GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

De kerkeraad der Ger, Kerk te Koudekerk heeft besloten geene collectanten van elders te steunen of aan te bevelen, wanneer niet zes weken van te voren door den kerkeraad toestemming is verleend.

Namens voornoemden kerkeraad,

N, FKANCKEN, scriba.

Classis Gouda,

De kerkeraad der Geref. Kerk te Waddinx veen bericht dat de classis Gouda vergaderen zal D.V. op Dinsdag 28 Oct. e.k. op gewonen tijd en plaats.!

Stukken voor het agendum worden vóór 30 Sept. ingewacht bij de roepende kerk.

Op verzoek van Ds. Netelenbos, die gaarne afscheid van de classis wilde nemen, is de vergadering eene week vervroegd.

Namens de roepende kerk van Waddinxveen:

J. JOH. WIELENGA, praeses

D. BREMMER JZN., scriba,

Waddinxveen, 9 Sept. 1913.

Verslag van de vergadering der Geref. Kerken in de classis Tiel, op 20 Augustus 1913 te Zalt-Bommel gehouden,

1, Namens de roepende kerk van Gameren opent Ds. van Velzen de vergadering met het tingen van Ps. 25 : 3, het lesen van Phil!. 2 : I—II en gebed.

In het openingswoord worden de afgevaardigden welkom geheeten en tot erastigen arbeid opgewekt. Voorts wordt Dr. Keiter van Tiel in zijn nog voortdurende krankheid liefdevol herdacht. Ds. Geerling van Zalt-Bommel, voor het eerst ter vergadering aanwezig, wordt hartelijk toegesproken, en aan Ds. Boersma van Geldermalsen de blijdschap der kerken vertolkt, dat hij vrijmoedigheid van den Heere mocht verkrijgen om voor het beroep uasir de Geref. Kerk van Hijum te bedanken.

2, Het onderzoek der lastbrieven vindt plaats. Alleen de kerk van Aalst is afwezig en wel zonder kennisgeving. Enkele kerken zonden diakenen, aan wie keurstem wordt verleend. Voor het eerst ter vergadering aanwezig zijnde broeders, worden uitgencodigd het ondetteekeningsformnlier te onderschrijven.

3, Het moderamen wordt aldus geconstitueerd: Ds. Boersma, praeses; Ds. v. Velsen, scriba; Ds. v. d. Bosch, assessor, die voor het persverslag zal zorg dragen.

4, De notulen der vorige vergadering worden gelezen en ouder dankzegging onveranderd goedgekeurd. Ds. V. d. Bosch wordt tot actuarius der classis benoemd.

Naar aanleiding van de notulen komt wederom de zendingszaak ter sprake en bij vernieuwing worden de kerken der classis ernstig opgewekt, toch vooral veel liefde te willen betoonen, niet alleen in woorden maar ook in gaven, voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Het nog ontbrekende aan het classicale zending^ quotum van f 217 zal worden aangezuiverd, en m verband daarmede wordt elke kerk dringend verzocht het voor haar vastgestelde aandeel blijmoedig te willen storten.

5, Ingekomen stukken: a, van de classis Amersfoort; b. van de classis Apeldoorn; é-van de Partic. Syn. van Noord-Brabant en Limburg, welke de classis Tiel verzoekt bij de kerken van haar ressort a%n te dringen op steun van den evacgelisatiearbeid, aldaar te verrichten;

wat geschiedt. 6. Rapporten: a. Verslag van de commissie, aangewezen tot organiseering van den zendingsdag, bij monde van Ds. Boersma. Op 3 Sept. a.s. D.V. (aanvang 's m. 10 uur) zal de zendingsdag plaats vinden in de Geref. kerk van Zalt-Bommel.

In de morgen vergadering zuUen spreken: Ds. V. Velsen als oudste pred. der classis: Openingswoord, en Ds. Ingwersen, missionair dienaar des Woords.

