GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

KERKNIEUWS

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Om, tijd en onnoodige moeite te besparen, verzoekt de Redactie berichtjes voor deze rubriek rechtstreeks naar de adm.inistratie in Goes te zenden.)

Tweetal te: Zaandam, J. v. d. Haagen te Ulrum en J. J. Verleur te

Llsse. Groningen, J. Waag-meester, Baarn en C. Stam, Ermelo.

Beroepen te: Nijmegen, L. B. Oosterhoff te IJsselmuiden.

Zaandam, J. van der Haagen te Ulrum.

Bedankt voor: Zalk en Veecaten, C. Stam te Ermelo.

Amsterdam-C, A. Veldman te Enschede.

— DS G. A. JANSEN hoopt 25 Febr. afscheid te nemen van de kerken van Enkhuizen en Hoorn. Bevestiging en Intrede te Loppersura en Westeremdeu Zondag 4 Maart. Als bevestiger hoopt op te treden ds R. K. Wlgboldus te Delfzijl.

— INSTITUEERING VAN DE KERK VAN WAGEN-BORGSN. Het ligt In het voornemen om tot kerklnstitueerlng in Wagenborgen over te gaan. Eind Februari of begin Maart zal het D.V. zoo ver zijn.

— CENTRALE DIACONALE CONFERENTIE. De 59e Centr. dlac. conferentie zal D.V. worden gehouden te Rotterdam op Woensdag 27 Juni 1951. De voorzitter, br Veenkamp, zal een referaat houden over: „De practijk van het diakenambt".

— CONFERENTIE VAN DIAKENEN UIT GELDER­ LAND EN OVERIJSEL. Deze wordt gehouden op D.V. Woensdag 7 Maart e.k., In het kerkelijk gebouw Broederweg 32 te Kampen. Aanvang des voormiddag te half elf. Ds A. Veldman van Enschede zal refereeren ovef: , , Diaconale Autarkie".

— JUBILEUM ARNOLD FEDDEMA (1926—1951). Men schrijft ons:

28 Februari a.s. zal het 25 jaar geleden zijn dat br. Arnold Feddema voor 't eerst als kerkorganlst optrad in de Geref. Kerk te Murmerwoude. Hij was toen 9 jaar.

Zijn eerste lessen, practisch en theoretisch, ontving hij van Corn, de Roos.

Na een onderbreking, om aanvankelijk voor onderwijzer te worden opgeleid, mocht hij de Kweekschool eindelijk verlaten om in Groningen zich verder te bekwamen bij Frleso Moolenaar en Jonny Ponten, onder wier leiding hij het diploma der G.O.V. en N.O.V. behaalde.

In 1942 ging hij van Groningen naar George Stam in Leeuwarden, onder wiens leiding hij zeer goed succes had. 1943 Staatsdipl. Orgel L.O. Theorie; 1944 L.O. Praktijk.

Na korte onderbreking (bezetting) in 1945 verder. Repertoire studie. Bach, Romantiek en Modernen.

1949 Staatsdiploraa Orgel M.O. Theorie.

Stam vertrok en Piet Post volgde hem ook op als leeraar. Nu wordt gewerkt voor diploma M.O. Praktijk.

In 1943 werd begonnen als Koorleider en met succes, zoodat hij nu over 5 koren den scepter zwaait.

't Koor van Zwaagwesteinde heeft de meeste vorderingen gemaakt en toonde dat reeds enkele malen voor de N.C.R.V.

y Als leder dirigent heeft ook br Feddema den moeilijken strijd te voeren voor repertoire verbetering van de Koren. Tegenover het sentimenteele romantisch-liedertafel gedoe, de oude meesters en ook iets van 't heden. In zijn groote lespraktijk constateerde br. Feddema dat ook de smaak gaat veranderen.

Alg. muzikale ontwikkeling wordt meer verlangd dan 't huis, tuin en keukenspel van de eerste jaren!

Er zijn nu leerlingen voor harmonium-examen, examen kerkorganlst, waarvan de eerste in 1950 slaagde.

Zij, die les geven, hebben dien smaak op te voeden en bewust te richten ook met 't geven van muziekgeschiedenis, theoretische onderdeelen enz.

Als lid van 't Kringbestuur van de G.O.V., Classis Dokkum ca. is hij actief en een groote steun om 't orgelspel en de besprekingen in de goede richting te stuwen. De Eeredienst vraagt van ons „'t uiterste", wordt ook door hem , , beleden".

Moge het hem dien dag niet aan belangstelling ontbreken en geve God hem nog vele jaren de kracht om onze Christelijke cultuur zoowel in de Kerk als daar buiten te dienen tot des Scheppers eere!

— ZENDING. De classis Alkmaar-Zaandam heeft besloten de volgende voorstellen in te dienen bij de generale synode van Kampen.

• I. De zendingsorde waaronder de gereformeerde kerken nu leven komt te vervallen en in plaats daarvan nemen de gereformeerde kerken de volgende bepalingen:

1. Het evangelie moet naar het bevel van Christus in de wereld worden gepredikt, ook aan hen die het nog niet kennen. Het moet worden gepredikt door mannen die wettig tot het ambt zijn geroepen en in het ambt zijn gesteld. De schrift wijst in Bfeze 4 : 11 daarvoor aan het ambt van evangelist. Voor dit ambt kunnen worden gebruikt de namen evangelist als aan de schrift ontleend en zendeling als door de practijk gewettigd.

