GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

„Kleerentheologie.”

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

„Kleerentheologie.”

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

En deze Joliannes had zijn kleeding van kemelshaar. Mattli. 3:4.Zij namen dan zijn, kleedeien, voor eiken krijgsknecht een deel, en den rok. , .; . ., , •; •-^.. Johannes 19:23.

Eens t^S*^Sa"'%CTéf^d Engelsch-schrijwIÖfS'-v lyle) uit Londen weg om geruimen tijd te vertoeven m hooge eenzaamheid, midden op' ae hei. Wat hij toen gedacht, heeft, heeft hij uitgesproken in een boek, waaiTan de titel is: De'o> pgelapte Icleeirmaker. Dit boek bev.atte zijn „kleerenf ilosof i e". Hij wilde-ermee zeggen, dat de menschen in den loop der tijden telkens andere, , k'leereh aantrekken en dat de mode ze telkens weer anders voorschrijft; maar de naakte mensch, die onder dat kleed zit, blijft toch eigenlijk alle eeuwen door dezelfde. Zoo is het nu ook op geestelijk gebied. Elke tijd heeft zijn eigen leer, zijn eigen geloof. Maar ook' die iDeschoiiwingen raken slechts den buitenkant; precies als het kleed dat wij dragen. Onder al die verschillende beschouwingen door blijft de ge'est j van de menschétt" zichzelf gelijk'; h& i zijn andere vormen, , maar het blijft hetzelfde wezen.

h Denk nu aan den Dooiper. Hij' is ook in de stilte abm geweest. Hij heeft óók in zijn eenzaamheid zoo iets als een k 1 e e r e n t h e o 1 o g i e bedacht. Hij kwam er ook mee voor den dag. Want toen hij zich vertoonde straks aan de wereld, wees hij naar zijn kleed. Ziet gij dat kleed, zei hij? Het is van; kemelshaar. Het wijkt af van de mode., ^ want de mode is niet onverschillig; de kleeren maken den man niet, maar God maakt den man .en de man maakt het kleed, naardat hij' God gezien heeft of niet heeft gezien. Ziet gij' dit' kleed ? Het is erg duur; zoo goedkoop-als mijn sprinkhanen waren en mijn wilde honig, zoo duur is dit ruwe kleed; want het kleed, dat komt er heel veel op aan. Ziet gij dit kleed? Het is niet een kleed yan dezen tijd; zoek den voorraad af van Israels ambtsgewaden, geestelijke èn wereldlijke, en gij zult er geen één vinden zooals mijn kleed. Want ik zeg niet: , de kleeren doen er niet toe; of: de vormen doen er niet toe; of; de leer doet er niet toe, omdat per slot van rekening toch alles gelijk blijft. Zie mijn kleed. Het is het kleed van Elia. Want Eliai en ook' de Dooper staan tegenover hun tijd, en ze nemen met de vormen van dien tijd geen genoegen, omdat het wezen van een volk of van een menschenziel lang niet altijd zich gelijk blijft. Er is ©en volk, er is een tijd, waarin men God vreest, en er is er ook' een, waarin men Hem niet vreest. Er is yalsche en ware leer; er is een leer van God en er is leering der duivelen. En daarom moet gé niet zeggen: het komt er niét op aan, welk kleed uw lichaam dekt of welke leer uw zieleleven uitdrukt; wil tsraël be--houden zijn, het keere weder tot den geest van Elia, en tot zijn leer. Niet met den tijd afglijden on zeggen: wij blijven tóch gelijk'. Maar opstaan legen den tijdgeest en zeggen: bekeert u. Want er is maar één leer, die go-ed is, en maar 'één waarheid, die uit God is. Het ideaal lirandt in den Dooper" voor een nieuwe, toekomst. Maar men moet eerst weer naar bet verleden terug en naar de leer der vaderen. Bekeert u! Het kleed der zuivere waarheid is van één snit en er is maar één vaste maatstaf aller dingen: het is de eeuwige, onveranderlijke wet van God. Het kleed van vandaag moet niet woirden opgelapit, doch - het moet geheel en al worden vervangen doOir den ni.a^ii, te 1 der gerechtigheid.. En dat kle^é!|!^^? -, oinveranderlij'k^ omdat de gerechtigheid het is. En de gerechtigheid is onveranderlijk', omd a t God het is.

Dit is de „kleerentheologie" van dien grooten eenzame, van Johannes, zoo^ men wil.

