GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

Classe 's-Gravenbage.

De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van 'sGravenhage bericht, dat de classe 's-Graverhsge D.V. vergaderen zal te 's-Gravenhage op Dinsdag 13 September a.s., gewone tijd en plaats.

Punten, voor het agendum wo'den ingewacht vóór Dinsdag 33 Augustus e.k. bij den actuarius, Ds. F. C. Meyster, Zegsvaart.

Namens den Keikeraad voorcosmd:

C. LION CACHET, scriba.

L.S.!

De classis Arnhem, bijgestaan door Prov. Deputaten, heefe in haar vergadering van 28 Juli 1.1. peremptoir geëximineerd en met algemeene stemmen toegelaten tot den Dienst des Woords en der Sacramenten in de Geref. Kerken den heer C, J. Wielenga, beroepen predikant te Ruhrfort.

Namens de classis:

J. VAN GoLVERDiNGE, h. t. scriba.

Kort verslag van de vergadering der Geref. kerken in de classe Almkerk, gehouden 23 Jun 1910 te Almkerk. D

1. Ds, P. H. de Jonge opent de vergadering, laat zingen Ps. 19: i, leest i Cor. iz en gaat voor in gebed.

2. De credentiebrieven worden nagezien en in orde bevonden. Alle kerken |zijn wettig vertegenwoordigd. Aan een diaken van de kerk van Giessen wordt keurstem verleend. K g d

3. Het moderamen wordt als volgt samengesteld: Ds. de Jonge, praeses; Ds. T. Rispens, assessor; Ds. G. M. van Rennes, scriba. d n

4. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

5. Ingekomen is een schrijven van de classe 's-Hertogenbosch, waarin dank betuigd wordt voor de verleende hulp in den Dienst des Woords en verzocht wordt de hulp der classe voor Sprang en Eindhoven. Wegens het a. s. vervuld worden van 3 vacatures in de classe Den Bosch en het a. s. vertrek van 2 Dienaren des Wbords uit de classe Almkerk, wordt besloten aan dit verzoek niet te voldoen en daarvan mededeeling te doen aan de classis 's-Bosch.

De kerk van Andel bericht, dat zij het aan nemen van de roeping van Ds. H, L. Both heeft ingewilligd en vraagt de classis verleening van ontslag. Aldus besloten. Eveneens wordt acte van ontslag verleend aan Ds. J. Ozinga.

6. Onderzoek naar art. 41 D. K. O. De kerk van Andel vraagt Ds. W. Bosch als haar consulent, aan welk verzoek wordt voldaan.

7. Ds. Both brengt verslag uit van de Prov. Synode, gehouden 15 Juni te 's-Hertogenbosch. aar aanleiding van dit rapport wordt besloten et punt „ondersteuning aan studenten" een volgend maal op het agendum te plaatsen.

8. Tot dep. ad. examina worden benoemd Dss. Bosch, Rispens en J. A, Goedbloed. Tot kerkvisitatoren Dss, de Jonge en Rispens en als secundus Ds. Bosch.

Tot dep, art, 13 D. K. O. br. C. A. Koekkoek, e ec. br. P. H. Rombout.

Voor de collecten Theol. fac. a/d V, U. tn ending onder Heid. en Moh. Ds. de Jonge. Voor de collecten Theol. school en Evangelieatie-arbeid Hs, . Bosch.

Als penningmeester der classe wordt aanewezen br. A Oost. k g

Als correspondent der classe Ds. Goedbloed. 9. De collecten voor Zending en Theol. school rorden geïnd.

10. Besloten wordt dit kwartaal te collecteeren voor de Theol. Fac. van de Vrije Universiteit en den Evangelisatiearbeid in Noord-Brabant en Limburg.

11. De volgende classe zal samengeroepen worden door Werkendam A, en D.V. gehouden worden te Almkerk 15 Sept.

12. Regeling der vacatuurbeurten: aardhuizen:3 Juli Ds. Goedbloed; 31 Juli Ds. de onge; 28 Aug. Ds. van Rennes; 25 Sept. Ds. Rispens. GiessenRijswijk; 26 Juni Ds. Rispens;

17 Juli Ds. Bosch; 7 Aug. Ds. Goedbloed; 28 Aug. Ds. de Jonge; 18 Sept. Ds. van Rennes. 13. Rondvraag. Ds. Rispens doet het voorstel dit jaar geen kerk visitatie te houden. Aldus besloten.

