GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Gerichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Gerichten.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrije Universiteit.

Men schrijft ons:

Alles is aan het Bureel in de weer om te zorgen, dat vóór 1 October de kwitantiën bij de B. B. Correspondenten zijn.

Ditmaal is het werk veel meer, en ook nog aangenamer dan vorige jaren.

Jammer, dat de dagen niet wat langer zijn, want het zal zeer spannen om op tijd klaar te komen.

Dat zit zoo. Voorheen waren op 1 September alle kwitantiën geschreven en reeds voor een deel met de ingekomen lijstjes gecontroleerd, zoodat uiterlijk 20 Sept. de kwitantiën voor het grootste deel der districten was verzonden, en van 20—30 Sept. gewerkt werd aan de districten waaruit nog geen of niet alle lijstjes waren ontvangen.

Nu echter ging dat zoo vlot niet.

Directeuren hadden aan de leden en contribuanten voorgesteld, om de bijdrage 25 pCt te verhoogen. Maar zoo daartegen bezwaren waren, een kaart bij de circulaire ingesloten terug te zenden.

De kaarten nu die ontvangen waren, zijn behandeld. Evenwel, daar mocht het niet bij blijven, Den broeders correspondenten en agenten werd nu gevraagd, spreekt eens met de leden en begunstigers in uw plaats: en ook, spreekt eens met hen die nog geen begunstigers zijn.

Bovendien was men tot 1 September in het Noorden, en nu nog in het Zuiden, aan 't werk, zoodat nog dagelijks opgaven van verhooging van nieuwe namen inkomen.

Was voorheen dus op 1 September dit grootste gedeelte voor verzending nagenoeg gereed, nu kon op dien datum pas begonnen worden.

Van een achturigen werkdag is gelukkig nog geen sprake, en bij het bewerken van al die districten is de verandering zoo groot, dat zelfs in den nacht — zij het dan niet te luid te midden van de slapende huisgenooten — gejuicht wordt over den verrassenden vooruitgang.

En bij hetgeen er nu reeds is, zal het nog niet blijven. Tal van broeders zijn nog bezig. Evenwel, er moet aan 't Bureel doorgewerkt worden, want de kas is leeg. Dat is niet erg, want het moge dan in sommige districten wat later zijn, er is al verzonden, en wanneer het niet tegenvalt, , zal er wel zooveel verzonden zijn, dat we de eerste drie maanden voldoende zullen ontvangen.

En mocht het zijn, dat er aan enkele districten reeds kwitantiën verzonden zijn, die later nog meer van die briefjes noodig hebben, geen nood, de tweede zending kan spoedig volgen, en zoo noodig een derde.

Op één zaak wordt de aandacht der broederen gevestigd: wanneer er kwitantiën zijn die verhoogd moeten worden, of zoo er zijn voor personen die verhuisd zijn, zendt die kwitantiën dan spoedig terug, de verbeteringen worden liefst eiken dag afgedaan.

In de circulaire las men: -tDus broeders, een f aar dagen er nog op uif'. Maar het is te verklaren, dat niet iedereen altijd kan. Welnu, dan bepale men zelf wanneer dat het beste schikt, maar men bepale dat ook.

Nog een punt worde genoemd. Universiteiten zijn duur, of beter, kosten veel 'geld, en zijn de uitgaven eenmaal vastgesteld, dan komen die telkens weer. Het veertig-jarig bestaan is in 't zicht; zijn er geen broeders onder de meergegoeden die eens met elkander een bedrag van eenige beteekenis willen bijeenbrengen voor een kapitaal, waarvan de rente kan dienen om eenmaal vastgestelde uitgaven te dekken. Er zijn nog tal van leerstoelen te bezetten, als er maar mannen zijn, die de plaats kunnen innemen en er geld is om ze te betalen.

Kort verslag van de vergadering der classis Barendrecht, gehouden te Barendrecht 3 Sept. 1919.

