GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Breichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Breichten.

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

CENTRALE PASTORALE CONFERENTIE.

De Centrale Pastorale Conferenüs zal D, V. gehouden worden Dinsdag 20 September e, k., te Utrecht, in „Iiene", Heistraat,

Aanvang des voormiddags te 10 uur.

De volgende onderwerpen zullen door een referaat worden ingeleid,

I, De practische opleiding van predikanten en het hoofddod der Classicale examina, door Prof, L. Lindeboom van Kampen.

1, Het hoofddoel der Classicale examina is : onderzoeken, of de candidaat geacht kan worden bekwaam en gesc.hlkt te zijn voor de praktijk van het herder-en leeraar-ambt in de gemeente des Heeren,

2, De tegenwoordige „practische opleiding" aan de scholen der theologie is niet voldoende tot voorbereiding voor zulk eea classicaal eximen.

3, Tot voldoende practische opleiding voor al het werk des ambts in de gemeente is onmisbaar: ^eordende werking en samenwerking •^an de school (/an Curatoren, Docenten en Studectec) en van de Kerk (kerkeraden ca., en berdeis en leeraars); in aansluiting aan goede voorbereidende vorming in het huisgezin, de school, de catechisatie, en de vereeniging.

2. Wat hebben de Geref. Kerken te doen inzake Art, 171 der Grondwet met het oog op ie komende Grondwetsherziening? door Ds, A. Steijl ng van Naarden,

De rechtsgrond van de betaling der Staatssubsidies aan de Kerken en hare leeraars, ligt niet alleen in art, 171 dsr Grondwet, maar evenzoo in historische rechten en verplicijtingen.

De eerste alinea van art, 171 legt den Suut de verplichting op tot betaling van subsidies, die. bij de afkondigitjg der Grondwet werden genoten. De tweede alinea verleent den Staat, tegenover leeraars, welke tot nog toe geen of een niet toereikend traktement ontvingen, een bevoegdheid van moreel obligatoir karakter.

De vraag, of onder deze leeraars ook verstaan moeten worden leeraars van godsdienstige gezindheden, na 1815 geïnstitueerd, werd lot heden niet principieel, doch uitsluitend op praktische gronden, ontkennend beantwoord.

Art. 171, den Staat aanleiding gevend tot wiilekeuiig handelen, historische verplichtingen onzeker makend, is in strijd met het beginsel van gelijkheid, die de Staat krachtens art, 168 en 169 der Grondwet, jegens de onderscheidene kerkelijke gezindheden heeft in acht te nemen, en pleegt onrecht tegenover de Kerken, die na 1815 zijn geïnstitueerd.

Alhoewel de oplossing dezer qaaestie hoofdzakelijk op Staatsrechtelijk terrein moet gezocht worden, ligt 't nochtans op den weg der Gereformeerde kerken, omdat ook aan haar in deze zaak van Staatswege onrecht geschiedt, zich tot de Overheid te wenden, met het dringend verzoek, dat dit onrecht worde weggenomen, zoo mogelijk in den weg van aftekening, waarbij ook aan de Gereformeerde kerken bet haar wettig toekomend eifdeei worde gegeven, of anders op zulk eene wijze, als de Oserheid mocht goedvinden, mits de rechten en vrijheden der Ksik onaangetast blijven.

De verwerping, door de Eerste Kamer, van de aanvrage voor subsidie voor een i7en predikant te Rotterdam, noodzaakt de R«g2ering, bij de komende Grondwetsherziening, ia zake art, r7T, ook tegenover de Gereformeerde kerken, tot eene principieele beslissing te geraken, om welke reden het in het belang van de Gereformeerde kerken is, zich thans tot de Overheid te wenden met bovengemeld verzoek,

