GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Dereenigingsleden.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Dereenigingsleden.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

ONZE JONGELINGEN.

VIII.

Hoe geheel anders dan wat we in ons vorig artikel aanhaalden uit de verslagen van Groningen en Overijsel, klinkt wat uien uit Friesland meedeelt:

Ons ledental ging ook dit jaar flink vooruit: het steeg tot 108. Dank zij gestadige propaganda in den Zuidoosthoek kwamen de jongs, ie aansluitingen in hoofdzaak vandaar. Dus begint zich onze hoop eenigermate te realiseeren. De Z.O.-hoek was steeds onze zwakke plek; zoo gaarne zouden we ook onze Bondsvrienden daar tellen, opdat ook door de J.-V. ingeweekt zou kunnen worden op het inderdaad berucht.; Zuid-Oostelijk Friesland.

Natuurlijk gaat uitbreiding van Ringesital met de toename van Vereenigingen gepaard. Reeds steeg het getal tot 20, Een paar dier Ringen dienen wel is waar nog een paar Vereecigingen meer in zich op te nemen om krachtig te kunoei; werken, doch over 't algemeen zijn de Friesche Ringen behoorlijk georganiseerd en maken heusch deel uit van de Bondsorganisatie.

Het jaarlijksch rapport over den arbeid der Ringen op hunne vergaderingen wees op verrassende resuliaten. De Afdeeling meent door te moeten gaan op den ingeslagen weg en telken are dsn Ringarbeid in rapport te moeten brengen, ten einde zoo mogelijk den een van den ander te doen leeren....

Zoo ziet mea, dat er voor de organisiüe van Gereformeerde Jongelingen nog heel wat te doen is, ook in de provinciëB, waar de toestand het meest gunstig is.

Maar we noemden 'als een der oorzaken van den bloei van den Gereformeerden. Bond ook het degslijke orgaan waarover hij beschikt, n.l. het Gereformeerd Jongelingsblad, dat met zijn oplage van 7300 exemplaren —voor 9777 leden — inderdaad wel geschikt is om invloed te kunnen uitoefenen.

En de invloed dien het in werkelijkheid uit oefent, is zeer zeker niet gering. Het blad weet leiding te geven, niet al'een voor wat betreft de organisatie en het optreden naar buiten van de Vereenigingen, maar veel meer nog — en daar komt het voornamelijk op aan — voor den inwendigen dienst, voor de wijze waarop de Vereenigingen haar hoofddoel trachten te bereiken: „overeenkomstig ons calvinistisch volkskarakter werkzaam te zijn tot het doen kennen en belijden der Gereformeerde beginselen voor Kerk, Staat en Maatschappij“.

Het is alleszins te prijzen, dat dit flinke weekblad, hetwelk voor het meerendeel der nummers 8 pagina's tekst geeft, slechts.... / I per jaar kost voor aangesloten vereenigingen, en maar / 1.50 voor alle anderen.

Niettegenstaande dezen lagen prijs kan men toch nog een niet te versmaden winst maken, zooals blijkt uit het finantieel verslag over 1906, dat een voordeelig saldo aanwijst van / 556, 41.

Veel zou er nog van „Onze Jongelingen" in het algemeen, en van onze Gereformeerde Jongelingen in het bijzonder, zijn te-zeggen. Maar de bedoeling van deze weinige artikelen over het leven en streven der Jongelingsvereenigingen was slechts, een overzicht over haren niet genoeg te waardeeren arbeid te geven. We hopen dat ons dit eenigermate gelukt is.

En als we dan thans onze reeks artikelen besluiten, dan doen we dat met het woord, dat de heer Van Oversteeg verleden jaar op den Bondsdag te Leeuwarden sprak, toen de jonge . lingen in zoo grooten getale opgekomen waren, dat één gebouw hen niet bevatten kon en ze dus met recht konden getuigen, dat ze tot twee tieiren waren geworden.

Zijn woord luidde toen aldus:

Als wij nu in onze gedachten een 30 ta jaren teruggaan en ons herinneren, hoe in een der onaanzienlijke achterbuurten van Amsterdam, m een kil schooUokaal de jongelingen bijeenkwamen, bleek van de koude, timide over hetgeen zi] gingen beginnen, en wij vergelijken dit met den toestand op heden, dan móeten wij dankbaar zijn, dat het God behaagd heeft, het mosterdzaadje te doen opwassen tot zulk een grooten boom, dat hij nu als het ware twee gronden noodig he«ft. Daarom wat h« nitt te veel gevraagd, toen wij straks rerzochten te zingen:

„Springt op van vreugd, verheft Zijn lof”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 maart 1908

De Heraut | 4 Pagina's

Dereenigingsleden.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 maart 1908

De Heraut | 4 Pagina's