2. De schrift wijst geen andere instantie aan om tot het ambt te roepen en in het ambt te stellen en opzicht en tucht over ambtsdragers te oefenen dan de kerkeraad met medewerking van de gemeente. Daarom gescWedt de zending door de plaatselijke kerk.

3. De plaatselijke kerk neemt voor het werk der zending zelve het initiatief en roept een broeder tot het ambt van evangelist of zendeling, stelt hem in het ambt en zendt hem uit.

4. De kerk die de evangelist in het ambt heeft gesteld en uitgezonden zorgt ook voor het levensonderhoud van dezen ambtsdrager met zijn gezin en bestrijdt de kosten die verder aan zijn arbeid verbonden zijn. Indien nodig kan ze voor de bestrijding van deze kosten hulp vragen van andere kerken.

5. Elke kerkeraad die een broeder roept tot het ambt van evangelist of zendeling beoordeelt zelf of deze broeder tot het ambt bekwaam is, met dien verstande dat hij zich voor de examinatie verzekert van de hulp van de classis waartoe zijn kerk behoort en hij niet zonder zeer gewichtige reden van het oordeel der classis zal afwijken.

6. De evangelisten of zendelingen zullen de drie formulieren van enigheid der gereformeerde kerken ondertekenen, en de evangelisten of zendelingen die zulks, weigeren zullen de facto in hun dienst door den kerkeraad worden geschorst tot den tijd toe dat zij zich daarin geheel verklaard zullen hebben, en indien zij bij hun weigering blijven zullen zij van hun dienst geheel worden, afgesteld.

7. Het werk van een evangelist of zendeling is de kerk. te planten daar waar ze nog niet is. Daarvoor predikt, hij het evangelie aan hen die het nog niet kennen, bedient aan hen die tot het geloof zijn gekomen de sacramenten en helpt hen indien zij in voldoend aantal toegebracht zijn bij het Instellen van de ambten. Hij biedt geen hulp voor het instellen van de ambten zonder bewilliging van zijn kerkeraad die hem zendt, tenzij door overmacht de verbinding met zijn kerkeraad verbroken is. Naar den aard van zijn ambt Is zijn werk voor hen die tot 't geloof toegebracht zijn afgelopen wanneer onder hen de ambten zijn Ingesteld.

8. Over de gelovigen voor wie de ambten nog niet zijm ingesteld oefent de evangelist of zendeling de kerkelijke-, tucht met dien verstande dat hij zonder bewilliging van zijn kerkeraad niemand voor langer dan zes maanden, van het avondmaal weert en zonder die bewilliging niemand excommuniceert, tenzij door overmacht de verbinding met zijn kerkeraad verbroken is.

9. De evangelist of zendeling zal aan gelovigen die nog onder zijn opzicht staan en van zijn arbeidsveld gaan. vertrekken een getuigschrift aangaande hun belijdenis en. wandel geven en hen, indien mogelijk, bevelen ia de hoede van een kerkeraad of van een anderen evangelist of zendeling.

10. Wanneer een evangelist of zendeling een openbare grove zonde bedrijft die der kerk schandelijk is of ook bij de overheid strafwaardig, oefent de kerkeraad over hem tucht naar de artikelen 79 en 80 van de kerkenordening, met dien verstande dat daarbij de evangelist of zendeling gelijk wordt gesteld met de predikanten.

11. Indien het eerste voorstel niet wordt aanvaard stelt de classis voor, dat de kerken voor de zending onder Joden, heidenen en Mohammedanen het ambt van evangelist, genoemd in Efeze i : 11, weer herstellen.

III. De classis stelt voor, dat bij de gedrukte acta van de generale synoden de rapporten, namens de commissies ter vergadering van de generale synoden uitgebracht, niet meer worden opgenomen.

IV. De classis stelt voor, dat de generale synode vart Kampen het voorstel van de particuliere synode van N.­ Holland inzake praeadviseurs ter generale synode behandelt in één van haar eerste vergaderingen.

— PREEKCONSENT STUDENTEN. De classis Utrecht besloot n.a.v. enkele instructies, handelende over het optreden van studenten tot het spreken van een stichtelijk woord, via de Part. Synode aan de Generale Synode voor te stellen:

De Generale Synode besluite: dat tot 1 Jan. 1953, het besluit van de G. S. van 1908, betreffende het optreden van studenten voor de gemeente alsnog buiten werking gesteld blijve; en dat aan studenten in de theologie, wanneer zij na hun propaedeutisch examen vier jaar theologie gestudeerd hebben, voor den tijd van ten hoogste 1 jaar door de classis waartoe de kerk behoort, waarvan de betreffende student belijdend lid is, consent kan worden verleend tot het spreken van een stichtelijk woord;

zulks nadat de classis een onderzoek heeft ingesteld overeenkomstig de volgende regeling:

a. De betrokken student geve, door een op de classis voor te dragen preekvoorstel, blijk van geschiktheid tot het spreken van een stichtelijk woord voor de genreente;

b. De classis stelle een onderzoek in naar de kennis van de hoofdzaken van de Geref. Geloofsleer.

De Synode advlseere de kerken naar deze regeling de verleende consenten te erkennen en eventueele klachten kenbaar te maken aan de classis, die het consent heeft verleend".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 24 februari 1951

De Reformatie | 8 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 24 februari 1951

De Reformatie | 8 Pagina's