GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Officieele berichten uit de Ued. Beref. kerken.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

De kerkeraad der Ned. Geref. kerk van Lopik en Kabauw heeft het voorrecht, aan de zusterkerken te mogen berichten, dat, door de ontferminge Gods, ook de kerk te dier plaatse in den weg der reformatie is geleid geworden. Nadat herhaalde malen vruchteloos aan den kerkeraad der synodale organisatie was verzocht, het werk der reformatie ter hand te t nemen, kwamen de tot dat einde opgeroepen broeders op den gden September samen, om, krachtens het ambt der geloovigen, over te gaan tot de verkiezing van nieuwe, naar den Woorde Gods wettige ambtsdragers. Op den s 7den October worden de gekozenen door Ds. G. Ringnalda, van Utrecht, daartoe door de classis aangewezen, in hunne ambten bevestigd, en werd daarna vergadering van den kerkeraad gehouden. In deze samenkomst nam hij, in de mogendheid des Heeren, het besluit, om, voor de kerk van Lopik c. a, met de synodale organisatie van 1816 te breken, en weder kracht en geldigheid te verleenen aan de wettige kerkenorde van 1618/19.

Mededeeling hiervan doende, wenscht de kerkeraad met de zusterkerken door den band der belijdenis vereenigd, gemeenschap te oefenen, tot onderlinge opbouwing; in den weg des gebeds; in den strijd tot verdere reformatie der kerken naar den Woorde Gods.

De Koning zijner kerke, die mildelijk geeft en niet verwijt, verzoene alle schuld; versterke wat zwak is, en stiere alles is de rechte sporen, tot heil der vrijgemaakte kerken en tot eere zijns Naams!

De kerkeraad van Lopik c, a.:

G. RINGNALDA, h, t. consulent.

ANTH. DEN HARTOG, ouderling.

T. SPELT, »

J. HoOGENDooRN, diaken.

C. BENSCHOP, »

Adres van den kerkeraad: ANTH. DEN HARTOG.

Verslag van de vergadering der Ned. Geref. kerken in de classis Dockum, gehouden Donderdag 25 Sept. 1890 te Dockum.

I. Ds. C. W. E. Ploos van Amstel opent als praeses de vergadering met het laten zingen an Ps. 105:3, het lezen van Hand. 20:18—36 n gebed. w r

2. Ds. W. Maan en ouderling W. W. Holerda onderzoeken de geloofsbrieven. Uit 20 erken zijn 33 afgevaardigden met keurstemen tegenwoordig en 3 diakenen als gasten. w z v

Omtrent drie geloofsbrieven moet op eene nnauwkeurigheid worden gewezen. b s

3. Als assessor wordt aangewezen Ds. J. J. A. loos van Amstel en als scriba Ds. E. Zwiers. z e

4. De acta der vorige vergadering wOrden elezen en goedgekeurd.

5. Het voorstel om het aantal vacatuurbeuren te wijzigen, met het oog op het verminderd etal bedienaren des Woords en de vele vacante erken, wordt na levendige bespreking aangeomen. e o s g a

Ten einde, zoo mogelijk, t& nt juiste wijziging e treffen, wordt de behartiging dezer zaak opedragen aan eene commissie van 2 predikanen en 3 ouderlingen, t. w. Ds. J. J. A. Ploos an Amstel, Ds. P. D. de Groot; de broeders . J. Wolbeek van Holwerd, H. J. Boorsma an Dockum en Jt L. Steringa van Kollum. 6. Ds. J. J. A. Ploos van Amstel brsngt verlag uit over het verhandelde in de voorloopige ynode te Leeuwarden. S d d d b k

Vóór de pauze wordt door Ds. De Groot oorgegaan in den gebede; na de pauze door s. Woudstra,

7. Ds. J. J. A. Ploos van Amstel brengt verlag uit van de gehouden kerkvisitatie. Enkele uchtzaken en vragen over grensregeling, door ommige gemeenten gedaan, geven aanleiding ot nadere bespreking.

De eerste behandeling dezer zaken wordt vergelaten aan het beleid van de kerkeraden dier gemeenten, die in de verschillende zaken etrokken zijn.

8. Als deputaten met den last om de minermogende kerken te ondersteunen, worden enoemd Ds. J. J. A. Ploos van Amstel en Ds. P. D. de Groot.

9. Omtrent de vraag naar de beste wijze an Evangelieverkondiging op de Surhuistereenster heide, oordeelt de classis deze zaak voorloopig te moeten opdragen aan de kerk van Augustinusga met Surhuizum en die van Drogeham.

10. Bij het onderzoek naar Art. 41 D. K. geeft de classis advies omtrent enkele vragen:

a. aan de broeders van Akkerwoude, dat het oprichten der Chr. school zoo mogelijk onder biddende samenwerking met de Chr. Geref, in vertrouwen aan hunne zorg wordt overgelaten;

b. aan de kerk van Akkerwoude omtrent een geval van doopsbediening; '

c. aan de kerk van Metslawier in betrekking tot de bediening van den Heihgen doop en het handhaven der tucht;

d. aan de kerk van O. Nijkerk, dat de classis er geen bezwaar in ziet om een diaken op het dubbeltal voor ouderling te plaatsen, zoo men hierin maar nimmer eenige promotie zie; noch ook om in een bijzonder geval aldaar af te gaan van de historische grens der gemeente. 11. Wat de regeling der consulentschappen betreft, wordt alleen opgemerkt, dat reeds vroeger de zorg voor de gemeente van Ee, wanneer daar drang tot reformatie kwam, aan de kerk van Engwierum met haren consulent was opgedragen.

12. Op de vraag van de kerk van Holwerd: «kunnen twee broeders naar het vleesch, ouderling zijn? " wordt geantwoord, dat wanneer het moeielijk anders kan, er geen.bezwaar in steekt.

13-Aan Ds. H. H. Woudstra en broeder G. F. Wamelink, van Dokkum, wordt opgedragen om met den actuarius van de classis Leeuwarden het archief te onderzoeken, opdat de classis Leeuwarden weder bezit krijge van de stukken die geheel — en afschrift van die, welke gedeeltelijk op deze classis doelden tijdens de vroegere combinatie.

De e. k. gewone vergadering zal D. V. Donderdag 18 Dec. a. s. des morgens 10 uu te Dockum worden gehouden en door de kerk van Oudwoude en Westergeest worden samengeroepen.

Ds. J. J. A. Ploos van Amstel sloot de vergadering met dankzegging.

L Ds. E. ZwiËRS,

h. t. scriba.

Anjum, I Oct. 1890.

Het adres der classis is dat van den scriba van den kerkeraad der kerk te Dokcum, h. t. G. F. Wamelink,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 oktober 1890

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele berichten uit de Ued. Beref. kerken.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 oktober 1890

De Heraut | 4 Pagina's