GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Acta van de Classis Neder-Veluwe

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Acta van de Classis Neder-Veluwe

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

1592-1620.

Transscriptie van G. van der Zee, Herv. Pred.

VII.

Ouderlingen en predikanten zijn verplicht de vergaderingen bij te wonen. De stukken moeten in orde zijn. De predikant van Heerde tot afzetting voorgedragen. De pastoor van Putten. Uitgestelde bevestigingsdiensten. Herders zonder „gemeente".

Acta des Nider Veluschen Classis geholden binnen der vest Nykerck anno '9 5 den XXIIIen Septembris.

1. Nae gedane gebedt is van die broederen vercoren tot een presidem Joannem Zuitterius, dyner toe Nylierck, tot een Assessorem Joannes Cesarius, predicant toe Harderwyck, tot een scribam Timannus Alberti, predicant toe Garderen.

2. Die dyenars ende olderlingen soe myt haren credentsen van haren kercken soe in dessen classe verschenen sint: Joannes Cesarius, dyner; Wolterus Woltinck, olderlinck der kercken toe Harderwyck. Winandus Johannis, dienaer, Arendt van Engler, olderlinck der kercken ter Elburch. Johannes Sanderus, dienaer tot Hattem, Johannes Zuitterius, dienaer, Anthonius van Oldenbarnefelt der kercken toe Nykerck; die ander dienaer soe in haeren plaetsen ghene gemeenten hebben, sint sonder credensen end olderlingen toegelaten worden, als myt name: Gooswinus Dorre, dienaer int Oldebroecli; Tielemannus Milius, dienaer toe Nuenspeet; Joannes Anthoniij dienaer toe Elspeet; Wiesselus Groningensis, diener tot Dornspyck, Timannus Alberti, diener toe Garderen; Reinerus Wincopius, diener tot Barnfelt; sint alle dieners erschenen vuytgesondert Wesselus Salingensis, diener tot Heerde.

3. Alsoe Joannes Sanderus, diener der kercken tot Hattum sonder olderlinck compareert is, voortbrengende eenj'ge reden voor syne excusatie, hebben de broederen soedane excusatie voor ditmael aengenomen, mytz conditie nochtans datmen daer glaeen gewoonte van maecke.

4. Wesselus Salingensis, diener toe Heerde, hefft syn wtblyven myt een breeffken onderstaen toe entschuldigen, welcke die broederen van ghene warde en achten, welck breeffken int Classicaele boeck gelecht is.

5. Overmytz Joanni Anthonio, diener toe Elspeet in lesten geholden classe toe Hattum opgelecht was den broederen desses classis toe toenen testimonia offt hy oock myt koensent des overveluschen classis vertoogen zy, ja offt hy oock confirmeert sy, end hoe hy hem oock in syn leven geholden hefft, gelick die achte acta des Provinciaele Synodi in Sgravenhage geholden mede brenght, end sulcx van hem nyet geschiet is, wordt hem nochmaels vande classe operlacht, dat hy deselvighe myt ernst achtervolge ende danighe tesümonia in naeste classe thoene. 6. De wyle Reinero W^incopio operlecht was tot het aventmael des Heeren toe Nykerck toe gericht, end nyet geschiet, sal sioh Reinerus verfuegen toe Nykerck wanneer het avontmael des Heeren vuytgedeelt sal worden, en tselvighe toe genieten.

7. Alsoo men befindt dat het loffelicke gebruick in alle gereformeerde kercken geusert van het opseggen der vragen des Catechismi in der kercken toe Harderwyck wordt achtergelaeten, ^hebben die broederen gesloeten, die voorsz. kercke toe vermaenen gelick oock sulcx op andere tijden geschiet is om sulcx wederom int gebruick toe brengen.

8. Overmytz dat Wesselo Salingensi offtmael is operlacht toe brengen testimonia syner leere end leven, end dat van hem niet geschiet is, hy oock op alle broederhcke vermaninghen des Classis nyet achtet, oock begint vande Classe geheel off toe blyven, ja zeer onordentlick in syn dienst leefft, hem oock boese getuichnisse in laest verleden Synodo particulaer van een godsaligen diener gegeven is syntz wegen boesen levens, soe achten samptelicke broders hem onweerdich toe syn des predigamptz, ende ersdages ant Hoff supplicando toe versuecken, dat hy van syne plaetse geheel und strax geremoveert worde.

9. Belangende Putten de wyle daer noch is een papistighe pape i), die die omliggende reformeerde kercken grote schade doet, is van de samptelicke broderen gesloeten, dat aent Hoff versocht worde, dat hy geheel syntz diensts metten eersten ontset worde, und soe daer geen diener soo balde waer toe crygen, opdat dan dat kerspell nyet gansselick gefinstreert en worde die predicatie Godenhes woorLz, dat men dan nae middelen sal wachten, dat middelertyt die kercke myt dienst mach versien worden, alsoe dat die kercke toe Garderen ok tbeste doen wyl, dat die XIIII dages eenmael door haer dyener een predicatie doen laete, ende daer dan die selvighe kercke geraetsam vindt mach zy somwylen een vande naeste geseten daertoe versuecken.

10. Die saecke van Barnfelt dat Reynero Wincopio een collegam by mach gestellet worden, wordl suspendeert hen totten naesten classe.

11. Alsoe Joannes Nuckioin vergangen classe toe Hatlum operlacht toe predigen und nyet gevallet is syne predicatie opgeschurt op den naesten classe, edoch sal hy predigen myt besloeten dueren.

12. Overmytz die kercke toe Harderwyck vuyt belastinghe des classis aen den Schultes van Barnefeit gescreven dat hy wolde den huysluyden toe Garderen een dach bestemmen, daer op door een diener van Harderwyck, Timannus Alberti, diener des godlicken wordtz bevestiget worde, ende noch nyet gescheet is durch den schultes, dat Johannes Zuiterius, diener toe Nykercken, belastet is sulcx aen den geachten schultes scryfftlick offt muntlick toe beforderen, op dat eerstdages die confirmatie Timanni door die van Harderwyck mach geschieden.

13. Die confirmatie WesseU Groningensis wordl opgeschurt aen naestvolgende classe, de wyle men verhoopt dat die kercke toe Dornspyck tegens die tyt sal onder dak sijn.

14. Overmytz dat Gooswinus Dorrhe noch nyet geconfirmeert is int Oldebroek, wordt Winandus Johannis van de classe belast, dat hy die confirmatie desse aencomende winter verrichte op d^' deselvighe gescheet zy tegens naestvolgende classe.

15. Die dienaeren gevraedht synde van de staet uerer kercken end schoeien, hebben samptelicke geantwoerdt, dal die selvighe sie in een taemelicke gestael.

16. Die naestvolgende classis sal geholden worden int vooriaer binnen Harderwyck und sal die selvighe kercke bequaeme tyt und dach aensien die selvig vuyt toe scryven.

17. Alsoe bevonden wordt dat op die meeste plaetsen ten platten lande ghene gemeente vergadert sint und derhalffen die dienars het aventmael des Heren selffs nyet genieten, is in classe voor gue' aengesien, dal soedanige dienaren toe minsten des jars eenmaell sich verfuegen ter naeste plaetsen daer des Heren aventmaell wordl vuytgedeelt op een Sonnendach. Ende soe sie etlicke kerspelluy' den hadden, die bekuaem waar mede te comfflUnioeren, dat sie die mede nemen, bish soe langiiei dat sie soe veele lidmaten crygen, darmede , si« selffs een gemeente oprechten muegen.

18. Nae geholdene censura morum sindl die broe deren in vreden end lyffde gescheiden.

JOHANNES ZUITTERIUS, praeses. JOHANNES CAESARIUS, assessor-TIMANNUS ALBERTI, scriba,


1) Willem de Wees, pastoor.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 juli 1936

De Reformatie | 8 Pagina's

Acta van de Classis Neder-Veluwe

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 juli 1936

De Reformatie | 8 Pagina's