GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Officieele berichten uit de Ned Geref. kerken.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

AuGUSTiNusGA-SuRHUizuM, 4 Juni. Na weder drie maanden wachtens mogen wij met hartelijke dankzegging de volgende giften voor de schulddelging wegens den bouw van kerk en pastorie vermelden.

Door Ds. H. te Utr. van Mej. N. ƒ1 en uit de coll. in de Oosterkerk op 8 Dec. II. ƒ r; van J. M, V. d P. te Egm. a/Z. dankofifer ƒ 2.50; N. N. te Harl. ƒ 2.50; door H. D. te Rott, van N N. ƒ 2; van de kerk te Delfshaven ƒ 10; door P. G. te Delft gecollecteerd ƒ i en door Ds. R. te Amst, van Zr. T. M ƒ 2.50.

Met bescheidenheid blijven wij de hulpe der kerken en der broeders en zusters vragen Mocht de overvloed van anderen zijn om ons gebrek te vervullen !

Namens de kerkeraden,

W. MAAN, V. D. M. R. S. ZIJLSTRA, oud. te August.

A. J. VEENSTRA, oud. te Svrh.

De financieele commissie der dassen Haarlem—Alkmaar tot ondersteuning der noodlijdende kerk van Anna-Paulowna bericht met ' hartelijken dank de ontvangst der volgende giften, ingezameld door den heer G. W. Akkerhuis Sr.;

te Utrecht van Wed. W. B. ƒ i, G. H, B. ƒ 2, sa, J. d. K. ƒ 1, J. H./i, P.& A./2.50, H. H. / I, Ds G. R. ƒ I, J. A. H. ƒ 2 50, m. ƒ 4, 00, A. W. V. B. C. ƒ2.50, V. A. v. W. ƒ 2.50, dames K. ƒ 5, J. J. W. ƒ i, G. J. v. D. Sr. ƒ I, H. V. D. f 2, julfr. P. B. ƒ i, T. G. ƒ I, N. G. G. ƒ 2.50, mej A. S. ƒ i, H. V. D. ƒ I, J. B. C. f 0.50, C. V. K. ƒ I, V. G. / 3, mej. M. W. ƒ i, G. K. ƒ i, W. J. N. ƒ 1, J. A Z. ƒ I, W. V d, H. / 1.50, Wed. de L. ƒ I, B. S. /i, a V. L /i, T. G./i, J. J. T. Az. ƒ1, A.G.Wz.ƒI, J.R./•I, J.J.B I, M. C. Y, /i, P. Y. Z. ƒ!, G.Y.D./i

H. A. V. O. /o.so, D. R. ƒ I, R. H. y ij. C. V. D. ƒ!, M. O. ƒ0.60, E. H. V. N. f 1, Wed. H, M. / 2.50, Mej. B. ƒ i, T. v. d. R. 72.50, B. J. G. /i, R. E./o.so, D. A./3o, Te Leiderdorp van Ds. G. V. ƒ i, D. S. ƒ Ï, G. Z. Z./i, P. K. V. d. G. ƒ!, J. V. L./I, G. V. D. ƒ1, N. N. /o, so, N. N./o.5o, P. V. ƒ!, J. J. K. fi, P. K. /i, N.N./o.so.C.R. /i, N. V. B. ƒ1, S.R./i, W.v.D./i, H. A. P. M. ƒ _i, N. T. ƒ 0, 50.

Deze lijst wordt vervolgd.

Met hartelijke aanbeveling van de kerk van Anna-Pauwlowna in de milddadigheid der broederen,

De financ. comm. voorn.

Ds. W. DEN HENGST te Helder.

C. GROOT te Warmer.

P. BouwENS te Broek olL.

HEMELUM, MIRNS en BAKHUIZEN, 9 Juni. Voor de nooden en behoeften der kerk alhier, ontvingen wij op de door ons verzonden circulaires de volgende liefdegaven: Van de kerk te Delft/ 10, Bodegraven ƒ 5.25, 's Gravenhage ƒ 25, Dockum ƒ 14.02, Lollum ƒ 7.50, Genderen ƒ 1.60, IJselstein ƒ 1, Middelburg ƒ s, Oosterbierum ƒ 4, 10, Amsterdam ƒ 35, Longerhouw en Schettens ƒ 8.50, Oosterend (Friesl.) ƒ 3, N. en Z.-Scharwoude en Oud-Karspel ƒ 4-1S-

Aangaande de circulaires moeten wij de broeders en zusters een woordje mededeelen. Wij stelden u daarin onzen nood voor oogen en drukten u op het harte ons te steunen met een offer voor eene pastorie, niet waar? Onderwijl leeft er in de harten der broeders te Warns eene gedachte, met Hemelum c. a. te combineeren om gezamenlijk een leeraar te beroepen. Elkanders geringe krachten hierin den doorslag gevende, komt men op eene vergadering in die zaak overeen, op beding van goedkeuring der classis.' Deze blijkt de zaak genegen te zijn. Nu was de vraag, wie zal, zoo God ons in zijne ontferming een leeraar geeft, deze in zijn midden hebben? Ieder wenscht zulks gaarne.

Bij loting valt het aan de kerk van Warns ten deel. Deze moet nu voor de pastorie zorgen. Deze nood is dus op dit oogenblik voor de kerk van Hemelum vervallen. De Heere gebiede over deze combinatie zijnen onmisbaren zegen, en zij het Hem alleen tot eere. Zoo blijkt nu ook alweer uit deze zaak, dat Gods gedachten hooger zijn dan onze gedachten. Maar, lieve broeders! denkt nu niet, nu is de kerk van Hemelum geheel aan den nood ontkomen. Op deze arme kerk rust nog een schuldenlast van ƒ 2800 voor grond en kerkgebouw. Ja, de Heere draagt in zijne ontferming en trouw deze arme kerk met hare schuldenlast, anders, ge begrijpt het, kwam deze kerk in dien nood om. Houdt daarom, broeders en zusters, die uwe kerk meer bevoorrecht moogt zien, uwe schouders niet terug om iets van die schuld te dragen. De kerken, die ons gedachten, brengen wij onzen hartelijken dank, en ons dunkt, het zal hun even genoegelijk zijn, zij hun liefdeoffer tot wat leniging van den nood dezer kerk, hebben bijgedragen. Dat wij in al onze nooden maar niet op den mensch, maar alleen op den Heere mogen vertrouwen, want Hij doet boven bidden en denken wel aan zijn arm volk. Wy prijzen den Heere ook alleen, en al zijne weldadigheid en trouw aan ons bewezen. Hij vervulle onzer aller harten, lieve broeders en zusters, met zijne liefde, dat geve de Heere, en dan zeker mogen wij nog eens vermelden, voor alle arme kerken, maar ook voor de kerk van Hemelum c. a. tot prijs en eere van onzen Heere en Verlosser, dat den schuldenlast is opgeheven.

Het bestuur der vereen. K. K.

H. J. KEULEN, voorz.

K. BouMA, secr.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 juli 1890

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele berichten uit de Ned Geref. kerken.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 juli 1890

De Heraut | 4 Pagina's