GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Vrije Universiteit.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vrije Universiteit.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrije Universiteit.

De algemeene vergadering behoort weer lot het verledene. Het was, als reeds zoo vele malen, een verkwikkend samenzijn. Van alle zijden van het land waren de broeders, en ook de zusters, saamgekomen, om met elkander te overdenken, wat de Heere ons weer had geschonken in den verloopen jaarkring, om met elkander te bidden en te danken; en ook om elkanders aangezicht te zien en hand te drukken. De ure des gebeds onder leiding van Ds. Klaarhamer van Middelburg, gaf wijding aan de bijeenkomst. Voor zijne bereidwilligheid hierbij voor te gaan, en voor de uitnemende wijze, waarop hij zich daarvan kweet, komt hem onze oprechte dank toe. Zijn schoone rede is nu gelukkig door den druk verkrijgbaar gesteld. De uitstekende leiding van Prof. Woltjer bracht veel toe, om de vergadeiing opgewekt en interessant te maken. Vooral zijn voorwoord was zoo boeiend, zoo belangrijk, ook uit een geschiedkundig oogpunt. In weinig woorden gaf hij een overzicht, wat de Heere in de tien laatste jaren onder ons had gewrocht, hoe steeds de tegenstelling scherper geteekend was geworden tusschen de Volks- en Staatssouvereiniteit der revolutie en de souvereiniteit in eigen kring onder oppersouvereiniteit Gods; maar hoe de Heere de strijders voor zijn heilig kroonrecht niet had beschaamd gemaakt, maar ondersteund en genade geschonken. Maar bij het ve/e goede dat aldus te overdenken viel, was er rouw in •het hart, diej> e rouw; want de Heere had ons groote smart aangedaan. Op treffende wijze herinnerde hij ook daaraan, toen hij met zichtbare aandoening sprak over den dierbaren ontslapene, die eerlang als professor had moeten optreden en wiens plaats niet is aan te vullen, onzen zoo zeer betreurden Dr. Van den Bergh.

Wel voegt het ons in deze te zeggen: »De Naam des Heeren is wonderlijk". Ondoorgrondelijk zijn de oordeelen des Heeren, en onnaspeurlijk Zijne wegen. Het liefste .wat men heeft, neemt de Heere vaak weg, alsof Hij toonen wilde, dat Hij alléén de Onmisbare is. Dit gevoel van rouw werd den gehcelen dag gevoeld; ook weer aan den broederlijken maaltijd, toen menig woord aan de nagedachtenis van dezen Godzaligen man werd gewijd door hen, die hem het meest van nabij hadden gekend en reeds op jeugdigen leeftijd zijn vromen wandel hadden mogen gadeslaan.

Het zij mij vergund hieraan een enkel woord vast te knoopen betreffende het „Van den Berghfondsje voor theologische boeken." Met dankbaarheid erken ik hiervoor het navolgende te hebben ontvangen: L. C. C. ƒ10, v. T./S.50, Ds. F. ƒ 1, J. M. V. d. P. ƒ 3.6», door br. P. Bakker, Rotterdam, van Wed. L. ƒ 8.Ö0, Mej. Sch. ƒ 1, B. 60 cent, Wed- Th. geb. S. ƒ 40, B. en V. W. ƒ 3.50, Wed. M. (door Dr. Kuyper) / 35, een overschot ƒ30.80, te samen ƒ118. Maar dat dit nog zeer weinig beteekent, zal een ieder licht gevoelen. Hoe gaarne zou ik wenschen, dat, door gemeenschappelijken arbeid, een somme gelds mocht bijeengebracht worden, om de boekerijen onzer minvermogende theologanten bij het verlaten der Universiteit een weinig aan te vullen. Zeer zeker zou het der kerken ten goede komen. De keuze der boeken zal steeds in overleg met de hoogleeraren plaats hebben. Wie helpt hieraan meê. Zoowel door zelf te geven van het zijne, als anderen daartoe op te wekken!

Met blijdschap — ofschoon door de omstandigheden wat iaat — mag hier nog gememoreerd worden, dat de heer A. G. Honig het doctoraal- en de heeren R. van Giffen en W. F. C. V. Lingen het candidaats-examen in de theologie mochten afleggen.

In dank ontvangen:

¥oor de Vereenigmf s

W. HOVY.

Aan ConfribuUën: door den heer J. L. Jaspers te Rozenburg ƒ 25; door Dr. A. J. W. Monnik te Vorden ƒ134; door den heer A. Zwaan te Egmond aan Zee ƒ6; aan Collecten ! door den heer H, Seret te Hof van Delft, uit de kerkeraadsbus der Ned, Ger. kerk te Delft ƒ 18.70; van de Ned. Ger. kerk te Winterswijk ƒ812; van de Ned. Ger. kerk te Wommels collecten 30 October 1889ƒ n.87; aanScIlenliins^f n ; door den heer Johs. van Loo namens de (ihr. Jongel; vereen, te Nijkerk a/d. V.ƒ5; door Ds. B. van Schelven, uit Heer Hugo Waard ƒ 2; door den heer J. Dirkmaat te Broek op Langendijk gevonden in het kerkezakje ƒ2.50; door Ds. P. J. Wijminga te Lollum van T. A P. te B. ƒ2; door den heer Johs. Huisman Jzn., gevonden in het kerkezakje van de Ned. Ger. kerk te Zwartsluis ƒ25; door Ds. J. van der Meulen 1/4 van een dankoffer, gecollecteerd in de Ned. Ger.'kerk te Winsum ƒ 25; door Dr. A. J. W, Monnik van de Jongelings vereeniging'te Vorden ƒ 2, 50; door de Maats, tot bevordering der Handelsbetrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika van wijlen den heer H. F. Buhrman te Emegratie a/d Vaalrivier ƒ 50; door den heer A. Kuyper Boone, van de Vereen. »de Zaaier" te Bunschoten

/•IS-

Voor bet jgiudiefoMs:

Bij Prof. Dr. A. H. de Plartog ingekomen: door Ds. J. van der Meulen, 1/4 van een dankoffer, gecollecteerd in de Ned. Ger kerk te Winsum ƒ 25; door Dr. R, te A. van L. M. S. ƒ2.50; door W. A. W. van U. U. te K. op W. ƒ 10, doorGez. v. d. P. te M. Halve-stuivers.-Ver. ƒ 41.

S. J. SEEFAT, penningmeester, Hilversum,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 juli 1890

De Heraut | 4 Pagina's

Vrije Universiteit.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 juli 1890

De Heraut | 4 Pagina's