GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Aan de Kerkeraden van de Gereformeerde kerken in Nederland.

Het is aan „Deputaten" van deze kerken „voor de correspondentie met de Hooge Overheid" bij opzettelijk ingesteld onderzoek, gebleken, dat de circulaire d.d. 21 Maart door den heer Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek aan de gemeentebesturen verzonden, waarin o. a. beweerd werd, dat A^irwullingopdevolkstellingkaarten van vraag 8 met „Gereformeerde kerk" niet voldoende zou zijn — berustte op een vergissing.

De beantwoording dier vraag met „de Gereformeerde kerk'' is volkomen correct en voldoende.

Niet voldoende is de invulling „Gerefor meerd, " omdat dit dubbelzinnig is. Velen, die zich gereformeerd noemen, behooren tot de Nederlandsche Hervormde, of een andere haast gelijknamige kerk.

Nu zullen derhalve, krachtens een nieuwe circulaire, zij, die enkel geantwoord hebben „gereformeerd, " uitgenoodigd worden nader aan te geven tot welk genootschap of kerk zij behooren. Laten diegenen hunner, die behooren tot één van de Gereformeerde kerken, nu ook opgeven: „de Gereformeerde kerk." Ook zij, die tot een andere kerk of een ander genootschap dan de Gereformeerde kerk behooren, zullen daarvan opgave moeten doen.

Wij verzoeken den Kerkeraden van de Gereformeerde kerken dringend, de leden hiervan in kennis te stellen, en ons te willen melden, of soms ook door het bestuur eener burgerlijke gemeente, zonder de leden te vragen, naar eigen opvatting de invulling „gereformeerd" veranderd wordt in den naam eener kerk waartoe die leden niet behooren, gelijk nu reeds hier en daar is geschied. Wij zullen daarvan dan aan "t Bureau voor Statistiek kennis geven.

Namens Deputaten voornoemd, M. NOORDTZIJ, Secretaris.

Kampen, 30 Maart 1900.

Provinciale Synode der Gereformeerde kerken in Overijsel.

De Gereformeerde kerken te Deventer A en B, als daartoe aangewezen, maken bij deze bekend, dat de Provinciale Synode dit jaar zal gehouden worden te Deventer, D. V. op Woensdag den i^den Juni. De namen en woonplaatsen der Deputaten, alsmede voorstellen enz. voor het Agendum, gelieve men in te zenden, uiterlijk op den i8den Mei, aan het adres van den eerstondergeteekende.

Namens de kerken A en B voornoemd. SCHEPS, V. D. M. A.BRUMMELKAMP.

Deventer, 2 April 1900.

L. S.

De Classis Amersfoort heeft in hare vergadering van 3 April j.l. den-Eerw. heer L. f. C. Kreijt, candidaat in de Heilige Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, wonende te Baarn, na gehouden praeparatoir examen met algemeene stemmen beroepbaar gesteld voor de Gereformeerde kerken in Nederland.

De Classis voornoemd: W. H. GISPEN JR., Actuarius.

De Theol. faculteit aan de Vrije Universiteit heeft volgens het besluit der Generale Synode van Groningen 1899, Art. 52, aan de heeren W. J. Goedbloed H. Ph. Ingwersen, J. Jansen, D. van der Meulen, J C. de Moor en K. Veen, verlof verleend om, wanneer zij door een kerkeraad daartoe worden uitgenoodigd, een stichtelijk woord in de gemeente te mogen spreken, mits dit niet meer dan tweemaal tusschen elke vacantie geschiede.

Uit haar naam, DR, H. H. KUYPER.

Kort Verslag van de Prov. Synode van Friesland, 14 Febr, 1900 te Leeuwarden.

Het moderamen bestond uit de dienaren d. W. A. de Geus, praeses; H. C. v, d. Brink, assessor; P. N. Kruijswijk, scriba; A. v. Andel, scriba.

De Synode was saamgeroepen, op verzoek van de Classes Sneek en Franeker, die met de Classe Bolsward besloten hadden tot uitzending van een missionairen dienaar d. W., Ds. D. Bakker.

Zij waren in de noodzakelijkheid gekomen de financieele hulp der overige Friesche Classes te zoeken.

De Classes zeiden allen hare medewerking toe.

De Synode besloot, dat de Friesche kerken jaarlijks minstens f 7000 zouden saambrengen voor deze Zending, en besloot verder de zending van Ds. Bakker, door de acht Classes, te aanvaarden.

Een „Regeling van den arbeid in de Zea ding onder Heidenen en Mahomedanen voor de Geref. kerken der Provincie Friesland" werd vastgesteld, zoomede een Instructie voor Ds. Bakker.

In de Regeling wordt o. m. bepaald, dat 8 Prov. dep. (uit elke Classe één) met den kerkeraad der Zendingskerk (Heeg) zullen saamwerken in alles wat de zending van den missionairen dienaar betreft.

Namens het Moderamen,

A. DE GEUS, h. t. Praeses.

P. N. KRUIJSWITK, h. t. Scriba.

Zending onder Heidenen en Mohamedanen.

Om misverstand te voorkomen, achten de 10 Deputaten voor de Zending het noodig bekend te maken:

1. dat giften enz. voor de Zending geschonken, voortaan alleen verantwoord zullen worden in de officiëele Zendingsbladen, de Heidenbode en het Mosterdzaad. Alleen op uitdrukkelijk verlangen zal het ook in de Bazuin geschieden.

2. Alle collecten, giften enz., voor de Zending bestemd, zende men voortaan — nu Ds. Lio» Cachet, de vroegere Redacteur van de Heidenbode, is overleden, en Ds. Donner van Leiden om hoogen leeftijd met i Jan. 1900 ophield Redacteur van hei Mosterdzaad te zijn — altijd en uitsluitend aan den isten Penningmeester voor de Zending, den heer B. de Moen te Doesburg,

Namens Deputaten voornoemd. DR. J. HANIA, h. t. Iste Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 april 1900

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 april 1900

De Heraut | 4 Pagina's