3. Ook zal in bespreking worden gebracht een voorstel van dezen inhoud en strekking:

De Centr. Pastor, Conferentie te doen opgaan in een jaatlijkscbe vergadering van predikanten, en daarsoe te vormen een „Vereeniging van Geref, predikanten in Nederland". Het doel der Vereen, is aldus omschreven in het concept, dat op de Conferentie in z'n geheel wordt medegedeeld:

a, een jaati. Centrale Conferentie te houden, tot bespreking van theologische onderwerper, en van onderwerpen betreffende het christelijk en kerkelijk leven,

b. een blad, öi tijdschrift, uit te geven. Een bestaand tijdschrift kan worden overgenomen,

c, te t)ezorgen of te steunen de uitgave van Tneoi, geschriften in ons land,

d. en verder te doen wat op den weg der Vereen, ligt tot ontwikkeling van de Theologie, tot onderlinge opwekking en versterking, en bevordering van den bloei der Kerken,

H«t lidmaatschap zal kosten /1 per jaar. Tosgarg tot de Conferenties hebben alle ambtsdragers en leden van de Geref. Kerken, tegen betaling van /o-so entree.

Varia. Indien de tijd het toelaat, worden nog de volgende onderwerpen in bespreking gebracht:

a. Hoe moet de verhouding zijn tusschen de Kerken en de Vereenigingen, die met haar arbeid de komst van Gods Koninkrijk bedoelen ?

b. Wat is, zoowel uit theoretisch als uit practisch oogpunt, het verschil tusschen Art. 55 onzer Dordtsche Kerkenorde, oud, en dat artikel zooals het op de Gen. Synode te Utrecht in 1905 gewijzigd werd?

c. Hebben wij ook eene roeping te vervuUen tegenover de ethisch-critische propaganda, door Theologische en andere lectuur? en zoo ja, welke ?

d. Welk is hel onderscheid tusschen de leer der Schepping volgens den Bijbelen die volgens de natuurkundige wetenschap ?

e. Is de verkiezing van afgevaardigden naar de meerdere vergaderingen, en ook de wijze van benoeming, gelijk die op de Gen. Synode geschiedt, zóó als die behoort te zijn ? /. Hoe komen wij aan een voldoend getal goede studenten in de Theologie?

g. Hebben de leden der gemeenten niet een biiondere roeping te vervullen in betrekking tot Christen-studenten aan de openbare Universiteiten, en ook in betrekking tot den Militairen stand, tot welken onze Christen-soldaten en matrozen in het leger en op de vloot behooren; en zijn zij zich wel van die roeping bewust?

h. Welke is de beteekenis van den boekhandel voor het Koninkrijk Gods ?

Kort verslag van de vergadeiing der classis Gorinchem, gehouden op Woensdag 3 Augustus 1910 te Gorinchem in de Ketkeraadskamer der Geref. kerk.

r. Ds. Verrij opent als consulent van de roepende kerk Hardinxveld de vergadering met het zingen van ps. 25 : 2, lezen van ps. 103 en gebed

2, Bij bet onderzoek der lastbrieven blijken alle kerken wettig vertegenwoordigd. Een piar dienaren des Woords waren afivezig, waarvoor de redenen gehoord worden.

3, In het moderamen krijgen zitting: als piaeses Ds. Steinhart, als scriba Ds. Verrij, als assessor Ds. Bouwman,

4, De notulen worden gelezen en goedgekeurd Aan de classis Dordt zal worden verzocht in vacatuurdiensten de kerken van onze classis te willen helpen,

5, De praeses spreekt hierop een zeer waardeerend woord naar aanleiding van het verscheiden van Ds. J, van Andel, emeritus-dienaar des Woords van de kerk van Gorincnem, Ds. Lindeboom spreekt hierop een woord van dank,

6, Ingekomen is: a. een schrijven van een broeder uit een der keiken. Wordt behandeld bij art, 41 D. K.; b. twee stukken tiit een andere kerk. Waar deze verband honden met de zaak, waarvoor door de vorige classis een commissie naar die kerk was afgezonden, wordt eerst namens die commissie rapport uitgebracht. Een van die stukken is niet ontvankelijk. Naar aanleiding van hei andere wordt besloten een deputaüe te zenden,

7, De geldelijke zaken worden vereffend,

8, Rapport wordt uitgebracht van de particuliere synode van Z, - Hol!and ten Z,

9, Bij het onderzoek naar art. 41 D, K, verkrijgt Viae en hulp van de predikanten der classis vanwege de krankte van Vianen's leeraar,

10, De vacatuur beurten worden geregeld,

11, Onder dankzegging van Ds, van der Vlies wordt de vergadering gesloten.