14. De praeses spreekt een hartelijk woord tot de vertrekkende Ds. Ozinga en Both. Nadat beiden afscheid genomen hebben van de classe zingt de vergadering hun Ps. 121 : 4 toe. 15. Ds. Ozinga gaat daarna de vergadering in aankgebed voor, waarna de praeses de vergadering sluit.

Namens de classe:

G. M. VAN RENNES, scriba,

JDussen, 27 Juni 1910.

Kort verslag van de Particuliere Synode der Geref. kerken in Noord Brabant en Limburg, gehouden Woensdag 15 Juni 1910 te 's-Hertogenbosch.

1. Als praeses van den Kerkeraad van 's-Hertogenbosch opent Ds. T. Hoekstra de vergadering; hij verzoekt te zingen Ps. 84:3 en 6, leest voor i Cor. 3, spreekt een kort welkomstwoord uit en gaat dan voor in gebed.

2. Op zijn uitnoodiging worden de credentiebrieven onderzocht door de Dienaren des Woords E. Zwiers en H. L. Both; Ds. Zwiers rapporteert, dat ze in orde bevonden zijn en geene instructiën bevatten, en alle dassen wettig vertegenwoordigd zijn. Uit de classe 's-Hertogenbosch is in plaats van oud. H. Schreuders ter vergadering de secundus oud. J. R. de Mildt; en uit de classis Almkerk in plaats van oud. C. Verhagen de secundus oud. N. Oost.

Tot het uitbrengen van rapporten zijn mede tegenwoordig: Ds. H. Bosch uit Almkerk, en oud. A. C. van Drimmelen uit Klundert, die op uitnoodiging van den praeses als adviseerende leden zitting nemen, terwijl voorts nog als toehoorders tegenwoordig zijn eenige ambtsdragers en leden der kerk van 's-Hertogenbosch. 3. In het moderamen nemen zitting: Ds. T. Hoekstra praeses. Ds. J. A. Goedbloed assessor, en Ds. A. J. Mulder scriba, terwijl Ds. H. L. Both als tweede scriba wordt aangewezen voor het persverslag.

4. De scriba, Ds. A. J. Mulder leest de notulen der vorige Padiculiere Synode, welke onveranderd worden vastgesteld.

5. De praeses benoemt een| commissie van twee leden, oud. J, R. de Mildt, en oud. H. W. Knol, om de rekeningen der verschillende quaestoren na te zien, en biervan na de pauze te rapporteeren.

6. Ingekomen een dankbetuiging en een verzoek van een emeritus-Dienaar des Woords te Amsterdam, wiens verzoek wordt ingewilligd. Ook is ingekomen een schrijven van de Deputaten der Generale Synode voor het verband tusschen de Geref. en de Theol. faculteit der V. U; dit schrijven wordt in handen van Deputaten ad examina gested.

7. Behandeld wordt een aanvrage van een broeder, om onderzocht te worden naar art. 8 K. O. De bij deze aanvrage behcorende attesten ehoord, en na overweging wordt besloten, na de pauze dezen broeder te onderzoeken.

8. Thans komt aan de orde het uitbrengen er rapporten. Ouderling Basoski rapporteert amens deputaten voor hulpbehoevende Kerken; s. Brummelkamp rapporteert namens deputaten voor art. 13 K. O.; Ds. Bosch brengt als rovinciale quaestor verslag uit; Ds. Hoekstra rengt als praeses van den Kerkeraad der rchief bewarende Kerk 's-Hertogenbosch verslag it van het archief; Ds. Brummelkamp rapporeert namens deputaten voor art. 49 K. O. n verband hiermee komt ter sprake een verzoek er classis Almkerk, dat de Synode den nadruk eggeop de verplichting van deputaten ad examina, m kerkelijke examina zooveel mogelijk bij te onen. Overeenkomstig dit verzoek wordt door e vergadering gedaan. Den verschillenden raporteurs wordt door den praeses de dank er vergadering gebracht.

9. Na de pauze heeft het onderzoek vanden roeder plaats naar Art. 8 K. O, ; na dit onerzoek en na breede overweging verkrijgt hij an de particuliere Synode toestemming, om e staan naar het ambt van Dienaar des oords volgens de wijze van art. 8 K. O.

10. De classis Almkerk verzoekt, dat de articul. Synode een schrijven richte aan de eputaten voor de oefening van het verband usschen de Geref. Kerken en de Theo!, faculeit van de Vrije Univ. aangaande een perempoir-examen. Alzoo wordt besloten.

