GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het D. G. adres van de Geref. kerk te Leiden is V. d. Horst, scriba, Haarlemmerweg 34. NAtnecs dea kerkeraad:

D. G. V. D, HORST, scriba.

De Classes Gouda bericht den kerken, dat ia plaats vaa Ds. Hagenbeek, Ds. .S. Kamper te Haastrecht als Actuatius is benoemd, en dat de stukken voor de Classes nu aan den nieuw benoemde moeten geadresseerd.

Namens de Classis,

J. OsiisrGA, Scriba.

Schoonhoven, 15 Aug. 1911.

De Classes Klundert heeft in hare vergadering van 15 Aug. 1911 praepxratoir onderzocht en met aile stemmen toegelateu dea Eetw. heer G' J. Pontier te B.eda, die daarmede beroepbaar verklaard is voor de Gsrtf Kerken.

Namens de Ctabsis voornotmd

L. G. GORIS, h. t. Assessor.

Breda, 15 Aug. 1911.

Gisteren werd in den Morgesdfesst de tot ons overgekomen leeraar Ds. W, Veder in zijn dienstwerk ingeleid door Ds. G. Wielenga, naar aanleiding eener rede over Jes. 52 : 7.

In den Avonddien' t aanvaarde Ds. Veder sijn taak met eea prsdfttie over Jer.'irii, 12. Moge er nu zegen rusten op den arbeid onzer drie predikanten.

Namens den Kerkeraad, J, BOSCH SR, Scriba.

Zwolle, 14 Aug. 1911.

GLANERBRUG, 13 Aag. Heden was het voor de Geref. kerk alhier een blijde dag. Daar de kerk 7 Juni 1907 tot openbaring kwam, mocht reeds in deze morgecure onze beroepen leeraar, Ds. F. Bxuinsma, van Scharendijke tot ons overgekomen, in zijn dienstwerk bevestigd worden door onzen consulent Ds. de Bruijn van Enschedé, die tot tekst had gekozen i Petr. 5 : 2—4. Des namiddags verbond Ds. Biuiasma zich aan de gemeente naar aanleidieg van Eiezea 2 : 19—22. Niettegenstaande de groote hitte die er heerschte, was beide keeren het kerkgebouw stampvol,

N.B. Het adres van den kerkeraad is thans: Ds. F. Bruinsma te Glanerbrug.

AMBT-VOLLENHOVE. Zondag 13 Aug. was voor de Gemeente een blijde dag, 's Morgens trad voor haar op Prof. Dr. H, H, Kuyper van Amsterdam om den beroepen dienaar des Woords Ds. J. Douma in zijn dienstwerk in te lelden met eene leerrede overEfeïe4 : lï—13, «waarna den nieuwen dienaar toegezongen werd Ps. 134 : 3. 's Middags deed Ds. J. Douma zijn intrede; hij bepaalde de gemeente bij i Cor. 2 : i en 2, Na de predikatie sprak hij toe Prof, Dr. H.^H. Kryper, die hem des morgens bevestigde, den consulent, op: ecers en diakenen, het Hoofd der school ea de afgevaardigden der naburige kerken, waarna Ds. Brouwer van Zwartsluis ook samecs kerkeraad en gemeente den nieuwen leeraar een hartelijk welkom toeriep en de gemeent verzocht werd te zicgea Ps. 115 : 8,

Het adres vaa den kerkeraad is nu Ds. J. Douma, Ambt VoUenhove.

Gen. Kaa Art:13 K, O.

Namens deputatea der Gen. Kas tot steun Ier verïorgiag vaa em8rit.pred, , pred.-weduwen sn weezen hetft ondergeteekende mede te deelen, dat in het verloopen boekjaar bericht is-ingekomen van notaris Th. R. te A. van een ij-giat, groot f 1000, belast met vruchtgebruik; en d*t aan giften is ontvangen, van Ds. B. te S. / 215; en van den heer J. W.H. teD./200.

Met betuiging van hartelijken dank aaa den Heere en aan de gevers, bevelen deputaten de bïlaogen der Gen. Kas verder dringend aan.

W. B. RENKEMA, scriba.

Renkum, 14 Augustus r9ir.

Kort verslag van de vergadering der Geref. Kerken binnen de classis Bfielle, gehouden te Hellevoetsluis op Woensdag 2 Aug. 1911.

1. Ds. V. Lammel opent de vergadering op gebruikelijke wijee.

2. Lastbrieven worden nagenien. Er zijo twee instructies. Het moderamen bestaat uii: Ds. v. Lummel, praeses; Ds. Kok, assessor, ea Ds. v. Duin, scriba.

3-Notulen worden gelezen en goedgekeurd.

4. Ds. Eiselink brengt vetskg uit van de laatst gehouden panic, synode van Zuid Holland (Zuid). De afgevaardigdsa van Brielle en Middelharnis ontvangen de verlaugde inlichtingen

5. Ds. Kok brengt verslag uit namens de commissie, die de evangelisatie in deze omgeving 80U voorbereiden. Basloten wordt dien arbeid ter hand te nemen, 's Zondags volgende op den Hervormingsdag hievoor eea bidstond ea een collecte ia de classis te houden. Drie deputatea te benoemen om een regeling te ontwerpen.

6. De msttuctie van Tinte luidt, hulp voor den dienst des Woords in ds vacante kerken ia te roepea van de classes Schiedam éa Barecdrecht, met het oog op 't groot aantal ? acaturea, en de weinige predikanten binnen deze classis. Aldus besl«È> ; en,

7. Aan een kerk, waar twee ouderlingen hun dienst verlaten hebben, wordt raad gegeyea.

8 Pduze. Verrekening der geidea.

9. Aaa Melissant wordt voor dit jiar een oadersteuning van / 50 verleend.

10. De classisbeurien worden als volgt geregeld: Tinte, S? pt. Ds. Kok, Nov. Ds. Taal; Rockarjï, Sjpt. Ds. Esseiink, Nov, Ds, Dekker; Hellevoetsluis, Oct, Da. Mo!; Bommel, Sept. Ds. V. Lummel, Nov, Ds. Ailberts; Middelbarnis, Oct. Ds. v. Duic; Melissant, Sspt. Ds. Mol, Nov. Ds. Sjiallegange.

11. De rondvraag naar art. 41 levert geen bijzonderheden op.

12. Tjt deputaten voor den Evangelisatiearbeid worden benoemd: Ds. Kok, v. Lummel en Mol.

13. Sluiting.

W. E. V. DUIN, h.t. scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 augustus 1911

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 augustus 1911

De Heraut | 2 Pagina's