GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

De arbeid onder de Hollanders te Essen a/d Ruhr.

Op de dringende lede om hulp voor Essen kwam in van G. G., postmerk Amsterdam /i, en van de Geref. kerk te Winterswijk eene collecte / 31.76I/2.

Geve de Heere meerdere offervaardis^heed voor dezen zoo noodigen arbeid! Zoo niet, dan zal de prediking des Woords onder onze landgenooten te Essen spoedig moeten worden gestaakt.

Ds. G. RENTING.

Winterswijk, 5 Oct. 1904.

Classis ’s-Hertogenbosch.

De classis 's Hertogenbofch vergadert Donderdag 20 October a.s. Stukken voor het .agen dum worden ingewacht vóór Dinsdag 11 October bij ondergeteekende.

Namens de roepende kerk,

J. M. MULDER.

Zondag j.l. was het voor de kerk van Pijnacker een blijde dag. Reeds lang was het onze vurige wensch, ook hier de ambten ingesteld te zien, en thans mochten wij de vervulling daarvan aanschouwen. Ds. Van Loon van Zegwaard bevestigde den Kerkeraad na eene predikatie naar aanleiding van Lukas 2 : 41—52. Zegene de Koning der Kerk ook hier zijne gemeente, opdat zij toe moge nemen in genade en wijsheid bij God en de menschen.

liet adres van den Kerkeraad is,

B. VERMEER, Scriba.

Vergadering van de classis Almkerk te Nieuwendijk 15 Sept. 1904.

Ds. A. P. Lanting opent de vergadering. In het moderamen hebben zitting: Ds. A. P. Lanting, praeses; Ds. G. J. D. Aalders, assessor; Ds. N. G. Kapteijn, scriba.

De notulen van de vorige vergadering worden na eenige opmerkingen goedgekeurd.

Rapport wordt uitgebracht inzake de voortdurende stijging der uitgaven voor de Zending onder Heidenen en Mahomedanen.

Sommige broeders willen de aanstaande Synode bescheidenlijk daarop wijzen en herinneren aan den velen arbeid die in • eigen omgeving dient verricht te worden, maar nu niet of slechts ten deele kan geschieden omdat de noodige financiëele kracht ontbreekt.

Deze broeders gaan uit van de gedachte dat men eigen land niet mag vergeten (N.-Brabant en Limburg, Drenthe en Friesland) om allen nadruk te leggen op den arbeid naar buiten.

Andere broeders willen zich niet tot de Synode wenden, omdat daarin allicht eenige beschuldiging zou worden gezien; en zijn van oordeel dat er nog veel meer voor de Zending onder Heidenen enz. moet worden gedaan; dan zal als vrucht daarvan ook meer liefde en toe wijding ontstaan voor den arbeid in eigen om geving.

Deze laatste gedachte vindt eene meerderheid in de vergadering.

Ds. W. Bosch brengt rapport uit inzake den Zendingsarbeid in N Brabant en Limburg.

Te Maastricht zijn 21 catechisanten; 's winters wordt daar ook bijbellezing gehouden.

Te Eindhoven zijn 11 belijdende leden; in het naburige Geldrop 3; te Eindhoven wordt catechisatie en Bijbellezing gehouden. /

De arbeid te Rozendaal breidt zich niet uit; hel is daar meest vlottende bevolking. De inkomsten voor den arbeid in N.-Brabant en Limburg zijn den laatsten tijd zeer gering.

Aan de kerk van Dussen wordt advies gegeven inzake armenzorg.

De vacatuurbeurten worden geregeld:

Waardhuizen:2 Oct. Ds. Kapteijn, 23 Oct. Ds. Osinga, 13 Nov Ds. Aalders, 4 Dec. Ds. Bosch; 25 Dec. Ds, Davelaar.

Giessen Rijswijk:18 Sept. Ds. Goedbloed, 9 Oct. Ds. Kapteijn, 30 Oct. Ds. Lanting, 20 Nov. Ds. Osinga, 11 Dec, Ds. Aalders,

De volgende vergadering zal D. V. gehouden worden 15 Dec. a s. te Werkendam.. Roepende keik is Dussen.

De assessor eindigt met dankzeggiug.

Namens de Classis,

N. G. KAPTEIJN, Scriba,

Werkendam, Sept. 1904.

Kort Verslag van de i6e Centr-Diac. Conf., gehouden in deOosterkerk te Arnhem, op Woensdag 7 Sept. 1904.

Overeenkomstig den wensch van vele broeders gingen wij ditmaal niet naar Amersfoort, maar naar Arnhem.

De ruime en schoone Oosterkerk was voor onze ontvangst in orde gebracht. Van 43 diaconieën waren afgevaardigden opgekomen, terwijl onderscheidene hospitanten de vergadering bijwoonden.

