GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gevaarlijke collectanten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gevaarlijke collectanten.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Gelijk men weet, gaat de heer A. Vermeulen nu en dan den boer op om te collecteeren.

Niet voor een school noch voor een Christelijke vereeniging, maar voor zichzelf.

Hij wil Dienaar des Woords worden, en heeft daarvoor geld noodig, en vraagt nu dat men hem hclpe.

Tot dusver schijnt de zaak dus vrij onschuldig, en is meer gezien.

Bij nader bezien echter rijst toch de vraag of deze zaak wel pluis is.

Wie studeert, om Dienaar des Woords te worden, moet toch ergens studeeren, hetzij aan een school of bij particuliere leeraars.

Nu bleek echter, dat de heer Vermeulen wel voorgaf te Kampen te wonen, maar de heeren van Kampen verklaarden bij advertentie dat dit 7iiet zoo was.

Ook aan de Vrije Universiteit kent men dezen heer volstrekt niet.

Blijft dus alleen de mogelijkheid dat hij opgeleid wordt bij een predikant.

Doch, eilieve, wie is dan die predikant?

Laat die predikant dan zelf uit den hoek komen, en zeggen: Ik leid den heer Vermeulen op.

Alsdan zullen de kerken oordeelen kunnen, of deze opleiding kans op slagen biedt en geld waard is.

Maar ook van zulk een predikant hoort men niets.

Er schijnt dus gansch geen opleiding te wezen, en de gevers die op zijn lijst teekenen, loopen gevaar hun geld weg te gooien voor een opleiding die enkel in de verbeelding van den heer Vermeulen zelf bestaat.

Tot ons leedwezen valt dus niet anders te constateeren, dan dat hier iets vreemds in het spel schijnt te zijn.

Immers we ontvingen van den heer P. Verkuijl te Nieuw-Vennep voor eenige tijd weer dit schrijven:

Aan de Redactie van de Heraut.

Waarde Redacteur!

Naar aanleiding van het ingezonden stukje van W. H. Massink van Doorn in uw veelgelezen blad de Heraut van Zondag 3 Mrt. j.L, over een persoon, zich noemende M. Vermeulen, die gelden inzamelt voor zijn opleiding als predikant, acht ik mij verplicht, door het lezen van genoemd stukje, u aangaande een persoon, zich noemende A. Vermeulen, het een en ander mede te deelen. Genoemde A. Vermeulen kwam medio December 1894 tegen den avond bij mij om gelden in te zamelen, ten einde zijn studie te voltooien als predikant. Ik vroeg hem naar zijn naam, maar wel 4 maal moest ik dezelfde vraag herhalen, eer ik zijn naam kon opschrijven, 't Was haast of het er op toegelegd was, zijn naam onduidelijk op te geven. [Daarna sprak ik mijn zoon, waar genoemde lieer ook geweest was, die niet beter wist, of zijn naam was Vermuulen.] Ik vroeg hem, of hij een attest had van zijn kerkeraad, waarop hij toestemmend antwoordde. Nu drong ik er op aan Ket te mogen zien, maar hij verklaarde, na gezocht en nog eens gezocht te liebben, dat hij het zeker verloren had.

Daarna vroeg ik hem waar hij studeerde; hij antwoordde: bij Ds. Van Loon, Geref. predikant te Amsterdam.

Genoemde Vermeulen kreeg toen ineens grooten haast en moest naar de tram. Daarop gaf ik Z.Ed. de verzekering, dat ik aan Ds, Van Loon zou schrijven. Als de zaak in orde was, zou ik een gift voor hem opzenden.

Daarop schreef ik 17 Dec. 1894 een brief aan Ds. H. W. van Loon en ontving, 2^3 dagen later, een vriendelijk briefje van genoemden predikant, waarin Z.W.E.W. mij schreef, dat A. Vermeulen voor hem een onbekende was.

