GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Nieuwendijk (N.-Br.)

Brieven enz. betreffende den kerkeraad der Geref. kerk te Nieuwendijk (N.-Br.) te zenden aan het adres van den ondergeteekende.

W. H. V. HELDENS, scriba.

Classis Amersfoort.

De classicale vergadering zalD.V. gehouden worden Dinsdag 8 Juli 9I/2 uur te Amersfoort. Pucten voor het agendum in te zenden vöór 30 Juni aan ondergeteekende.

Namens de roepende kerk van Oud-Loosdrecht:

JOH. TIMMERMAN, scriba,

Oud-Loosdrecht, 3 Juni I9I3.

Kort verslag der vergadering van de classes Brielle, gehouden 7 Mei I9I3.

De vergadering wordt op gebruikelijke wijze geopend. Gezongen Ps. 89 : i, gelezen Efese i. Ds. Dekker gaat voor in gebed. De lastbrieven worden nagezien en in orde bevonden. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. Met leedwezen wordt vernomen dat Ds. Smallegange door ongesteldheid nog verhinderd is de vergadering bij te wonen. Aan drie diakenen wordt keurstem verleend.

In 't moderamen nemen zitting: Ds. Dekker als praeses, Ds. v. Lummel als assessor, Ds. Aalberts als scriba.

De scriba leest de notulen der vorige ver­ gadering. Zij worden goedgekeurd.

De praeses wenscht de kerk van Zwartewaal hartelijk geluk met haar 50-jirig jubile.

In plaats van Ds. Aalberts, die uit de classis vertrekt, wordt tot schriba gekozen DsEsselink, die nu als zoodanig zitting neemt.

Van de Classes Barendrecht, Rotterdam en Schiedam is bericht ingekomen, meldende dat aan 't verzoek der classis Brielle wordt voldaan om voor de eerstkomende maanden één Zondag in de maand een dienaar des Woords af to staan voor de vacante kerken. De classis verneemt dit met blijdschap en dank. Schiedam vraagt daarbij naar de reden, waarom de vacante kerken in de classis Brielle zoo weinig beroepen.

De vacatuutbeurten worden geregeld.

Bij rondvraag naar art. 41 valt niets bijzonders te melden.

Tot afgevaardigden naar de Particuliere Synode worden benoemd de dienaren des Woords: Ds, V. Lummel, sec. Ds. Dekker, Ds. Mol, sec. Ds. Esseiink, oud. J. C. Borgdotff, sec. oud. J. v. Seters, oud. M. Moerman, sec. oud. W. v, d. Linde.

Ds, Aalberts, die het beroep naar Baambrugge heeft aangenomen, vraagt, namens zijn kerkeraad, acte van ontslag. De desbetreffende stukken worden nagezien en in otde bevonden, en acte van ontslag wordt hem verleend.

In hartelijke woorden spreekt de praeses namens de classis Ds. Aalberts toe, dankt hem voor zijn velen arbeid ook in de classis gedaan, en wenscht hem den zegen des Heeren in milde mate toe, waarop de vergadering Ds. A. toezingt Ps. 134 : 3.

Ds. A. dankt voor de hem toegesproken wenschen en wenscht wederkeerig de classis 's Heeren rijken zegen toe.

Een conceptreglement voor kerkvisitatie wordt besproken, en dit reglement vastgesteld.

Ds. V. Lummel dringt er bij de kerken op aan, zoo mogelijk, de bijdragen voor de zending te verhoogen.

Verschillende deputaten worden benoemd: voor art. 19 D.K.O. de DD. v. Lummel en Dekker; voor art, 11 en 13 DD. Esseiink, Mol en oud, V, d. Berg; voor evangelisatie DD, v. Lummel, Mol en Smallegange; voor approbatie van beroepen de kerken van Spijkenisse en Zuidland, sec. Zwartewaal; voor consulentschappen en vacatures DD. van Lummel en Esseiink; voor Tfaeol. School en V. U. DD, Esseiink en Dekker; voor Prov, weeshuis J, C. Borgdorf, sec, G, Borgdorf; voor kerkvisitatie DD, Esseiink en Dekker, Mol en v. Lummel; voor zending DD. V. Lummel en Mol; voor art. 49 Ds. Esseiink, sec. Ds, Dekker.

Bij 't afscheid van Ds, Aalberts zal Ds, Mol de classis vertegenwoordigen.

Aan de vacante kerken te Stellendam en Ouddorp wordt Ds, Esseiink als consulent toegewezen.

Nadat Ds. Aalberts is voorgegaan in gebed en dankzegging, sluit de praeses de vergadering. Op last der classis.

G. W. H. EssELiNK, scriba.

Kort verslag van de vergadering der classis Assen, gehouden 15 Mei te Assen.

Ds. Dgksta opent de vergadering, laat zingen Ps. 36 : 2, leest art. 30 der N. geloofsbelijdenis en gaat voor in gebed.

