GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele berichten uit de Ued. Geref. kerken.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele berichten uit de Ued. Geref. kerken.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Kort verslag van de vergadering der classis Dordrecht op Donderdag 5 November j.I.

Het moderamen der vergadering bestond uit Ds. Sleeswijk Visser, praeses, Ds. Fernhout, scriba, en ouderl. Herngreen, Assessor.

Vertegenwoordigd waren 15 kerken door 4 dienaren en 23 ouderlingen, terwijl 4 broeders diakenen de vergadering als adviseerende leden bijwoonden.

Ds. van Schalk hield eene korte predikatie over Jer. 50 : 6.

Het rapport der afgevaardigden naar de laatstgehoudene voorl. Synode bepaalde zich, op verlangen der vergadering tot toelichting t van het besluit in zake de Hereeniging, de mededeeling van eenige besluiten die onmiddelijke uitvoering door de classis eischten en het beantwoorden van eenige vragen.

De heer P. de Groot van Zwijndrecht werd als oefenaar toegelaten.

Aan een tweetal broeders uit Ridderkerk werd advies gegeven in zake de vrijmaking hunner kerk.

Eene aangename verrassing was voor de vergadering de komst van een drietal afgevaardigden door Chr. Ger. classis Dordrecht, om de zustergroete hunner classis over te brengen, hare blijdschap over de aanvankelijk geslaagde Vereeniging uit te spreken en in overleg te treden over combinatie van de Chr. Geref. gemeente en de Nederd. Geref. kerk te Strijen.

Na eene hartelijke toespraak van den praeses toefden de broederen nog eenige oogenblikken in ons midden.

In zake de begeerde samenwerking te Strijen, oordeelde de classis dat het niet geraden was eenig voorloopig verband tusschen beide groe­ ­ pen te leggen, maar men zich te bepalen had tot het houden van gemeenschappelijke godsdienstoefeningen en, zoo mogelijk tot het gezamenlijk vieren van des Heeren H. Avondmaal.

Twee broeders werden gedeputeerd om dit advies bekend te maken aan de Chr. Geref. classis.

De regeling van het uitkeeren der vacaturepenningen, in overeenstemming met het desbetreffend besluit der Synode te 's Hage, wordt aan twee dienaars opgedragen.

Bij het onderzoek naar art. 41 D. K. werd aan sommige kerken advies verstrekt.

Een voorstel om vacanten kerken die nalatig zijn in 't beroepingswerk, voortaan des Zondags geen hulp meer te verkenen voor den dienst des Woords, werd niet aangenomen.

Door twee deputaten der classis zal getracht worden eene combinatie voor de kerken te Giessen-Oud-en Giessen Nieuw-kerk voor te bereiden.

Tot deputaat voor hulpbehoevende kerken buiten de classis werd benoemd Ds. Sleeswijk Visser.

Als kerkvisitatoren werden voor '92 aangewezen Ds. Sleeswijk Visser en br. van Ostende. De eerstvolgende classicale vergadering wordt bepaald op den isten Donderdag in Februari i te Dordt.

Hare saamroeping wordt opgedragen aan de kerk Nieuw-Lekkerland.

De korte predikatie zal alsdan gehouden worden door Ds Sleeswijk Visser.

, Na censuur en 't lezen der korte Notulen, wordt de vergadering met dankzegging gesloten

door Ds. KnoU. K. FERNHOUT, scriba.

Vergadering der Classis Amersfoort op 18 Nov. 1891.

Vertegenwoordigd waren 13 kerken met 26 keur-en 2 adviseerende stemmen. Ds. L. Adriaanse opende de vergadering met gebed en het lezen van Psalm 2.

De geloofsbrieven werden in orde bevonden. Tot Praeses werd Dr. G. van Goor en tot Assessor Dr. H. H. Kuyper verkozen.

Door afwezigheid van den voor een jaar gekozen scriba werd als fungeerend scriba voor deze vergadering, oud. H. C, E. Staverman aangewezen.

De notulen der vorige vergadering werden gelezen en goedgekeurd.

Een broeder uit een der kerken werd voor oefenaar onderzocht, doch kon vooralsnog niet worden toegelaten. Hem werd geraden nog een jaar te studeeren; terwijl 2 leeraars, op verzoek, zich bereid betoonden hem bij zijne studiën te steunen.

Nu volgde de omvraag naar Art. 41 D. K.

Nu volgde de omvraag naar Art. 41 D. K. De kerk van Tienhoven bracht ter kennis der classe, dat zij besloten heeft weder een leeraar te beroepen.

De kerken van de Bildt en Maartensdijk wenschten opheffing der tusschen haar gesloten acte van combinatie, wegens verschillende moeielijkheden aan de uitvoering daarvan verbonden.

De classe - alles gehoord — keurt zulks goed.

De kerken van Vreeland en Loenen wenschten zich te combineeren, in zake het beroepen van één leeraar voor beide kerktn.

Eene door haar opgestelde concept-acte werd goedgekeurd onder beding, dat er nog in werde opgenomen, dat beide kerken recht hebben op evenveel predikbeurten, en onder gehoudenheid, dat zij binnen 14 dagen een afschrift dezer acte aan het adres van de kerk te Amersfoort zenden. De classicale afgevaardigden der laatstelijk gehouden voorloopige Synode brachten nu hun rapport uit, waaruit onder meer bleek, dat bepaald was 2 maal 's jaars in elke kerk collecte voor noodlijdende kerken te houden, en dat öf een dier collecten geheel, öf van beide collecten elk de helft voor noodlijdende kerken buiten de classe moest afgedragen worden. Alsook, dat zeer aangedr^.v> gen werd op het geregeld houden der collecten voor de proceskosten.

Voorts, dat het zeer wenschelijk was, dat ook diakenen, met adviseerende stem, wat meer ter bijwoning der classicale vergaderingen werden afgevaardigd.

De consulentschappen, voor de eerstvolgende drie maanden werden zoo geregeld, dat alsnu Baarn de vacaturen heeft te vervullen te Vreeland, Loenen en Nichtevecht; Zeist, te de Bildt en Maartensdijk; Bunschoten, te Tienhoven en Westbroek; Amersfoort, te N.-Loosdrecht en Soest.

Eene door de kerk van Tienhoven aangeboden acte van Emeritaat, ten behoeve van Ds. K. G. M. Westerbeek van Eerten, werd voor gezien geteekend. Verder werd met en voor die kerk het noodige behandeld, in zake het aan dien lijdenden Dienaar des Woords te verstrekken pensioen.

De cl. dep. voor noodl. kerken namen de daarvoor gecollecteerde gelden in ontvangst; terwijl de Questor de verschuldigde vacatuurpenningen inzamelde en aan de daarop rechthebbenden uitkeerde.

De deputaten voor de gewone zaken Dr. G. van Goor en D. L. Adriaanse werden gecontinueerd, gelijk ook die voor de noodl. kerken Ds. Bouman en H. C. E. Staverman; terwijl aan de eerstgenoemden tevens de bevoegdheid werd gegeven de classicale vergaderingen te verzetten, wanneer daarvoor wettige redenen bestonden, en daarmede alsdan de kerken in kennis te stellen.

Als datum voor de volgende classis werd Woensdag 10 Febr. 1892 en als roepende kerk de Bildt aangewezen.

de Bildt aangewezen. H. C. E. STAVERMAN, fung. scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 november 1891

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele berichten uit de Ued. Geref. kerken.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 november 1891

De Heraut | 4 Pagina's