GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gods reformatiewoord.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gods reformatiewoord.

4 minuten leestijd

Wanl zoo zegt de Heere tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem: raakt ulieden een braakland en zaait niet onder de, doornen. Jeremia 4:3.

Diit is Gods refoxmatiewoord.

De koning Josia heeft Jeruz^alem en Juda van hoogten en bosschen, van gesnedene en gegotene beelden gezuiverd.

De sinds Hizkia's tijd verwaarloosde tempeldienst is weer in eere hersteld.

Bij het terugvinden van het verloren wetboek is Jo'si.a's heilige reformatiegeestdrift nog hooger gaan vlammen.

De koning maakt openlijk een verbond, dat hij den Heere zal nawandelen miet zijn gansche hart en zijn giansche ziel.

En heel het volk, in zijn oudsten vertegenwoordigd, vereenigt zich met zijn.koning in de plechtigc belofte om fe'-pas gevonden wet des Heeren na te leven.

Er wordt eeti Paasohfeest gevierd, zóó stipt en trouw naar de Mozaïsche inzetting, als sinds Samuels dagen niet is gekend.

Prachtig, /pracMig! /

Maar juist ia dezen reformatietijd komt Gods reformatiewoord door Jeremia's mond tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem: „Braakt ulieden een braakland en zaait niet onder de doornen".

Want er is. een reformatie mogelijk, die niet veel dieper doordringt dan tot hel oppervlak.

Als van dien Palestijnschen akker, waarvan de ontginning te gemakkelijk wordt op^evail.

Waar men over de struiken en doornen, die den bodem ontreiniigen, met den lichten ploeg wat heenhohbelt.

Dan kan men wel zaaien.

Tusschen de doornen. . .

Maar doornresten zijn van taaie levenskracht. En de doornen wassen op en verstikken het zaad.

„Ik ging", zegt de spreukendichter, „voorbij den akker eens luiaards en voorbij den wijngaard van een verstandeloos mensch en zie, hij was gansch opgeschoten van distelen, zijn gedaante was met netelen bedekt. Als ik dit aanschouwde, nam ik het ter harte, ik zag hel en nam* er onderwijzing aan."

En [zóó zegt de Heere tot de mannen van Juda en Jeruzalem: „Braakt ulieden een braakland en zaait niet onder de doornen".

Koning Josia is in zijn reformatiearbeid persoonlijk oprecht voor God. Wie las van z'ijn innerlijke .ontroering, toen Saphan uit liet wetboek las, zal daar niet aan twijfelen.

Toch vermag 'zijn hervormingsijver slechts aan de letter der 'wet heerschapipij te verzekeren. Die afgoderij wordt van Jeruzalems hoogten, uit Juda's •bosschen teruggedrongen naar de huizen, naar de binnenkamers, naar de harten.

En daar woekert het onkruid voort.

Want er is uitwendige ommekeer. Er is reformatie van den eeredienst. Er is reformatie van de zeden. Er is reformatie van het uiterlijk aspect van het volksleven.

Maar daar blijft het bij.

Er is geen innerlijke reformatie. Er is geen vernieuwing des harten. Er is geen bekeering.

Of er is wèl bekeering. Maar dan bekeering tot den tempel, zonder; bekeering' tol den Heere. Bekeering tolt den • giod^dienst, : • zonder . hekeering tot God. ' ? »ïBï'ps3li^^|fS< *^^

Wel breed. Niét diep'. "Dus oppervlakkig.

En nu komt na Josia's reformatiewoord to'il de mannen van Juda en tot Jeruzalem het reformatiewoord des Heeren: „Braakt ulieden een braakland en zaait niet onder de doornen".

Juist in de gezegende dagen, wanneer nieuwe reformatiedrang de harten komt aangrijpen, moet dit reformalievvoord Gods in de zielen dóórtrillen.

Want ons hart is zoo arglistig. -

Het zoekt een geestelijk itekorl zoo licht te herstellen door ijver in uitwendigheden.

Die ijver is prijselijk.

Slechts de zelfgenoegzaamheid kan meenen, dat we, bij voorbeeld, in den vorm van onze prediking, de inrichting van onzen eeredienst, den uitgroei van onze belijdenis, zijn, waar we > vezen konden, En dat we nu maar blijven moesten, waar we zijn.

En dat we door vast te houden wat we hebben en zooals we het hebben, het."best 'legfen verval kunnen waken.

De drang' tot reformatie is voor deze zelfgenoegzaamheid de dood. En deze dood is een gezegende.

Indien nu de nieuwe reformatie maar niet in de breedte verloopt.

Indien ze nu maar niet met vervorming yan het oppervlak zich tevreden steil.

Indien ze maar wordt tot een innerlijke aangrijpin, g van de harten en leidt tot het braken van een braakland.

Indien ze maar bij hen, die voorlichten en die voiorgelicht worden, leidt tot ontwaking van de heilige zelfcritiek, die de moeder is der zelf verootmoediging.

* * * Ons geestelijk tekort is meer dan een tekort van uitwendigheden.

Het is een tekort aan vreeze Gods in de harten.

Het is een tekort aaa 'levend leven in gemeenschap met den Heere Jezus Christus door den Heiligen Geest.

We willen immers noig wel zeggen, dat onze Heiland vb or onze zonden heeft geleden aan het kruis. Maar willen we even gaarne onze eigen zonden kruisigen?

We willen nog wel de wereld roepen tot de waarheid. Maar als die waarheid dan ook komt toit wat er vaïi diezelfde wereld in ons eigen hart overbleef ? _

Een braakland 'brak-en doet pijn.

Het ploegijzer van Gods Woi)r(i, is, zoio scherp. als heOTliiè de drijfkracht des Geestes een^x^^^' ontreinigd menschenhart komt openscheurend

Het snijdt zoO' diep.

Maar deze smart is een heilzame smart.

Deze smart is de moeder der vreugde.

Het is straks feest op' den akkergrond, die zuchtte toen de bodem werd opgereten. om hem rul te ploegen. M:0-

Het is feest. W-ant het zaad' is oogst geworden; Dertig-, zestig-, honderdvoud.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juli 1921

De Reformatie | 8 Pagina's

Gods reformatiewoord.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juli 1921

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken