GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

KERKNIEUWS

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

GEREFORMEFRDE KERKEN.

Tweetal te: Rijnsburg: H. Post te Ambt-Vollenhove-St. Jansklooster en A. J. W. Vogelaar te Lemelerveld.

Beroepen te: Rijnsburg (vac. E. H. Broekstra): H. Post te Ambt-VoUenhove-St. Jansklooster. •

Aangenomen naar: Tweede Exloërmond: Cand. Dr N. H. Ridderbos te Kampen.

Bedankt voor: Hillegersberg-Terbregge en voor De Glind: Cand. Dr N. H. Ridderbos te Kampen.

Intrede te: Bennebroek: Cand. J. v. Wijngaarden. Tekst: 1 Petr. 2:4 en 5. Franeker: G. Brinkman. Tekst: Rem. 15: 29. Nieuweschans: Cand. T. Lopers. Tekst: 1 Petr. 1:24, 25.

Afscheid van: Haamstede: J. M. Mulder. Tekst: Deut. 30:19c.

F. H. van Loon. f In den ouderdom van 54 jaar is te Wolfheze na een langdurig lijden overleden Ds F. H. van Loon, em.-pred. van de Geref. Kerk aldaar.

Candidaten tot den Heiligen Dienst. De Classis Zwolle der Geref. Kerken heeft praeparatoir geëxamineerd en beroepbaar verklaard den heer J. Rook te Steenwijk, cand. aan de Theol. School te Kampen. De heer Rook zal gaarne een eventueel beroep terstond in overweging nemen en des Zondags de kerken dienen. Zijn adres is: Doelenstraat, Steenwijk, tel. 119.

Hulppredikers. Tot hulpprediker bij de Geref. Kerk van Nijeberkoop is benoemd cand. H. Herder te Garijp.

Kerk en Cultnur. Stellingen van Dr B. Wielenga, v.d.m. te Amsterdam, over „Kerk en Cultuur". Referaat, te houden op de 5e Centrale Conferentie van Ouderlingen bij de Geref. Kerken, op 14 Juni 1939 te Amsterdam.

1. Wanneer wij de woorden Kerk en Cultuur nemen in de beteekenis, die zij door het algemeen gebruik gekregen hebben, zien wij twee grootmachten, die antithetisch tegenover elkander staan in den strijd om de wereldvemieuwing.

2. Nadere bezinning op de begrippen Kerk en Cultuur dwingt tot de erkenning, dat van principieele tegenstelling geen sprake kan zijn, zoodra wij de beide machten beschouwen in het licht van Gods Woord, speciaal in verband met de waarheid dat wezen en doel van de verlossing in Christus herstel en voleinding van het werk der schepping is.

3. Bij de schepping kreeg de mensch tot taak den hof te bouwen (cultiveeren) en te bewaren, opdat Gods werk voltooid en verheerlijkt zou worden door het ambtswerk des menschen (werkverbond).

4. Door de zonde heeft de mensch zoowel zijn ambtsplaats als de ambtsgave verloren. De gaven, die God hem laat, gebruikt de mensch tot het scheppen van een eigen cultuur, principieel van God afgekeerd, ondanks schoone eigenschappen en nuttige elementen leidend tot verdorvenheid en verderfenis.

De regeering Gods gaat ook over deze God-looze cultuur tot volvoering van het raadsplan der verlossing (algemeene genade).

5. Deze verlossing geschiedt in den weg dat God den Middelaar beschikt, die vóór den mensch maar ook in en door den mensch het ambtswerk volbrengt tot herstel en volmaking van het leven in al zijn verhoudingen (verbond der genade).

6. Vanuit dit gezichtspunt is Christus de cultuurmensch in den volstrekten zin des woords en de Kerk, door gemeenschap aan zijn Persoon en zijn ambten, de cultuurschepping en cultuurmacht van de hoogste orde.

7. Christus stelt, krachtens deze gemeenschap, aan Zijn Kerk den eisch, dat zij zich onbesmet beware van de wereld (de verdorven cultuur), zichzelf bouwe op het allerheiligst geloof (de geestelijke cultuur), aan alle creaturen het evangelie verkondige door woord en wandel, en dus zoowel het zout der aarde als het licht der wereld te zijn.

8. Zoolang en in zoover de Kerk in deze taak getrouw geweest is, heeft zij groote dingen gedaan tot het scheppen van een nieuwe cultuur, waardoor haar eigen wasdom bevorderd werd. ledere ontrouw, uitkomend in verwereldlijking en in valsche wereldmijding heeft zich gewroken door ontaarding, die nieuwe reformatie noodzakelijk maakte.

