GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

VU Magazine 1978 - pagina 382

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VU Magazine 1978 - pagina 382

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

I/ZJ magazine 28 Kuyper in uitvoerige serie

, ,Liberalisten zijn door en door verjoodscht" ,,Men komt van lieverlee tot de ontdekking, dat. onderden mantel van het Liberalisme, metterdaad de Joden hger en meester in ons werelddeel zijn geworden, en niet slechts de publieke opinie in de meeste landen, maar ook de internationale betrekkingen tusschen de Kabinetten beheerschen". In de loop van de maand oktober schrijft Kuyper een reeks van zeven artikelen plus een postscriptum, onde de kop: ..Liberalisten en Joden'". De serie omvat niet minder dan zeventien kolommen tekst. .,De oogen gaan er voor open." schrijft Kuyper, ,,dat de gang der Europeesche gebeurtenissen en evenzoo de ontwikkelingsgang van het leven in Kerk en maatschappij op verrassende wijze zijn verklaring vindt, zoodra men niet langer verzuimt, dezen invloed van het Joodsche element mée in rekening te brengen. En wat nog het pijnlijkst is, of men wil of niet, men kan zich. na deugdelijke verkenning van het terrein hoe smartelijk het ook valle. de waarheid niet verhelen, dat er aan een afdoend terugdringen van dien invloed naar juister evenredigheid voorshands niet te denken valt". Met name op het gebied van de publiciteit en in de financiële wereld maar ook in de advocatuur en in de geneeskunde, signaleert Kuyper een sterke Joodse oververtegenwoordiging. Voor wat de pers betreft komt hij tot een opsomming: de drie grote kranten, het Handelsblad, de NRC en het Dagblad hebben een Joodse hoofdredacteur; het invloedrijke correspondentiebureau in Den Haag in ,,geheel in Joodsche handen"; de verslagen uit de Tweede Kamer worden ,,bijna uitsluitend door Joodsche journalisten bewerkt"; het ..telegraphisch bureau wordt insgelijks door Joden bediend".

„PHASE" Kuyper beschouwt de grote invloed die de joodse bevolking z.i. heeft als een fase in de afval van het christendom. ..De afgevallen Christenen glijden af langs een hellend vlak, dal met logische noodwendigheid hen steeds verder ontzinken doet aan wat eens hunner vaderen roem en hope was"( . . .) ,,Ze doorloopen bij dien afval stadiën"( . . .) ,,Beneden het Christendom staat het Jodendom. Daar komt men bij zijn afval dus hel eerst terecht. Maar ook beneden het Jodendom staat weer het Heidendom: beneden Heidensche afgoderij de heidense toovernarij; en eindelijk beneden deze allen de wulpsche dienst der zinnelijkheid en de hestialiteiti . . .) Kuyper gelooft niet dat wat hij noemt ,,de Joodsche phase" lang zal duren. ,.Reeds is ze bpzig te verloopen en met de teekenen van afgeleefdheid die het Liberalisme al meer vertoont, is ook deze oppermachtige Joodsche invloed op weg naar zijn einde. Maar voor het oogenblik - en daarvan wenschen we dat men zich diep doordringe - is die invloed nog metterdaad overheerschend en kan die met de partijtyrannie van het Liberalisme worden vereenzelvigd". „KRUISTOCHT" In het Handelsblad verschijnt als de artikelenreeks nog maar aan z'n derde aflevering toe is, een reactie. ,,Wij staan wellicht aan den vooravond van een ,,volkspetitionnement" tegen de Joden", aldus het Handelsblad. ,,Nu de aanslag op de openbare school mislukt is, schijnt hel dat een kruistocht tegen de Joden, tot afwisseling en opvroolijking, aan de ,,gemoedsbezwaarden" zal worden aangeboden. In een volgend artikel verwachten wij nu den tekst van een petition-

nement waarin verlangd wordt dat men ,,krachtens de beginselen van het Evangelie" den Joden de keus late om öf zich te laten doopen, öf vervallen te worden verklaard van burgerschapsrechten, van onderwijs, van eigendomsrecht, van het recht om schulden in te vorderen enz. en zoodoende hun overdreven invloed te verliezen". Kuyper wil de Joden niet uit hun rechten zetten. Eén van de conclusies van de reeks luidt: ,,Er bestaat geen de minste aanleiding om aan de Joden iets van de rechten te ontnemen, waarvan hun op dit oogenblik het bezit gewaarborgd is". Maar hij voegt daaraan twee dingen toe: ,,l. dat hiermee volstrekt het onloochenbare feit niet

wegvalt. datdeJoden wel met ons van eenzelfde rijk. maar niet van eenzelfde natie zijn en wel terdege als gasten in ons midden verkeeren: alsmede 2. dat men zich zeer vergissen zou. indien men den invloed van de Joden ten onzent voor zoo onschuldig hield en voor hun reactie tegen het Christendom de oogen dicht deed". Zijn overige conclusies: ..Het gevaar van het oogenblik ligt niet daarin dat de Joden het Liberalisme troetelen, maar veel meer hierin, dat onze Liberalisten door en door veijoodscht zijn": ,.De Joden vormen( . . .) een goed gesloten phalanx, die door haar geestelijken invloed op het Liberalisme aan het strevendezer coterie een fanatiek zeer bepaald den Christus vijandig karakter leent'" en tenslotte ,,dat de eenige verhouding die den Christen tegenover de Joden voegt, is, een wedijver met Israël in zedelijken ernst, een bestrijding door geestelijke meerderheid en een missie onder hen van onze liefde, onze gaven en ons woord'.

A.s. koningin modern? Zonder hoofdelijke stemming neemt de Tweede Kamer een wet aan, waarbij het voorgenomen huwelijk van koning Willem III met prinses Emma van Waldeck Pyrmont wordt goedgekeurd. Het huwelijk zal, naar wordt verwacht, in januari 1879 worden voltrokken. Een comité voor een nationaal huldeblijk wordt opgericht. Te midden van het aanzwellend feestgedruis weet de liberale Nieuwe Rotterdamsche Courant echtei' te melden, dat de toekomstige koningin op catechisatie is geweest bij ,,zekeren modernen dominé Schramm". Emma zou diens opvattingen geheel delen. De Standaard vindt dit een ,,onkiesch" bericht en verzoekt zijn lezers ,,zeer dringend"" dergelijke berichten niet te geloven. ,,Men kan uitnemend wel bij een modern predikant gecatechiseerd hebben en toch zelf bij

het ontwaken van persoonlijk leven de onhoudbaarheid van het modernisme inzien"". Later in de maand rapporteert de Neue Preussische Zeitung - en De Standaard neemt het bericht de 24-ste ovei" - dal ,,de doorluchtige bruid van den Koning der Nederlanden op beslist geloovig standpunt staat"'.

(CJL)

Bij J, MEEUSSEN k ZU02J, dan üaag, Yerkrijgbaav.

Hei Photugralistii i'ortret U. D. llUOtiilElU

Prlüscs Emma vau \V aldeck Pyrraoiii, voilootd motV,. M. DEN KONINÜ. FoTinaxU Carte de Nuit.

PrUs 30 Cent. Tegen teezending Tan het bedrag in poatzegela franco door hot gehoclo Egk. (8280)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1978

VU-Magazine | 484 Pagina's

VU Magazine 1978 - pagina 382

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1978

VU-Magazine | 484 Pagina's