Namens de classis:

Ds. BOUWMAN, assessor.

Kort verslag van de vergadering der Geref. Kerken in de classis Brielle, gehouden te Helievoetsluis op Woensdag 3 Aug, 1910,

1, Ds, Dekker opent de vergadering laat Fs, 89 : I zingen en gaat, na het lezen van Ps, 84, voor in gebed,

2, Uit het onderzoek der geloofsbrieven blijkt, dat alle Keiken, behalve Melissant, zijn vertegenwooidigd, Aan een viertal diakenen wordt keurstem verleend.

3, Het moderamen bestaat uit Ds. Dekker praesss. Ds. Taal assessor en Ds. v. Duin scriba.

4, De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd,

5, Ingekomen stukken: Schrijven van den scnba der laatstgehouden particuliere Synode van Zuid-Holland (ten Zuiden) dat de classis Biielle is aangewezen voor de saamroeping der eerstvolgende particuliere Synode voornoemd; idem van een echtpaar te Middelharnis, doorgezonden naar den Keikeraad aldaar; idem van Ds. Delfos,

6, Ds, V, Lummel brengt rapport uit van de laatstgehouden particuliere Synode. Naar aanleiding hiervan worden enkele regelingen getroffen, o, a., dat de Kerk van Helievoetsluis met de saamroepbg belast is van de eerstvolgende particuliere Synode van Zuid-Holland (Zuid.), Als plaats van samenkomst wordt Helievoetsluis gekozen,

7, Ds. Esselink rapporteert namens de commissie voor de herziening van het classicale quotum. Aan de commissie woidt opgedragen, hare desbetreffende voorstellen tijdig ter kennis van de verschillende kerken te brengen voor behandeling op de volgende classicale vergadering.

8, Fauic. Verschillende gelden worden geïnd.

9, 't Onderzoek naar ait, 41 D. K. O, levert niets bijtondeis op.

10, De volgende deputaten worden benoemd: Actuarius en correspondent; Ds. v. Dum; sec.

' Ds, Kok; quaestor Ds, Mol; sec. Ds, Esselink, ! Kas hulpbehoevende studenten : Ds, Kok; sec. Ds, V, Duin. Hulpbeh. Keiken: emer, pred. Ds, I Esselink en Mol en Oud. P, v, d. Berg van i Spijkenisse, Niet ontkomen Kerken en Zending: Ds, Kok; sec. Ds. v. Lummel. Examina, buitengewone vergadering. Ds, v. Lummel, Mol en Smallegange, Approbatie Pred, attesten: de Kerken Nieuw-Helvoet enZaidland. Consulentschap en vacaturedienst: Ds, Kok en v. Lummel. Toezicht op oefenaars: Ds, Esselink en Oud, J, C, Borgdorff, Theologische school en Vrije Universiteit: Ds, Essehnk; sec. Ds, v, Doin. Prov, weeshuis: Oud, J, C, Borgdorff; sec. Oud, P, Borgdoiff. Informatiebureau: Ds, Aalbeits en Mol, Kerkvisitatie Ring A: Ds. Esselink en Dekker; sec. Ds, Taal, RingB: Ds, Aalbeits en Mol; sec. Ds, Smallegange,

11. De vacaturediensten worden aldus geregeld: ommel: ct, Ds, Dekker; Nov. Ds. Taal. Helievoetsluis:4 Sept. Ds, Smallegange; 16 Oct, Ds, Aalberts. Middelharnis: ct, Ds. Mol. Rockanje: ept, Ds. v. Duin; Oct. Ds. Esselink, Tinte: ept. Ds, Kok; Oct. Ds, v. Lummel.

12. Aan de kerk visitatoren van lingA wordt verzocht bijzonder aandacht te schenken aan de Kerk van Melissant.

13. Nadat Ps, 119 : 17 is gezongen, gaat Ds. Taal voor in dankzegging.

Namens de classis: W, E, V, DUIN, scriba.

Ouddorp, 8 Aug, 1910,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 september 1910

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Breichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 september 1910

De Heraut | 2 Pagina's