Naar toerbeurt heeft zitting Ds. Laman als praeses, Ds. Dijkstra als assessor. Ds. v, d. Veen wordt scriba, terwijl Ds. Groot-Nibbelink tot correspondent voor de kerkelijke bladen wordt benoemd. Notulen gelezen en goedgekeurd.

Smilde B vraagt de medewerking der classis, in eene aanvraag tot finantieeien steun bij de Part, Synode.

Smilde A verzoekt doorzending van hare missive naar de Part, Synode.

De praeses heet Ds, Oussoren hartelijk welkom, wat met dank wordt aanvaard. De opdracht aan de commissie in zake de vereeniging van Smilde A en B is niet vervuld. Ds. Laman rapporteert over den arbeid op Soemba. Hij beeft de deputaten-vergadering in Hoogeveen bijgewoond. Deze was bijzonder belangrijk, wijl Ds, D. K. Wielenga daar tegenwoordig was. Hij sprak een bezielend woord en wees met dankbaarheid op den ijver der drie noordelijke provinciën.

Rapporteur geeft als fiaantieel bijgedragen per hoofd in 1912 de volgende cijfers: Appelscha 8 Assen 13 Borger 32 Een 12 Gasselter-Nijeveen 20 Haulerwijk 14I/2 Cl. Assen gemidd. 13I/2 Al de kerk. der 3 Pr. 19 Bentheim 48 „ Norg Roden Smilde A „ B Vries Zuid-Laren Prov. Drente 20 lol/s 8 6 81/8 26 12 0.-Fiiesland33l/2

Broeder Dijk zal in Aug. a.s. naar Soemba vertrekken, In Juli zal hij in een vergadering te Groningen plechtig worden afgevaardigd.

Ds. Groot-Nibbelink deelt o.a. mede, dat br. Ponta een jaar op proef is benoemd voor den Evangelisatie-arbeid te Ruinen, Tevens, dat vooi de Evangelisatie in Drente van het quotum der classis Assen 16 cent per hoofd in 191a is bijgedragen door:

Appelscha bijna 3 c. Norg ro*/4 c. Assen „ 10 „ Roden ruim 52/3 „ Borger ruim 61/» „ Smilde A „ 48/3 „ Een „ « „ „ B bijna 4!/» » Gas8, - Nijveen bijna ii^/j „ Vries ruim 51/9 „ Haulerwijk 91/a „ Z, - Larenbijna7 „

Bij monde van br. Beekman rapporteert d$ commissie voor den classicalen Zendingsdag, die op 17 Juli a.s. zal gehouden worden in het Laarwoud bij Zuid-Laren.

Als sprekers zullen optreden Ds. H. W. Laman; openingsrede cm i uur; 1.45 Ds, K, Oussoren; a.30 Ds. W. Breukelaar; 4.15 N. IJ, van Goor; S uur Ds, H, T, Dienth, slotrede.

Rondvraag naar art, 4r, Assen wordt in twee verschillende tuchtzaken advies gegeven.

Een wordt de tweede trap van censuur toegestaan; Vries vraagt continueering der subsidie voor Evangelisatie groot / 30, en deelt mede, dat zij, voor een te bouwen pastorie in eigen kerk heeft gecollecteerd / 870 en in de andere kerken der classis f 500; Zuid-Laren vraagt / 30 subsidie voor Evangelisatie.

Tot deputaten ter Part. Synode werden gekozen: Ds. H. W. Laman, Ds. J. Scholten, Ds. H. Dijkstra, sec. Ds, K, v. d. Veen, sec. Ds. G. Groot-Nibbelink, sec. Ds. K. Oussoren, oud, J. Beekman, oud. W. W. Smitt, oud. H. Salemons, oud. O, Offringa, oud, J. Steenhuis, oud. J. Assies.

Tot kerkvisitatoren werden gekozen: Ds. H. W. Laman, Ds. K. v. d. Veen, sec. Ds. H. Dijkstra, sec. Ds. K. Oussoren.

De vacatuurbeurten werden aldus geregeld:8 Juni: ppelscha Ds. J. Scholten; Een Ds. K. V. d. Veen; Norg Ds. H, Dijkstra; Smilde B Ds, G. Groot-Nibbelink; Vries Ds. H. W. Laman. 9 Sept.: ppelscha Ds, K, Oussoren; Een Ds. J, Scholten; Norg Ds, K. v. d. Veen; SmildeB Ds, H. Dijkstra; Vries Ds, G, Groot-Nibbelink.

De censura morum levert geen bezwaar.

Korte notulen gelezen.

De praeses sluit de vergadering; laat zingen Ps, r46 : i, en gaat voor in dankgebed.

Op last der classis:

G. GROOT-NIBBELINK.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 juni 1913

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 juni 1913

De Heraut | 4 Pagina's