9. Het naeest dankt de Kerk voor de kennis en beleving van haar cultuurtaak aan de „Gereformeerde" hervorming. Calvijn heeft de oogen geopend voor de organische eenheid van Gods werk, de centrale plaats en de universeele taak van de Kerk, het ambtelijk karakter van den christelijken arbeid.

10. Thans verkeert de Kerk, wegens eigen verscheurdheid en verzwakking en door het opkomen van een nieuwe, wereldsche, anti-christelijke, cultuur, die niet alleen aan de wonderen der techniek, maar ook aan de wonderen van het evangelie elementen tot haar Ixiuw ontleend heeft, in een ernstige crisis, die naar de eindkatastrofe heenwijst.

11. De roeping van de Kerk in deze verscherpte crisis is boete te doen om de zonde van nalatigheid en ongehoorzaamheid, de antithese met de valsche cultuur te verdiepen en zich te bekeeren tot de nieuwe gehoorzaamheid van het ambtelijk scheppen der ware cultuur.

Het moeilijk probleem, wanneer en in hoeverre de Kerk van de aanwezige cultuur gebruik zal maken, kan alleen worden opgelost door in het denken niet van de cultuur, maar van de Kerk uit te gaan, en door niet de vraag naar wat mag, maar naar hetgeen moet op den voorgrond te stellen.

12. Bij deze taak worde de Kerk geleid en bezield door de ervaring, dat God iedere daad van gehoorzaamheid zegent met verrassende verschijnselen van nieuw leven (nieuwe wetenschap, kunst, zendingsbloei), en door het zeker weten, dat de wereldgeschiedenis uitloopt op de voleinding, waarin de mensch Gods (de voltooide mensch) met de gemeente der uitverkorenen (de voltooide Kerk) in de stad Gods (de voltooide cultuur) wonen en met Christus over alle schepselen regeeren zal.

Theol. Fac. Ver. a. d. V. U.

Het bestuur is voor den cursus 1939—1940 als volgt samengesteld: C. Gilhuis, praeses; A. Brouwer, ab-actis; W. A. Krijger, fiscus.

Correspondentie aan den ab-actis, adres: Burg. de Bruïnelaan 41, Zwijndrecht.

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK.

Beroepen te: .; Harderwijk: W. F. Laman te MiddelharniSfef^fÜS^I? '

Bedankt voor: Aalsmeer: W. F. Laman te Middelharnis.

GEREFORMEERDE GEMEENTEN.

Beroepen te: Aagtekerke-Oostkapelle: A. van Stujrvenberg te Benthuizen.

Bedankt voor: Temeuzen: J. v. d. Berg te Krabbendijke. Yerseke en voor Genemuiden: A. van Stuyvenberg te Benthuizen.

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

Beroepen te: Alkmaar (vac. wijlen W. D. M. Baar): P. Prins van Wijngaarden te Bergen op Zoom. Grollo (toez.): Cand. H. Alkema te Woltersum. Lisse: J. Th. Veenen te Vroomshoop. Ried en Boer: Cand. S. Postma te Bolsward. Vollenhove: J. F. L. A. Becht te Warns. Zevenhuizen (Gron.) : Cand. J. Vermaat te Anjum. Zuidwolde (Dr.) (toez.): W. de Jong te Idsegahuizen (Fr.).

Aangenomen naar: Dokkum: Cand. J. D. Smits, hulppred. te Zuidlaren. Geertruidenberg: Mr J. Visser, cand. en hulppred. te Zaltbommel. Hoorn op Terschelling: E, Was te Vledder (Dr.). Huizum (Fr.) (nadere beslissing): G. Smits te Havelte. Nieuwpoort: Cand. A. P. Plomp te Ede. Nootdorp: W. J. Schouten, cand. en hulppred. te Den Haag Oostburg: F. Oort, voorg. Vrijz. Herv. te Amersfoort, dié bedankte voor Hoogezand. Oosthem (toez.): Cand. W. G. van der Ree, hulppred. te Nijehaske. Oude Pekela (toez.): G. W. B. A. Thoden van Velzen te Rauwerd (Fr.). Waverveen: Cand. L. Emmerzaal te Rotterdam.

Bedankt voor: Beesd: P. A. van Stempvoort te Haskerhorne. Hilversum: Joh. Bronsgeest te Velsen. Hoornsterzwaag: H. J. F. Wesseldijk te Schoonebeek. Huizum (Fr.); P. Smits te Havelte. Papendrecht: J. Batelaan te Stavenisse.

Intrede te: Haarlem: Dr E. Emmen. Tekst: Matth. 25:1.

Afscheid van: Tjamsweer: E. Syperda. Tekst: 2 Cor. 4: 13.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 juni 1939

De Reformatie | 8 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 juni 1939

De Reformatie | 8 Pagina's