GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De candidaatsbnl der Vrije Universiteit.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De candidaatsbnl der Vrije Universiteit.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op de synode der Hervormde Kerk was ivederom, ditmaal door Ds. M. van Grieken te Delft, een voorstel ingediend om door een wijziging in het reglement aan degenen, die aan de Vrije Universiteit het candidaatsexamen in de Theologie hebben afgelegd, den toegang tot het predikambt in de Hervormde Kerk te ontsluiten. De bedoeling van dit voorstel was natuurlijk om het mogelijk te maken, dat ook Hervormde studenten aan de Vrije Universiteit zouden kunnen studeeren.

Prof. Dr. S. D. van Veen, die over dit voorstel op de Synode rapport had uit te brengen, was het met dit voorstel van harte eens. Ook hij was van oordeel, dat het studeeren aan de Vrije Universiteit in geen enkel opzicht voor de a.s. Hervormde predikanten moeilijk mocht worden gemaakt. Evenzoo oordeelde Prof. Slotemaker de Bruine, die zelfs een nadere aanvulling van het onderwijs, door de verplichting te stellen, dat deze studenten ook het onderwijs van de kerkelijke hoogleeraren hadden te volgen, onnoodig achtte. Prof. Dr. van Veldhuizen kantte zich echter-met alle kracht tegen dit voorstel. Hij deed dit op twee gronden: de eerste was, dat wanneer de a.s. predikanten der Hervormde Kerk ook aan een andere inrichting van Hooger Onderwijs konden studeeren, waar geen kerkelijke hoogleeraren zijn, de positie van deze kerkelijke hoogleeraren in 't gedrang kwam. Toonde reeds dit argument, hoe weinig hoog het standpunt was, dat deze hoogleeraar innam, nog dwazer was het tweede argument, door hem aangevoerd, dat de vakken, die de kerkelijke hoogleeraren onderwijzen, zooals met name Biblica, Practische Godgeleerdheid en Kerkrecht, niet aan de Vrije Universiteit onderwezen werden.

Indien het verslag, waaraan we dit ontleenen, juist de woorden van Prof. van Veldhuizen weer heeft gegeven, dan moet men zich toch verbazen, dat een hoogleeraar zoo slecht op de hoogte is. Alsof aan de Vrije Universiteit geen onderwijs in de Practische Godgeleerdheid en het Kerkrecht zou worden gegeven!

Heel consequent was de Synode daarbij echter niet, want in een volgende zitting nam zij op voorstel van de Classis Middelburg een besluit om in het reglement op het examen een wijziging te brengen, waardoor diezelfde candidaatsbul toch weer wel erkend werd. Wanneer een predikant uit een ander Kerkgenootschap naar de Hervormde Kerk wil overgaan om daar »dezelfde betrekking te bekleedenc, moet hij zich onderwerpen aan een coljoquim doctum, waarbij moet worden overgelegd »een bewijs, dat men aan een Nederlandsche Universiteit of aan een wettig erkende inrichting van Hooger Onderwijs in het buitenland den graad van Candidaat in de Godgeleerdheid heeft verworven «. Naar de letter genomen zou een predikant in de Gereformeerde Kerken, die aan de Vrije Universiteit den candidaatsgraad verwierf, dus niet tot dit colloquim doctum kiuinen worden toegelaten. De Synode besloot daarom de woorden in te voegen: of in het binnenland, bepaaldelijk met de bedoeling om voor predikanten, die aan de Vrije Universiteit gestudeerd hadden, den toegang tot het predikambt in de Hervormde Kerk gemakkelijker te maken.

Zoo wordt dezelfde candidaatsbul nu eens voldoende en dan weder onvoldoende geacht.

De reden van deze inconsequentie is duidelijk.

Wanneer een Hervormd student aan de Vrije Universiteit in de Theologie wil gaan studeeren, mag dit niet. Zijn candidaatsbul wordt daarom niet erkend.

Maar wil een predikant uit de Gereformeerde naar de Hervormde Kerk overgaan, dan wordt de deur wagewijd opengezet. En dezelfde candidaatsbul is dan weer wel geldig.

Zoo geeft kerkelijke politiek den doorslag ook waar het een eisch van zuivere wetenschap geldt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 september 1919

De Heraut | 4 Pagina's

De candidaatsbnl der Vrije Universiteit.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 september 1919

De Heraut | 4 Pagina's