GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrije Universiteit.

Men schrijft ons uit Klundert: d

Thans is onze actie voor de Vrije Universiteit zoo Ver gevorderd, dat wij eenige resultaten kunnen bekend maken. In Klundert werd de Noordschans en de kom der gemeente door jonge dames bewerkt. Deze hebben zich met ijver en getrouwheid van haa.r taak gekweten. En W5 zijn blijde, dat wij op haar hulp ook in het'vervolg kunnen rekenen. De buitenwijken werden door broeders van buiten onder béarbeidmg genomen.

En nu de cijfers.

Er werden gewonnen 2 leden, 23 nieuwe begunstigers; terwijl 25 begunstigers hunne bijdragen verhoogden.

De contriburie die in 1915 pl.m. / 100 opbracht, is nu geklommen tot ƒ168, en voorts werd nog f 98 voor het tekort ingezameld.

Moerdijk, hoe klein ook in krktht, collecteerde /. 12.85 en verhoogde de-contributie mét f 7.50,

Èrimmeien yiA.s reeds vóór Klundert begonnen eh^ is ifog niet geheel gereed, maar belooft goede vrucht.

Breda heeft de zaak met kracht aangepakt, Zevenbergen werkt speciaal voor versterking der inkomsten voor de Medische faculteit. .

Fijnaart belegde een openbare samenkomst, waarvan wij nog bijzondere vruchten tegemoet zien. Moge spoedig de verrassing komen.

Dinteloord won nieuwe begunstigers; anderen verhoogden hunne contributie, , zoodat er thans f 22.50 meer inkomt dan voorheen.

En eindelijk ^/7/(? w, ftó(3? , waar e.ene verhooging van f 37.50 per jaar kon worden geboekt. In 't geheel dus een vooruitgang in geld van ruim ƒ 250 per jaar, en méér nog is de winst, dat de Vrije Universiteit steeds meer bekend en daardoor ook meer bemind zal worden.

Classis Breukelen.

De Kerken worden opgeroepen ter gewone vergadering D. V. 25 Mei. P.mten voor''t agendum vóór S Mei aan den eerstondergeteekende. De Raad der Geref. Kerk te Baambrugge,

Ds. R. J. AALEERTS, Fraeses.

H. ToBER, Scrila.

Baambrugge., April 1916.

Provinciaal Studiefonds der Geref. Kerken in Woord-Holland

Deputaten voor genoemd fonds, gemachtigd door de Prov. Synode, roe.t^.en jongelingen op, in hunne provincie woonat'itig en die in aan merking wenschen te kome i voor een geldelijke ondersteuning bij hunne theologische studiën. Zij berichten daarbij, dat volgens art. 7 hunner regeling door iedertn sollicitant moet worden overgelegd:

1. Een getuigenis van den kerkeraad zijner woonplaats, dat hij tot eene der Geref. Kerken in N.-Holland behoort, goede liope geeft naar het oordeel des Kerkeraads voor den dienst des Woords, _ en ondersteuning van noode heeft tot voortzetting der studie.

2. Een voldoend bewijs, waaruit blijkt, dat hij den leeftijd van 17 jaar , aog niet heeft bereikt (in bijzondere gevallen kunnen deputaten ten de? en aanzien een uitzondering toelaten). .

3. Een bewijs van een Commissie of Van ieen bevoegd persoon, dat hij bijzonder verstandelij ken aanleg heeft voor de studie.

4. Een getuigschrift van een bevoegd geneesheer, dat hij een goede gezondheid geniet.

Belanghebbenden worden uitgènoodigd, bedoelde stukken in te zenden vóór of op 1 Juni e.k., terwijl een vergelijkend onderzoek zal plaats hebben D.V. op Dinsdag 6 Juni d.a.v, in de kerkeraadskamer (Kerkstraat 109) te Amsterdam oj) nader te bepalen uur.

Namens het college van deputaten:

W. F. A. WiNCKEL, praeses.

J. A. DE VRIES, scriba.

Amsterdam, Zaandam, ) ^^ April 19JÓ.

Korte notulen van de vergadering der Gereformeerde Kerken in de classe Barendrecht, gehouden 1 Maart 1916 te Barendrecht.