Te ruim 10 uren opende de Voorzitter, br. G. Struik Czn., de vergadering. Na het zingen van Ps. 118:4 begeleid door schoon orgelspel, ging Ds. Hoekstra ons voor in gebed, waarca de Voor/.itier Matth. 15 : 29—39 las.

Vervolgens sprak de Voorzitter een hartelijk welkomswoord tot de brs. afgev.-jardigden, "ize beide adviseurs Ds. H Hoekstra en Dr. Wie lirg.i tn de andere btlangstellende broedeis.'

Nidat vertier punt JI „L-^zir.jJ der Noluien en Presentielijst" was afgehandeld, moest er voerzien worden in de Vacature van het Comité, ontstaan door de periodieke aftreding van de broeders: Blankenberg, Janse en Struik, en daar de brs.: Janse en Wind niet in het diakenambt gebleven waren, werd besloten, dat de brs. Blankenberg en Struik herkiesbaar waren, doch de brs. Janse en Wind niet. Na gehouden stemming bleken herkozen te zijn: de brs. Blankenberg en Struik, terwijl gekozen waren: de bis. Joh. T. de Lmge van Ermelo en W. J. Noteboom van Utrecht.

Om verschillende redenen werd verder van de volgorde der agenda afgeweken. Allereerst werd behandeld punt X, ingezonden door de Diaconie van Groningen (A.) „Mag een diaconie in een tijdperk dat ze meer moet uitgeven dan ze ontvangt, aan een arme, door haar ondersteunde die buiten haar om tevens bij het burgerlijk armbestuur aanklopte, op verzoek va? i dat bestuur j een briefje afgeven, - waarin ze verklaart geen meerdere geldelijke ondersteuning aan dien arme te kunnen bieden? " Na inleiding door den Groninger afgevaardigde, ontspon zich een breedvoerige en opgewekte discussie, waaraan tal van broeders — wel een 13 tal — deplna men. Niemand der broeders achtte het afgeven van zulk een briefje gewenscht.

Wij moeten ons ideaal hooghouden, en zelf voor onze arme broeders en zusters zorgen. Is de kas niet voldoende gevuld, welnu, men beproeve eerst langs allerlei middelen en wegen — waarvan er verscheidene aan de hand gedaan worden — deze te versterken, vóór men een arm lid der Kerk wegzeude. Daar wij evenwel nog veraf zijn van den idealen toestand, als een gevolg van onze gebrekkigheid, moeten wij het in het uiterste geval dankbaar accep teeren, dat anderen onze armen ter hulpe komen, en dus nog gevoel van barmhartigheid bezitten, ons ter beschaming, doch niet als een dekmantel voor den misstand der praktijk.

Daarna kwam punt IV, ingezonden door de Diaconie van Enkhuizen, aan de orde. „Oor deelt de Conferentie, de bediening der armen, door vereenigingen in 't midden der gemeente, overeenkomstig de instelli? ig van het diaconaatV'

Hoewel Ds. Los van Hilversum over dit onderwerp reeds een referaat — opgenomen in het Diac. Corresp. blad van Aug. — op de prov. Diac. Conf. te Zaandam had gehouden, meende de Diaconie van Enkhuizen ook op de Centr. Conf. dit punt ter sprake te moeten brengen. Bij monde van br. Sluis, wees zij er op, dat hier vooral bezwaar bestaat tegen zulke vereenigingen in het midden der Gemeente, die zonder contact met de diaconie werkzaam zijn. Verschillende broeders nemen ook aan de discussie over dit vraagstuk deel.

Niemand wenscht de particuliere barmhartigheid, als deel van het ambt der geloovigen, aan banden te leggen. Maar wel heett men bezwaar, wanneer vereenigingen in de behoeften der armen gaan voorzien, en dus eenigeimate concurrentie oefenen tegenover de diaconie. Dat gaat tegen het bijzondere ambt.

Alleen wanneer die vereenigingen in contact met het wettig orgaan staan, kan hun arbeid gewenscht en nuttig zijn. Ten slotte merkte Ds. Hoekstra op, dat bij alle schijnbare tegen spraak de broeders het onderling vrijwel eens zijn. Houden wij ons aan de vraag zooals deze daar ligt, dan zien wij dat er sprake is van de bediening der armen; iets wat niet het werk van vereenigingen, maar alleen van het wettig orgaan, het Diaconaat, is. Bij vereenigingen kan alleen sprake zijn van hulpe bieden aan de armen. Zooals dus de vraag hier luidt, moet zij ontkennend beantwoord worden. Iets anders is het echter, of het niet gewenscht is het particulier initiatief in 't midden der gemeente aan te moedigen. Men wachte zich echter voor het uitoefenen van dwang en pressie in dezen, doch zoeke contact en goede leiding.

Hiermede was de morgen-vergadering teneinde en werd een half uur pauze gehouden.

(Slot volgt.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 oktober 1904

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 oktober 1904

De Heraut | 4 Pagina's