11. Ds. L. G. Goris brengt nu namens Depuaten voor den Evangelisatie-arbeid verslag uit ver den arbeid in Noord-Brabant en Limburg; en verslag met verblijdende mededeelingen, aar het getal arbeiders is toegenomen, en ook n Venlo uitzicht bestaat op kerk en pastorie.

De Synode besluit, de handelingen der Depuaten, bijv. de contracten der Deputaten met e kerken van Eindhoven en Tilburg, goed te euren, ook hunne aanwijzingen voor de volende Deputaten goed te keuren, zoodat 't ontract met de Bode weer voor een jaar verengd wordt, den Deputaten dank te zeggenen van hun arbeid te dechargeeren.

12. Oud. A. C. van Drimmelen brengt als epntaat-Penningmeester verslag uit van den toestand der financiën, welke gunstig is te oemen; doch daar de uitgaven in 't vervolg veel zwaarder zullen worden, zullen de inkomsten steeds moeten blijven stijgen. Bij acclamatie wordt br. van Drimmelen als Deputaat-Penningmeester herbenoemd.

De Synode, besluit, een dankbetuiging te richten aan de classis Leiden voor de door aar verleende hulp aan Rozendaal; en een h d S opwekking tot al de Geref, kerken te doen uitgaan, om den van God gezegenden arbeid in Brabant en Limburg krachtig te steunen.

13. Aan Waardhuizen wordt wederom/5o steun toegezegd, aan Helmond wederom ƒ 100; ook aal Helmonds verzoek aan de Generale Deputaten voor hnlpbeh. kerken, om/100steun, door de Particul. Synode ondersteund worden. Aan Sprang wordt / 100 toegezegd bij eventueele beroeping van een Dienaar des Woords. Het verzoek van Heusden wordt ondersteund, dat elke niet-vacaute kerk in N.-Brabant éen Zondag in dit jaar den Dienaar des Woord aan de kerk van Heusden afsta.

Aan Moerdijk wordt ƒ 50 toegezegd uit de Provinciale kas voor Hulpbehoevende kerken.

14. Het voorstel van de classis 's Bosch, dat in verband met Art. 19 K. O. eeoe kas opgericht worde voor minvermogende studenten, wordt, gelet op de zware uitgaven die de Provincie reeds heeft, tot de volgende Particuliere Synode aangehouden.

15. Een voorstel der classis 's Bosch tot regeling van het pensioen der Wed. Ds. B. wordt met een kleine amendeering aangenomen.

16. Tot curator voor de Theol. school wordt weer benoemd: Ds. W. Bosch, Secundus Ds. J. A. Goedbloed.

Tot deputaat voor de Generale kas voor hulpbeh. kerken: Ds. E. Zwiers, secundus Ds. A. J. Mulder.

Tot deputaten voor Hulpbeh. kerken: H. N. Basoski, A. Oost en J. Verhagen.

Tot deputaten voor art. 13 K. O.: Ds. L. G. Goris, Ds. A. Brummelkamp.

Tot deputaten naar art. 49 K. O. Ds. J. A. Goedbloed, Ds. A. Brummelkamp, Ds. A. J, Mulder, Ds. W. Bosch.

Tot Provinciale quaestor Ds. W. Bosch. Tot archiefbewarende kerk, de kerk van 's-Hertogenbosch.

Tot deputaten voor den Evangelisatie-arbeid, naar de voordracht: Uit de classis Almkerk Ds. W. Bosch, Ds. J. A. Goedbloed, oud. N. Oost; uit de cl. 's-Bosch Ds. A. Brummelkamp, Dr. T. Hoekstra, oud. H. Both; uitdeel. Klundert Ds. A. J. Mulder, Ds. L. G. Goris, oud. L. J. Schalekamp.

17. De volgende Particuliere Synode zal saamgeroepen worden door de kerk van lundert en gehouden worden te Breda in 't aatst der maand Mei 1911.

18. De praeses dankt de leden der synode voor hun arbeid, de assessor dankt uit naam er vergadering den praeses voor zijn leiding, n daarop wordt de vergadering, na dankzegging n gebed van den assessor Ds. J. A. Goedbloed, oor den praeses gesloten.

Op last der Part. Synode voorn.

H. L. BOTH, scriba II,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 augustus 1910

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 augustus 1910

De Heraut | 2 Pagina's