Evenwel, op Johannes is Jezijs gevolgd.. En de profetie van Johannes is door die van JgKU#? ; j^? ef: Ei.; vuld. ' •' •

Dat komt óók in het kleed van Jez, us Christus uit. In Zijn kleedij spreekt hij niet Johannes tegen, doch proieteert hij wèl boven Johannes uit.

Immers, een ander is het kleed van den Dooper èn dat van den Christus.

Johannes' kleed is een belijdenis van zijn leven en leer en ambt. Dat van den Christu's is het schijnbaar volstrekt niet. Was het wèl ZOO' geweest, het zou ongetwijfeld in het proces aangegrepen zijn om hem er mee te honen. Maar Christus' kleed zégt den vreemde niets. Vandaar dat men onder het rechtsgeding zelf de emblemen van hoon en, spot maken moet; aan Jezus zelf vindt ^nen niets, dat den spot passende en voor de hand liggende vormen geven kan. .Heeft Jezus een mantel, die zijn profe tan werk aankondigt? Neen. Ze kunhen hem blinddoeken en slaan en spuwen straks, oin hem te honen, dat hij maar eens proïeteeren moet, wie daaa-sloeg. Maar aan zijn kleed hechtte zich de spot niet; het was te gewoon. Zegt zijn kleed iets omtrent zijn koningsambt? Evenmin. Herodes en de soldaten moeten, om den eigen-gemaakfeix koning te belachen zelf naar passende koningskleeren zo^eken. Alles aan Jezus is zoo gewoon. Zór gewoon, dat Pilatus er niet aan deukt, iets van iitdzus' kleedij in beslag te nemen als bewijsstuk, en dat zijn soldaten toch heel Jezus'" kleedij voor zich heel goed bruikbaar achten. Jezus' kleed blijkt een dragelijk en begeerlijk bezit voor den eerste den beste. AVat zouden de menschen met Johannes' kleed hebben moeten doen? Niets; bet was hoogstens curiositeit. Maar Jezus is zoo gewoon.

Het heeft diepen zin, dat Johannes buitengewone, z en Jezus gangbare kleeding draagt. Het gewone van Jezus is meer en wonderlijker dan het buitengewone van Johannes. Want Johannes geeft in zijn kleed uitdrukking aan zijn diepste levensbezit; zijn d kleed is een v o r m, waarin zijn geest zich uitdrukt. Doch Jezus Christus kan van de afrde geen voirmen leenen, die zijn eeuwig en eenig wezen passende uitdrukking geven. Waar is het kleed, dat hem kan sieren en verklaren? Het kan geen profetenmantel zijn, en geen priestergewaad en geen koningskleed. Al die kleeren "zouden liegen; hij heeft immers niet één ambt, doch hij' heeft er drie en c-elk van die drie v o 1 k O' m © n. Hij' heeft een g e w o n 6 n naam, dien duizende-n "anderen dragen; en hij .spree-kt een gewone taal en is zijn brO'8dereh in alles gelijk, slechts de zond© uitgezonderd. Hij is daarin Man vaai smarten, die zich vernedert, en die zijn buiten-gewone en o^nzegbar© heerlijkheid' bedekt achter gewO'ne, menschelij'k© vormen, ook achter het kleed van den dag. Christus neemt het kleed van zijn tijd; zelfs daarin o-efent hij zijn gehoorzaamheid, en doet zijn middelaarswerk. Laat de Dooper naar Elia teruggrijpen; maar Christus heeft méér in zich dan Elia; alle profeten worden in hem vervuld; alle typen in heni vertoo'Ud. Hij heeft zijn kleedij in heel het Oude Verbond. En wijl Hij oiveral zijn kleed heeft, daarom-beeft hij het nergens; dus kiest Hij en neemt Hij het kleed van den dag en geeft zich onder het volk' van d© straat en spreekt het Woord des koninkrijks. Wiant Christus grijpt niet, als de DO'O'per, naar het verleden terug O'm daarmee een., toekomst te maken. "Hij is voor verleden, heden èn tO'ekomst, gister en beden en in der eeuwigheid dezelfde. Als het Eeuwige Woord heeft hij reeds vóór de Vleeschwording gesproken onder Israël; hq' is van ouds gezalfd-en oo'k beikleed geweest. En niemand stek6 Christus in zijn mantel, doch hij neme dien van Hém; bet is de mant'©! der gerechtigheid. En .die mantel is gansch^b.i, .z on^.der, „, , oio, k^, do or da t d© k 1 eeh ad. .^•''\< ---'••'-'"• •'^....-„ > -ï....» ~^.

K. s:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 september 1926

De Reformatie | 8 Pagina's

„Kleerentheologie.”

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 september 1926

De Reformatie | 8 Pagina's