1. De praeses van den kerkeraad der roepende kerk, Ds. R. Heidema van Heinenoord, opent te ruim half negen de vergadering. Gezongen wordt Ps. 84 : 6. .De praeses gaat, voor in

gebed. Gelezen wordt Ps. 125. 2. Op verzoek van den prae.ses zien Ds. Goote eri ouderling Genieren de credentiebrieven na. Een kerk bhjkt slechts door één ouderling vertegenwoordigd. De reden hiervan wordt opgegeven en verschoonbaar geacht. Ds. Schouten is door ongesteldheid verhinderd aanwezig te zijn.

3. Het moderamen bestaat uit Ds. Heidema praeses. Ds. van Duin scriba en Ds. Kunst assessor.

-4. De actuarius leest de notulen der vorige vergadering die onveranderd worden goedgekeurd en geteekend.

5. De quaestor voor artt. 11 en 13, Ds. Goote, doet rekening en verantwoording. Evenzoo Ds. Kunst, deputaat voor art. 19, Ds. Heidema als deputaat voor de zending, en br. Diepenhorst als quaestor classis., Een commissie bestaande uit Ds. Steenhuis en ouderling Dubbelman zal de boeken nazien.

6. De actuarius deelt mee geen antwoord te hebben ontvangen van de classe Dordrecht op de aanvrage om hulp in den vacaturedienst. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 7. De nadere grénsregeling van IJselmonde en Barendrecht wordt aangehouden tot de volgende; vergadering.

8. Een ingekomen schrijven van de classe Brielle, dank betuigend voor geschonken hulp in den vacaturedienst, . wordt gelezen en voor kennisgeving aangenomen.

9. In behandeling komt het rapport van deputaten der Particuliere Synode ter regeling der verzorging naar art. 1'3 K.O. De predikanten der classe worden als commissie benoemd om dit rapport te bespreken en in de Mei-vergadering daaromtrent verslag en voorstel te doen. 10. Een voorstel van de kerk van Barendrecht betreffende het Zondagreizen der militairep wordt teruggenomen, aangezien kort geleden aan het daarin vervatte is voldaan.

11. Een voorstel van de kerk van Numansdorp, steun vragend om te komen tot het beroepen van een predikant overeenkomstig het classikale advies betreffende de predikantstractementen, , wordt aangenomen.

12. Aangevraagd zijn door de verschillende kerken in totaal 17 vacaturebeurten. Hiervan worden 14 toegestaan,

13. Een instructie van de kerk van B. omtrent de steunaanvrage van het weeshuis te Middelharnis wordt behandeld. Een besluit dienaangaande wordt genomen. ,

14. De consulenten der vacante kerken doen eenige mededeelingen.

15. De rondvraag naar art. 41 K.O. heeft laats. Een kerk vraagt advies betreffende een doopUd. •

16. Oud-Beyerland zal roepende kerk zijn voor e op 17 Mei e.k. te houden classikale veradering. Aanvang 's morgens half negen.

17. De vacaturebeurten v.'orden aldus geregeld: eerjansdam 16 April Ds. Steenhuis, 4 Juni s. Kunst; Klaaswaal 30 April Ds. Heidema, 1 Mei Ds. Goote, 18 Juni Ds. van Hoven; umansdorp 9 April Ds. Goote, 18 Juni Ds. leeswijk Visser; Ridderkerk 2 April Ds. Kunst, 7 Mei Ds. Sleeswijk Visser; Strijen 21 Mei Ds. an Hoven, 18 Juni Ds. Steenhuis; Westmaas 21 Mei Ds. Heidema, 18 Juni Ds. van Duin; üid-Beyerland 3 April Ds. van Duin,

18. De censura mprum heeft plaats.

19. De commissie Ds. Steenhuis, ouderling ubbelman rapporteert de bescheiden der uaestoren te hebben nagezien en in orde bevonden.

bevonden. 20. De astgesteld. korte notulen worden gelezen en

21. Enkele huishoudelijke aangelegenheden orden besproken met het oog opdeontwiigst er Particuliere Synode.

rt.°^.-^w, ^^4*fH**'«-^JlJWMMWM^-a*^> > > w-^ 22. Ds. Kunat gga, t m dankieggióg voor. De praeses sfuit de vergadering.

De Actuarius,

J. G. KUNST.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 april 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 april 1916

De Heraut | 4 Pagina's