In de namiddagvergadering, aanvangende 1I/2 uur, zullen optreden: Ds. Goudappel van Utrecht met: „De vrucht der Zending" en Ds. Geerling van Zalt-Bommel, Slotwoord.

Den kerken wordt verzocht in eigen midden tot trouw bezoek op te wekken.

b. Verslag van de 1.1. gehouden Partic. Synode der Geref. kerken in Gelderland, eveneens door Ds. Boersma, wien daarvoor de dank der vergadering wordt gebracht.

7. Instructies: De kerk van Rossum vraagt vacaturebeutten aan, wat wordt' toegestaan. Enkele broeders regelen deze zaak. Sept., Ds. V. Velsen; Oct., Ds. Boersma; Nov., Ds. Geerling. Voor Vuren en Gameren heeft zich reeds tevoren verbonden Ds. v. d. Bosch.

Tevens wordt deze gelegenheid aangegrepen, om alle vacante kerken aan te spoten, elke drie maanden voorziening in de vacature van de classis te verzoeken, inzonderheid ter regelmatige viering van het Heilig Avondmaal, waar deze zaak toch naar goede orde door de classis moet worden geregeld. Zouden de classicale krachten te klein blijken, dan zou hulp bij een naburige classis kunnen worden gevraagd.

8. Rondvraag naar art. 41 D.K. O, : Gameren. Op verzoek van den tegenwoordigen consulent Ds. v. Velsen wordt, met goedvinden van Gameren, Ds. Geerling tot consulent benoemd!

Rossum. Omdat Dr. Keizer door zijn krankheid geen consulentdiensten aan de kerk van Rossum kan bewijsen, verzoekt Rossum in deze zaak voorziening. Ds. Geerling wordt tot secundus-consulent aangewezen om Dr. Keizer gedurende den tijd zijner krankheid te kunnen vervangen.

9. Inzake de kerkvisitatie wordt besloten de regeling daarvan uit oorzaak van bijzondere omstandigheden uit te stellen tot de Febr, Cl, D, V. 10. Verrekening der onderscheidene gelden heeft plaats. (Tneol. School; emeriti enz, ; hulpbeh. kerken binnen de ciasse, en classicale onkosten).

11. Persoonlijke rondvraag: a. Ds.v.Velsen vraagt voorlichting betreffende moeilijke aangelegenheden in enkele kerken, waarover hij consulent is; welke hem wordt gegeven.

b. Een broeder uit Gameren verzoekt, in verband met een bepaald geval, opheldering over de positie der predikanten tegenover de liturgie onzer kerken, inzonderheid wat betreft de gebruikelijke formulieren. Hem wordt geantwoord, dat de dienaren des Woords verplicht sijn zich, zooveel mogelijk, stipt te houden aan den woordeiijken tekst der formulieren, zonder dezen met eigen toevoegingerj uit te breiden; waarop de onderscheidene kerkeraden dan ook hebben toe te zien.

c. De kerk van Zalt-Bommel wordt op voorstel van Ds. Boersma aangewezen om tegen de volgende vergadering een lijst op te maken van de voorhanden zijnde classicale archiefstukken, opdat de archiefzaak daarmede h^ar volle beslag krijge.

d. Aan Ds. v. d. Bosch wordt opgedragen, een nieuwen rooster van de ia de kerken te houden collecten samen te stellen, om de onzekerheid daarover weg te nemen, en in verband daarmede het cl. regiem, ie wijzigen.

12; De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden 12 Nov. a. s. D.V. op bekende plaats en tijd. Roepende kerk alsdan Geldermalsen. De gelden, dan te storten, zijn emeriti en hulpbeh.-studenten; Vrije Universiteit; classis onkosten.

13. Na vaststelling van het persverslag wordt de vergadeiring door Ds. Boersma met dankzegging aan den Heere gesloten.

Namens de classis voornoemd,

J, W, VAN DKN BOSCH, actuaris.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 september 1913

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 september 1913

De Heraut | 4 Pagina's