaan.

Zon, maan en starren kennen dit meeleven met God niet. Zij glanzenzijn majesteit u tegen, maar verstaan het*worstelen van God met Satan niet. Leeuwerik en nachtegaal zingen Gods grootheid uit, maar in louter klank zonder bezieling. En zelfs onder de tienmaal tienduizenden die deze aarde bewonen, zijn ze slechts weinigen, die met Goc? meeleven, die lijden om den hoon door Satan en mensch hun lieven God aangedaan, en die 't schier niet uit kunnen staan, dat 't zoolang duurt en aanhoudt, eer hun God alle demonische krachten voor eeuwig in den poel des vuurs neerstort.

Maar uit »de gebeden aller heiligen* klinkt die diepe zielstoon op. O, God, maak er een einde aan ! O, God, laat 't uit wezen ! O, God, breek door met uw heiligen toorn, opdat de triomf van uw heiligen Naam over heel uw Schepping uitga!

Lees het maar heel de Schrift door: daar komt altoos weer het kort begrip van de gebeden der heiligen op neer. Voor wie 't bidden kan, zooals het gebeden worden moet, staat in het Onze Vader niet anders.

Maar zulk bidden leert alleen de nood!

Vandaar in de Psalmen zoo diep-roerende gebeden. Vandaar dat Jezus ons zulk een Onze Vader gaf.

Kwam dan de nood, • dan heeft telkens weer heel Jezus Kerk alzoo gebeden.

Ook nu, onder den bangen wereldkrijg, gaan er zoo weer gebeden op.

Voeg u dan toch ook zelf bij de heiligen Gods, die alzoo 't bidden verstaan !

Dr. A. K.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 augustus 1915

De Heraut | 2 Pagina's

„De gebeden aller heiligen”.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 augustus 1915

De Heraut | 2 Pagina's