GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Theologische Hogeschooldag 1952 te Kampen

Bekijk het origineel

Theologische Hogeschooldag 1952 te Kampen

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Schooldag van dit jaar trekt meer bezoekers dan ooit tevoren. Circa 9000 plaatsaanvragen. - Vergaderingen in 7 gebouwen. Door 't Dames-Comité Bibliotheekfonds ruim f20.000 bijeengebracht. In de collecte een extra gift van f2000. Blijken van meeleven van de kerken van Canada en Zuid-Afrika.

Grate belangstelling.

Een koesterende Septemberzon straalde in de vroege morgen van de 24e September over de daken van de stad der Theologische Hogeschool.

Ofschoon de dagen ervoor ruw en regenachtig waren geweest, was, der traditie getrouw, de „Schooldag" evenals vorige jaren een dag van mooi, zacht en mild Septemberweer.

Hoewel de aanvragen om kaarten ditmaal wat later begonnen binnen te komen dan vorige jaren, bleek al spoedig, dat de belangstelling niet minder groot was en tenslotte zelfs het getal van vorige jaren nog overtrof. Het aantal bezoekers werd geschat op 9000. Hoe groot de belangstelling wel was, bleek uit de gegevens, verstrekt door de politie te Kampen, welke meedeelde, dat er des morgens 150 geparkeerde autobussen (10 meer dan 't vorig jaar) en 175 ge- • parkeerde personen-auto's (15 meer dan vorig jaar) aanwezig waren.

De organisatie vergde dan ook weer de uiterste krachtsinspanning van Kampen. Maar de gastvrijheid handhaafde ook nu weer haar oude reputatie. En het organisatietalent van het Comité liet ons ook ditmaal geenszins in de steek.

Belangstelling van de buitenlandse kerken.

Dat de broeders en zusters, die geëmigreerd zijn, onze School niet vergeten hebben, noch de kerken, die de liefde van hun hart hebben, bleek uit de ingekomen telegrammen en brieven, waarvan wij hier mededeling doen.

Een schrijven van de Classis-Oost der Canadian Reformed Churches te Hamilton, Canada:

Aan de broeders en zusters in de vergaderingen der Theologische Hogeschooldag Anno Domini 1952 bijeen.

Zeer geachte Broeders en Zusters,

De Classis-Oost der Canadian Ref. Churches die op 6 Augustus j.l. voor het laatst vergaderd heeft, besloot om zich ter gelegenheid van Uw Theologische Hogeschooldag met een kort schrijven tot U te richten . Wij hadden er behoefte aan om U te doen weten, dat

in onze Kerken er een hartelijk meeleven gevonden wordt ten aanzien van alles wat U allen aan rijke zegeningen, maar ook aan ernstige beproevingen van de HEERÈ ontvangen hebt in de kring der Theologische Hogeschool.

Voor velen Uwer zal het bekend zijn, dat er in de Kerken van de Heere Jezus Christus hier mee geleden, gestreden en gebeden is, toen de HEERE de beide eminente Hoogleraren uit de School-kring wegnam, omdat er naast de officiële kerkelijke correspondentie nog zoveel familie- en vriendschapsdraden van U naar ons en van ons naar U lopen.

Maar wij meenden er toch goed aan te doen, nu U ongetwijfeld weer in zo grote getale in Kampen tezamen zijt gekomen, U te zeggen, dat onze gedachten dikwijls naar U allen uitgaan. Ons leven hier is in vele opzichten anders dan het Uwe in Nederland. Maar uiteindelijk hebben wij samen de goede strijd des geloofs te strijden om de bewaring en vermeerdering van Christus' ene heilige algemene Christelijke Kerk.

In die strijd heeft ook Uw (en wij mogen zeggen tot op zekere hoogte) onze Theologische Hogeschool zulk een voorname betekenis, zo allen, die aan haar en/of foor haar arbeiden (al zou het schijnbaar alleen maar door de financiële steun zijn), in haar blijven zien de inrichting, die uit Gods vrije genade oyer Zijn volk ontstaan is en onderhouden mag worden. Daarom zal Uw School ook voor de Kerken hier van de rijkste betekenis blijven.

Wij spreken de oprechte wens en bede uit, dat het U gegeven mag zijn om op de Schooldag de grote daden des Heeren te kunnen blijven verkondigen, ondanks de slagen, die de School troffen. De HEERE sterke U allen; in 't bizonder ook de sprekers van wie zeker weer veel gevergd zal worden. Hij make Curatoren, Hoogleraren, Lectoren en voorts allen die direct of indirect bij de arbeid der Sfhool betrokken zijn, getrouw en bekwaam in en tot de arbeid; en geve; dat mede op Uw en ons gebed straks weer de ledige plaatsen door de Generale Synode met „vrijmoedigheid en blijmoedigheid" (vanwege de dankbare herinnering aan wat Prof. Schilder en Holwerda toch in de langere of kortere tijd yoor de School betekend hebben) vervuld kunnen worden. De HEERE zij met U allen. Met hartelijke groeien,

namens de vergadering der Classis,

(w.g.) W. LOOPSTRA.

Voorts een schrijven van de Vrijgemaakte Kerk van Zuid-Afrika, van dei volgende inhoud:

Waarde Broeders en Zusters,

Op deze schooldag zenden wij U de christelijke groet van de broeders en zusters in Zuid-Afrika. Hoewel ver van elkaar verwijderd, nochtans weten wij ons met U tezamen gevoegd en verenigd met hart en wil in één en dezelfde Geest, door de kracht des geloofs.

Het gemis van onze gestorven broeders Schilder en Holwerda doet zich op deze dag sterk gevoelen, maar met de levende Christus aan het hoofd mogen wij met onze gestorvenen voort strijden, zij boven, wij beneden.

En daarom broeders, op deze schooldag: zijt blijde, zijt getroost, zijt eensgezind en de God der liefde en des vredes zij mei de Leraren der School, met de studenten, en met ons allen, opdat de strijd mag voortgaan en Zijn heilige Naam mag grootgemaakt worden en geheiligd door Zijn Kerk.

Namens de Vrije Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika,

te Pretoria: H. SMIT, Praeses; ]. C. JANSEN, scriba.

Voorts zijn de volgende telegrammen ontvangen:

Van de Kerk van Launceston (huisgemeente). Hebreen dertien verzen zeven en acht, twintig, en

één en twincig.

Huisye"ii..ence van Launceston.

Deze teksten luiden als volgt:

Gedenkt Uwer voorgangeren, die U het Woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwen- (Je uitkomst van hun wandel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. De God nu des vredes. Die de grote Herder der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, n.l. onze Here Jezus Christus; Die volmake u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen; werkende in u hetgeen voor Hem welbehagelijk is, door Jezus Christus; Dewelke zij de heerlijkheid in alle Eeuwigheid. Amen.

Tenslotte is van de Kerk van New Westminster te Canada het volgende telegram binnengekomen:

To Schooldag 1952. Hearty greetings from Canadian • Reformed Church from New Westminster. In sorrow and gladness we feel one with You. We gathered dollars 66 as a contribution from our congregation for deficit School.

Vertaling:

(w.g.) VAN DER GUGTEN.

Aan de Schooldag 1952 ie Kampen bijeen. Hartelijke groeten van de Canadese Geref. Kerk van New-Westminster. In droefheid en blijdschap voelen wij ons met U één. Wij verzamelden 66 dollars als een bijdrage van onze gemeente voor het tekort van de Hogeschool.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 september 1952

De Reformatie | 8 Pagina's

Theologische Hogeschooldag 1952 te Kampen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 september 1952

De Reformatie | 8 Pagina's