GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Engeland. Annexatieplannen van Leo Xin.

Dat de tegenwoordige paus tracht, zijne macht zooveel mogelijk over de geheele gedoopte Christenheid uit te breiden, blijkt telkens opnieuw. Nu weder in Engeland. Het hoofd der Roomsche kerk wil de vruchten gaan plukken die de Ritualistische boom opleverde. Dat er vele leden en predikanten der Episcopale kerk in Engeland gevonden worden, die eene vereeniging met de RoömSche kerk zeer begeeren, die zelfs alles al in gereedheid hebben gebracht, om tot Rome te kunnen overloopen, tot het plaatsen van beelden in de kerken, het stichten van kloosters, het houden van de mis, enz., enz., toe, is van algemeene bekendheid.

Maar er staat één zaak in den weg; de Roomschen kunnen de geldigheid van de'priesterwijding en die van hoogere geestelijken in de Episcopale kerk niet erkennen. Zelfs de oud-Roomschen in Nederland twijfelen er aan, of wel Episcopale bisschoppen in Engeland als wetrige bisschoppen moeten worden erkend.

Nu heeft de paus eene commissie van godgeleerden de opdracht gegeven om van uit Roomsch-KathoHek standpunt te onderzoeken, wat er omtrent de geldigheid der wijdingen van de Episcopale kerk te denken is. Voorts heeft de paus aan den aartsbisschop van Westminster, kardinaal Vaughan het verzoek gericht, om naar Rome te komen, ten einde met hem het vraagstuk te bespreken. Men beweert, dat de paus het voorstel tot vereeniging van de Episcopale kerk met de Roomsche aan eene conferentie van kardinalen wü voorleggen, gelijk dit ook indertijd geschied is, toen het vraagstuk van de vereeniging der Oostersche kerken met de Roomsche aan de orde was.

De pauselijke encycliek, die twee maanden geleden aan de aartsbisschoppen en bisschoppen van Noord-Amerika gericht werd, heeft ook een woord over de hoep, dat meerdere kerkelijke gemeenschappen zich zullen stellen onder het hoofd der Roomsche kerk. Het hoofddoel der encycHek is, om te verkrijgen, dat de St. Pieterspenning meer geld zal gaan opleveren. De paus prijst de offervaardigheid, die de Amerikaansche Roomschen tot hiertoe betoond hebben, en noodigt hen uit om daarin te volharden. 5 Uwe grootmoedigheid zal zoo niet meer welkom zijn als onze behoeften steeds toenemen, dank zij de verbreiding van het Katholieke geloof, in 't bijzonder sedert de openbaarmaking van de Encycliek Praeclara. Wij koesteren zekere plannen, waardoor wij gegronde hoop hebben, dat wij daartoe zullen bijdragen, de vereeniging van alle Christelijke belijdenissen te bevorderen en te bespoedigen." Men bemerkt uit deze woorden, dat de paus werkelijk goede hoop heeft, dat hij vele nieuwe leden onder zijn scepter zal brengen. In den laatsten tijd heeft echter de paus zich zeer te beklagen over vele Amerikaansche Roomschen en geestelijken. Immers hebben, gelijk we reeds vroeger mededeelden, velen den band die hen met den Roomschen stoel verbond, verbroken. Trouwens het is te verstaan, dat de Roomschen in N. Amerika, die geheel in de kosten van hun eeredienst voorzien, meer zucht tot onafhankelijkheid openbaren dan in andere landen.

Rusland. Verlichting van druk voor de Lutherschen in de Oostzee-provinciën.

De Czaar, die in de verloopen maand den troon van Rusland besteeg, is zijn regeering begonnen met onderscheiden personen kwijtschelding van straf te verleenen. Daarin deelen ook de Luthersche predikanten in de Oostzeeprovinciën, die men een of andere handeling ten nadeeie van de Grieksch-orthodoxe kerk ten laste legde en die daarvoor of in de uitoefening van hun ambt geschorst, of in de gevangenis geworpen waren. Er was een rechtsgeding opgezet tegen een predikant wegens toelating van 14 gewezen leden der Grieksche kerk tot het H. Avondmaal in de Luthersche kerk, hetgeen tot dusver in de oogen der Russische regeering een misdaad was, die ten strengste, ja zelfs met verbanning naar Siberië moest worden gestraft, doch het vonnis is vrijspraak geweest. De nog hangende aanklachten van denzelfden aard moesten worden ingetrokken. Onderscheidene predikanten, die hun opgelegde straf nog niet hadden ondergaan, werden eveneens in de amnestie begrepen. Ook beweert men, dat de jonge Czaar alle besluiten tot uitzetting van Duitsche werklieden en beambten buiten het gebied van Rusland, eveneens heeft ingetrokken.

Van harte hopen wij dat de wind uit denzelfden hoek zal blijven waaien. 'Waarlijk is Rusland niet in de schatdng van weidenkenden, om niet te spreken van de Christenen, gerezen door de zware vervolgingen aan Roomschen, Lutherschen, Slundisten, Joden, enz. aangedaan.

Wellicht speelt de hoogere politiek in deze een groote rol. Sedert Bismarck's val zijn Rusland en Frankrijk nader tot elkander gekomen al is nog geen formeel verbond tusschen beide rijken gesloten. Als men nu ook den paus op zijn zijde kon krijgen, dan kon men nog grootere macht ontwikkelen. Wellicht koestert ook de paus de hoop, dat het hem eindelijk gelukken zal om zijn scepter ook te zwaaien over de Grieksche kerk. Misschien is de jonge Czaar niet ongenegen om wat van zijn heerschappij als hoofd der Grieksche kerk te-laten varen, om daardoor grootere politieke macht te verwerven, of zijn troon naar zijne gedachten vaster te doen staan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 december 1894

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 december 1894

De Heraut | 4 Pagina's