Nu 3 weken geleden heb ik hem voor het eerst gezien. Ik kreeg argwaan toen ik vernam, dat hij zonder attestatie van Kralingen naar Amsterdam was vertrokken. Later bleek het, dat hij ook te Kampen heeft gewoond. In onzen kerkeraad werd naar hem gevraagd en werden wij verwezen naar eene mededeeling van het Coll. van Docenten der Theol. School. De kerkeraad van Klundert moet zich per advertentie al tegen Vermeulen hebben gesteld. Genoemde Ds. Van Loon zond mij bij die gelegenheid eene advertentie, die Z.Ed. uit het Kerkblad had geknipt van den volgenden inhoud, [mij de vrijheid gevende om van zijn schrijven en van de advertentie gebruik te maken.] »Het College van Docenten der Theologische School acht zich verplicht mede te deelen, dat de heer A, Vermeulen, vroeger verwer te Kralingen, tegenwoordig metterwoon in Kampen zijnde, zich wel voor het Admissieexamen heeft aangemeld, maar, evenals ten vorigen jare, te bestemder tijd niet is verschenen, daar hij geen goede attesten kon krijgen.

Het Doe. College heeft reeds in Ktrkhlad en Bazuin No 21 moeten melden, dat A. Vermeulen in geenerlei betrekking tot de Theol. School staat; en intusschen vernamen we door mondelinge mededeelingen, brieven en persberichten, dat A. Vermeulen niet ophoudt met vragen om geldelijken steun, om aan onze School te studeeren, zonder eenige kennisgeving zijnerzijds of verlof onzerzijds.

Redenen, waarom wij van een en ander weder publieke mededeeling doen, en het College daarbij als zijn oordeel te kennen geeft, dat de heer A. Vermeulen daardoor alleen reeds zich den weg heeft gesloten, om toegelaten te worden aan de Theol. School."

Namens het Doe, Coll.

DR. H. BAVINCK, Rectar.

C. MULDER, Secr.

Kampen, ii Oct. 1894.

In de Haarlemmermeer heeft genoemde A. Vermeulen tal van personen bezocht [voor hem met zeer gunstige gevolgen] om gelden in te zamelen ten einde opgeleid te worden [bij den een te Kampen, bij een ander te Amsterdam] tot predikant. Hierbij wil ik het voorloopig laten.

Waarde Redacleiir! als. gij meent, dat met genoemd schrijveir de publieke zaak gediend kan worden, verzoek ik u vriendelijk, bovenstaande onder de ingezonden stukken te willen opnemen. U bij voorbaat mijn hartelijken dank brengende voor de plaatsing dezer regelen, _ teeken ik mij, met de meeste hoogachting,

üw dw. Dn.

P. VERKUIJL.

Nieuw-Vennep^ Mz& rt 1895.

Uit dien hoofde achten ook wij het onzen plicht om onze lezers tegen deze collecte van den heer Vermeulen te waarschuwen, en raden we, hem, waar hij komt of aanklopt, niet anders te woord te staan, dan in het bijzijn van twee getuigen,

Aan de goê gemeente onder een voorgeven, dat geen steek hield, geld uit den zak te kloppen, zou toch waarlijk een niet geringe zonde voor den Heere onzen God zijn.

De kerkeraad onder wien de heer Vermeulen thuis hoort, zal o, i. hier dan ook een onderzoek naar moeten instellen.

Ook om de eere onzer kerken toch moet aan het loopend gerucht over zijn collecteeren een eind komen, en we zouden daarom wel willen verzoeken, dat al onze kerkelijke bladen, met alle Kerkboden incluis, eens terdege de aandacht van hun lezers op deze zaak vestigden.

In elk dorp dient men op de hoogte te zijn.

En daarom roepen we: Zegt het voort!

KUYPER.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 april 1895

De Heraut | 4 Pagina's

Gevaarlijke collectanten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 april 1895

De Heraut | 4 Pagina's