Ds. Couvée opent namens de roepende kerk van Ridderkerk de vergadering, laat zingen . Ps. 97:1, leest Ps. 46 en gaat voor in den gebede tot God. Hij richt een woord van welkom tot Ds. Koffijberg, voor het eerst ter vergadering tegenwoordig, feliciteert Ds. Munnik met zijn roeping naar Zwolle, daarbij den wensch uitsprekende, dat hij vrijmoedigheid mag ontvangen om te bedanken, en betuigt Ds. Groote de innige deelneming der classe in het droevig verlies door hem geleden, in het sterven van zijn zoon in verren lande. Uit de credentialen, nagezien door de broeders Ds. van Hoven en oud. Niemantsverdriet, blijkt, dat alle kerken wettig zijn vertegenwoordigd. Enkele kerken hebben een instructie.

In het Moderamén hebben zitting: Ds. Couvée als Praeses, Ds. Groote als Scriba en Ds. van Voorst als Assessor. De notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend.

Ds. Idema rapporteert namens depp. ter Partic. Syn.

De wenscheijkheid wordt uitgesproken, dat de acta der Synode voortaan gedrukt zullen worden. "De consulenten van vacante kerken doen rapport: toestand regelmatig. In verband met de vraag, door één der kerken gedaan, of voor het beroepen van een predikant afkondiging daarvan aan de gemeente behoort te geschieden, wordt de wenschelijkheid uitgesproken dat elke kerk i.z. beroeping handele volgens een daartoe door haar vastgestelde regeling.

Ingekomen is: a. een bericht van de classis Franeker, dat Ds. d. J. wegens overgang tot een anderen staat des levens uit den D. d. W. is ontslagen, b. van de classis Zierikzee dat Ds. KI. zich aan de gemeenschap der Ger. Kerken heeft onttrokken. Een en ander wordt voor kennisgeving aangenomen, c. Een schrijven van Depp. voor Evangelisatiewerk te Moldendorp (cl. Appingedam), of de classe niet opgave kan doen van een D. d. W. in haar ressort geschikt en bereid tot dezen arbeid. De vergadering kan geen aanwijzing doen. d. Een advies der Part. Syn. van Z. HoU. (Z), om dè vastgestelde minima betreffende de zorg voor art. 13 met 25 pCt. te verhoogen. De classe gaat unaniem hiermee aecoord. Klaaswaal vraagt bij vernieuwing financieelen steun, die haar na eenige toelichting omtrent ontvangsten en uitgaven weer voor een jaar wordt toegekend.

Bij de rondvraag naar art. 41 ontvangt een 2-tal kerken advies in een tuchtzaak. Ds. Idema deelt mede, dat hij de Cl. vertegenwoordigde bij de intrede van Ds. K. te Bolnes. Laatsgèooemde beveelt zich aan in de welwillendheid der broederen en dankt voor de hartelijke ontvangst.

De vacaturebeurten worden aldus geregeld:

Heerjansdam:19 Oct. Ds. van Schaik, 9 Nov. Koffijberg, 7 Dec. Ds. Munnik ; *Heinenoord:19 Oct. Ds. Couvée, 16 Nov. Ds. Kuyvenhoven, 21 Dec. Ds. Idema; Westmaas:21 Sept. Ds. Groote, 2 Nov. Ds. v. Hoven, 28 Dec. Ds. V. Voorst; Klaaswaal, halve Zondagen: ct. Ds. Groote en v. Hoven, Nov. v. Schaik en v. Hoven; Smidshoek, halve Zondagen:5 Oct. Ds. Idema, 26 Oct. Ds. Couvée, 9 Nov. Ds. Munnik, 30 Nov. Ds. Koffijberg, 7 Dec. Ds. Idema, 2.1 Dec. Ds. Kuyvenhoven.

Quota en collecten worden geïnd. Enkele kerken, die in gebreke bleven, zullen nazenden.

Benoemd worden: als kerkvisilatorén: Ds. Idema en Kuyvenhoven; Secundus: Ds. Munnik; als sec. dep. voor de zending onder'Heid. en Moh. Ds. V. Voorst. De overige deputaten worden gecontinueerd.

Als roepende kerk voor de e.v. vergadering, die D. V. den eersten Woensdag in December zal gehouden worden, wordt Rijsoord aangewezen. De Assessor gaat voor in dankzegging, waarna de Voorzitter de vergadering sluit.

Op last der Classis,

E. J. van Voorst, Assessor.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 september 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Gerichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 september 1919

De Heraut | 4 Pagina's