GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Vernieuwde levenskijk.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vernieuwde levenskijk.

5 minuten leestijd

En uwe glasvensters zal Ik kristallijnen maken, en uwe poorten van robijnsteenen, en uwe gansobs landpal© van aangename steenen. Jesaja 54:12.

Wanneer de Heere aan het in den storm Yan goddelijk gericht verwoeste Jeruzalem vernieuwden leTensbouw toezegt, , belooft Hij' Zijn volk óók vernieuwd levensuitzicht door kristallijtaen vensters en robijnen poorten.

Glasvensters zijn hier de kijkgaten in de muren van een oostersch huis O'f van een oostersche stad. Door zulke vensters, gelijk ook door de poorten, neemt men wa, ar wat buiten de beslotenheid van eigen leven te zien valt.

Nu behoeven we niet te gissen, véél minder er over twisten, welk doorzichtig edelgesteente wel met kristallijnen en robijnen mag zijn bedoeld. Wat doet het er toel De zin der godsgedachte is in elk geval deze, dat een uitzicht zal worden geboden van verhoogde schoonheid, gekleurd in nieuw, goddelijk licht.

Dit uitzicht zal hetzelfde zij!n en toch niet hetzelfde. Nieuw zal Jeruzalem het leven zien. Hetzelfde leven, maar in nieuw licht door de kristallijnen vensters en de robijnen po-oiten. Haar gansche landpale, misschien kale rotsklompen, verweerd en verbrokkeld, vaal en grauw... door de kristal-Ig'nen vensters gezien, zal het alles schitteren van wonderlijken glans als van edelgesteenten! Uwe gansche landpale van aangename steenen!

Deze belofte is vervuld, wordt vervuld, aal vervuld worden in de levende gemeente des Heeren, die haar nieuwe leven in gemeenschap met den Heere Jezus Christus van haar God ontvangt.

Als de Heere het gesloopte levien van Zijn volk in ongekende heerlijkheid nieuw doet verrijzen, vernieuwt Hij ook den levenskijk der zijnen. Heel de wereld'om ons heen bUjït dezelfde, maar wij zijn niet dezelfde gebleven. Wij zijn anders geworden en daarom zien we anders. Onze kijk op het leven wordt wedergeboren, als onze wederge-; boorte uitgroeit in bekeering.

Deze vernieuwing van den levenskijk kan en zal wel menigmaal héél geleidelijk plaats vinden. Maar onze God kan die. vernieuwing óók weer plotseling in wonderlijke verrassing tot stand brengen. Er zijn er, overal, die binnen de omsluiting ran aanwijsbaar tijdsverloop hun levensafbraak en levensvernieuwing dóórnaaaliten! Ze gingen met bewustheid over van den dood in het leven! Het oude S'Qg voorbij', het werd alles nieuw!

Ja, alles nieuw, tot in de kleine dingen van net alledaagsche toe. De zon begon anders te schijnen, de bloemen bloeiden anders, de vogels rongen anders. Of neen, de zon scheen als vroe-Ser, de bloemen bloeiden als voorheen, de vogels floten hetzelfde wijsje. Die mensch had alles vroeger óók gezien en óók gehoord. Maar hiji had het nooit zóó gezien en zóó gehoord. Hij! hoorde ^tt nieuw en zag nieoiw. De glasviensters waren sristallijlnen gemaakt en de poorten van rohijnsteenen. En het gansche leven gedoopt in nieuwen hemelgians!

Hier is het geheim van den menSch, die de hemelen Gods eer hoort vertellen en het uitspansel Zijiier handen werk. Hier is het geheim van den mensch, die de grootheid en wij'sheid en al­ macht en goedheid en liefde van zijh God ziet schitteren uit al Zijiie werken. Er komt nieuw licht over de dingen, welke de natuurlijke mensch grauwe alledaagschheid noemt. In Uw' licht zien wij het licht!

Zelfs onze moeiten, ons levensleed, onze teleurstellingen gaan we nu anders zien. Neen, we gaan ze niet begrijpen! We zullen door de kristallijnen vensters misschien te meer de ondoorgrondehjkheid ervan leeren erkennen! Maar over en in de levensdiepte glanst tóch het nieuwe licht. En we verstaan iets van het wonderlijke zeggen: „En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, dengenen, die naar Zijli voornemen geroepen zijn”.

Zóó komt er rust in' onze onrust. De rust van de overgaaf. De vrede Gods, die alle verstandi te boven gaat en onze harten en zinnen bewaart in Christus Jezus.

Het is nog alles ten deéle. Er is nog niet meer dan aanvankelijke vervulling dezer belofte. De volkomen vervulling to'eft nog. Volop en enkel te mogen zien door de kristallijnen vensters, zal pas het deel zijn van Gods kinderen, wanneer de tijd! zal zijn afgebroken voor den nieuwbouw der eeuwigheid. Niet het minst hierin zal de zaligheid van den hemel worden genoten, dat daar en dan Gods kinderen in hun ganschen levenskijk zullen zijln vernieuwd.

De vraag is wel eens gesteld, of Gods verlosten' in de eeuwige heerlijkheid zich nog de moeitenj en smarten van hun aardsche leven zullen herinneren. Waarom niet? Maar ze zullen ze dan anders zien. Ze zullen ze zien in eeuwigheidslicht. Ze zullen ze zien en enkel zien door de kristallijlnen vensters van hun vernieuwde leven.

En ze zullen — we kunnen daar nog zooi weinig van vatten, nü, — ze zullen hun God danlcen niet enkel voor \yat Hi| schonk, maar evenzeer voor wat Hiji Qjitnam. Vóór de levensvreugde onverdiend genoten, ja, maar ook voor den levenslast, hier in de kracht Gods gedragen.

Nu weten we het door het geloof: het is goed, het is alles goed, want God is goed! Maar dan zullen we zien, dat het ^oed is! Het ge^ loof gaat in aanschouwen over. En we zullen zeggen: zóó moest het, precies zóó, niet anders, zoo'!

Tot die verheugende erkentenis zullen we ko^ men, omdat we dan zullen zien-door de kristallijnen vensters. En alléén door de kristallijnen vensters!

Nu worden de tranen van de oogen gewischt! Nu zal er eeuwige blijdschap op oiiz© hoofden wezen. Vroolijkheid en blijdschap zullen we verkrijgen. Droefenis en zuchting zullen wegvlieden!

Als één, dien zijtaie moeder troost, alzoo zal Ik u troosten, ja, gij! zult te. Jeruzlalem getroost worden. En gij zult het zien, en uw hart zal vroo^ lijk zijn!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 september 1925

De Reformatie | 12 Pagina's

Vernieuwde levenskijk.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 september 1925

De Reformatie | 12 Pagina's

PDF Bekijken