GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Met verkorting uit het Kerkblad van 27 Nov.)

Theologische School van , |de Gerefoc> meerde Kerken in Nederland."

Binnen eenige dagen, op den 6en December, herdenken wij weer de dies natalis van de; ? e School, de eigene Inrichting van de Gereformeerde kerken tot opleiding van aanstaande bedienaren des Woords. _

De Heere is ook gedurende het laatste jaar, het tiuee-en-veertigste van haar bestaan, dezer School gunstig geweest. Hij heeft de Leeraren gesterkt, zoodat zij hunnen arbeid geregeld konden verrichten, en ook hun onderwijs gewenscht* vruchten doen dragen. 21 studenten^ konden ­ in Juli dezes jaars tot de theologische lessen worden toegelaten, 17 hebben met goed gevolg

het theologisch examen, eerste gedeelte, afgelegd en lo onzer Broederen werden voor de kerken beroepbaar gesteld.

Curatoren herinneren aan dit een en ander, om de kerken op te wekken tot dankzegging aan den Heere en tot aanhoudend gebed voor de School, opdat de Heere haar verder zegene en ten zegen stelle voor zijn kerk.

Maar tevens, — om op te wekken tot getrouw collecteeren voor deze Inrichting.

Zij hebben er [reeds meer op gewezen, en 't worde hun niet euvel geduid, dat zij er nog eens • op wiJ2en: terwijl de uitgaven steeds meerder worden, — niet uit zucht naar weelde, of omdat niet alles zoo zuinig mogelijk wordt beheerd, maar om de School aan haar doel te doen beantwoorden en de kerken vau wel toegeruste dienaren te voorzien, — worden de inkomsten niet meerder. Integendeel, zij zijn minder dan een vijftal jaren geleden en, waren zij in het voorlaatste jaar weer iets toegenomen, in zijn Verslag over 1895/96 moest onze ijverige en accurate Penningmeester verklaren, dat de Gewone en ó-December-coUecten weer / 600 minder hadden opgebracht dan in het vorige jaar.

Laat deze herinnering genoeg zijn, om onze bede bij al onze keiken gehoor te doen vinden dat zij, naar de mate harer kracht, hare grootere of kleinere bijdragen voor de verzorging onzer School geregeld afzonderen, en onzen Peaningmeester doen toekomen.

' De loflijke gewoonte van sommige kerken, om bij gelegenheid van den jaardag der School eene feestcoUecte voor haar te houden, worde ook nu niet nagelateii, maar vinde steeds meer navolging, waar zulks tot nog toe geschiedde.

De Heere zelf vervuUe voorts al hare en Zijner kerken nooddruft, tot lof en prijs van Zijnen grooten Naam.

Namens Curatoren voorn,

L. NEIJENS, Scriba.

Amsterdam., November 1896.

DEPUTATEN SYNODI.

Aan de Kerkeraden!

De Generale Synode, gehouden te Middelburg, Augustus j.l., benoemde, naar aanleiding van het bezwaarschrift van Mej. Jitske Gerbensma, afgesneden lidmaat der Gemeente te Oppenhuizen, ondergeteekenden als deputaten, met last: de al of niet gegrondheid der aisnijding en der censuur te onderzoeken, en daarover te beslissen.

Deputaten hebben 16 November dezen last volbracht, en brengen den uitslag ter kennis van de Gereformeerde kerken.

Na alle stukken onderzocht en denkerkeraad benevens den vroegeren Consulent, Ds. Kruyswijk en den vroegeren Ouderling T. A. de Jong, te hebben gehoord, zijn deputaten tot de volle overtuiging gekomen:

dat er geen grond is te vinden voor de censuur, op zuster Jitske Gerbensma toegepast; dat de kerkeraad, de Classis en de Provinciale Synode als slang afgedane zaken" hebben ter zijde gesteld de inderdaad gegronde klacht van zuster J. G. tegen den Ouderling S. — in plaats van deze naar behooren te onderzoeken en S. in kerkelijke behandeling te nemen;

dat het wegblijven van zuster J. G. uit de godsdienstoefening, na zulk een behandeling — hetwelk niet goed te keuren, ofschoon wel te verklaren is — aan den kerkeraad en de meerdere vergaderingen geen recht kon geven, om met de onwettige censuur voort te gaan.

dat de handelwijze van den kerkeraad en van de meerdere vergaderingen en hare deputaten hieruit is te verklaren, dat zij, door de vraag naar de gegrondheid der censuur ter zijde te stellen, op een verkeerd pad gekomen zijn, en toen moeilijk anders konden dan in het gedrag van zuster J. G. hardnekkig verzet zien en met bestraffingen en censuur voortvaren;

dat de kerkeraad behoort te belijden, aan zuster J. G. onrecht te hebben gedaan, en haar in volle rechten moet herstellen;

dat zuster J. G. niet altijd de betamelijke Christelijke zachtmoedigheid heeft betracht, en door haar publiek' schrijven, in het blad iVe Gereformeerde Kerk"., de Gereformeerde kerken in Nederland heeft verdacht gemaakt, en dat vóór de Generale Synode, hij wie zij hare klacht wilde brengen, vergaderd was; en dat zij zich daarover heeft te verootmoedigen.

Op genoemde gronden hebben deputaten besloten :

de afsnijding en de censuur, op zuster Jitske Gerbensma |toegepast, op te heffen ;

den kerkeraad op te dragen, haar, met erkenning van de schuld des kerkeraads, weder aan te nemen als lidmaat in volle rechten;

in de vergadering der Gemeente deze beëindiging der zaak bekend te maken en God te bidden, dat Hij de zonden, in deze zaak begaan, genadiglijk vergeve om Christus' wille, en der Gemeente Zijnen vrede schenke.

Tot hun blijdschap kunnen deputaten hierbij voegen, dat dit besluit de instemming van al de broederen mocht verkrijgen, en dat deze droeve zaak nog aan den avond van denzelfden dag op boven aangeduide wijze is beëindigd.

Deputaten voornoemd.,

Deputa Kampen., , DedemsvaartA Nov. 1896 Leeuwarden., '

L. LINDEBOOM.

J. OFFRINGA.

L, J. VISSER.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 november 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 november 1896

De Heraut | 4 Pagina's