GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Uit de Pers.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de Pers.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

De l> : püiateri door de jongste Generale Synode benoemd om de predikantstractementen te verbeteren, hebben onderstaand schrijven aan de Kerken gericht!

Aan de Classis Middelburg van Geref. Kerken.

Weleerwaarde en Eerwaarde Broeders in Christus!

Reeds drie Generale Synoden, die van 1908 te Amsterdam; die van 1911 te Zwolle en die van 1914 te 's Gravenhage gehouden, hebben de aandacht gewijd aan de zoo noodige verbetering der predikantstractementen. De deputaten prof. Rutgers, prof. Noordtïij en ouderling van Muiswinkel, die gedurende al die jaren de Kerken in deze wak nebben gediend, hebben reeds in 1909 aan al de Kerken een missive geionden, ten einde te voldoen aan hun opdracht: »om de Kerken ernstig op te 'bekken, in-dé tractementen der predikanten ver-, Hitring te In-engen.': (Acta 1908, art. 92). Naar het meer uitgebreid mandaat, dat zij van de Synode van 1911 ontvingen, hebben zij in het begin van 1914 nog, eens dezelfde missive rondgezonden en meteen van alle plaatselijke Kerken opgave gevraagd tof en sej> Ja, Jot weli; . bedrag het.tracfe went sedert 1909 is verhoogd" (Acta 1911, art. 88), Zij konden in hun rapport, op de Synode in 1914 uitgebracht, door Gods eqedheid «veel verbiydends* mfcdedeclen (.4cta 1914, bijlage LVl). Het totaal der verhoogingen in '347 kerken voor 383 predikantsplaatsen, buiten de kindergelden, in die jaren aangebracht, bedroeg / 7675 3, 70.

Toch heeft de S> 'node van 's Gravenhage geoordeeld, dat dit aanvankelijk verkregen resultaat niet een reden mocht zijn, óm de aangevangen actie te staken, maar veeleer een prikkel, om haar met kracht door te zetten, ook wyl skchts van ^.oy Kerken een antwoord was ingekomeH en onder deze een 60-tal berichtten dat het om allerlei oorzaak nog niet tot een verhooging was gekomen.

De deputaten, die op zoo hoogst verdienstelijke wijze zich van hun taak hadden gekweten, begeerden om hun gevorderden leeftijd niet meer voor een herbenoeming jn aanmerking te komen. De Synode heeft toen in hun plaats aangewezen prof. Lindeboom, prof. Sillevis Smitt en ouderling Scheurer. Tegelijk echter heeft ze voor deze deputaten het mandaat nog eens uitgebreid. Hun is thans opgedragen: Ie aait alle Kerken opgave te vragen van het bedrag van haar .predikants-tractementen met de daarbij behoorende emolumenten en toelagen, 2e voor de verbetering van predikants tractementen al datgene te verrichten, wat den ijver der kerken kaïi opwekken om te doen wat naar den eisch van Gods Woord op dat terrein door haar behoort te worden gedaan (Acta 1914, art. 89).

Het is ingevolge dit besluit der Synode, dat duputaten zich thans tot uw vergadering wenden.

Doordrongen van het hoog belang dezer zaak voor het leven en den bloei onzer Kerken, hebben zij zich afgevraagd, welken weg zij hadden in te slaan, om gegronde verwachting te mogen koesteren, dat hun arbeid slagen zou. Zij hebben gemeen") zich niet aanstonds onmjddellijk tot de kerken welven te moeten richten, maar, teneinde de actie een organisch verloop te doen hebben, m zich allereerst de medewerking der Classen te [ moeten verzekeren.

Wanneer toch de Classen haar medewerking verleenen, zal het niet licht kunnen voorkomen, dat de opgave van eenige Kerk achterwege blijft, en is de weg meer geëffend, gelijk de vorige deputaten in hun rapport uitdrukten: »ter beoordeeling van den toestand.^ En het kennen van den juisten toestand is ongetwijfeld een eerste vereischte om het aanbevolen werk getrouw te kunnen behïirtigen.

Diensvolgens komen deputaten tot uw vergadei ring met het verzoek, uit den kring der Classe een broeder te benoemen, dien zij oordeelt geschikt te zijn, ten einde op te treden als correspondent, met wien deputaten zich in verbinding kunnen stellen.

Gaarne ontvingen deputaten aan het adres van Prof. Sillevis .Smitt .(Vondelstraat 166, Amsterdam) van uw vergadering bericht, wie door U is aangewezen, en voorts van dezen correspondent, liefst binnen niet al te langen tijd en in elk geval vóór Juni 1916, met betrekking tot al de Kerken der Classe de volgende opgaven:

; Ie. Welk is het bedrag van het predikantstractement ? ,

2é. Sedert welk tijdstip is het tractement verhoogd ?

3e. Welk is het bedrag der laatst ingetreden verhooging ?

4e. Worden aan het tractement kindergelden toegevoegd, en zoo ja, tot welke bedragen?

5e. Worden boven het tractement emolumenten genoten, hetzij als vrijdom van een gedeelte der belasting, . hetzij als vrije woning of als vergoeding van huishuur, en zoo ja, op welk bedrag zijn deze te schatten?

6e. Wordt aan den predikant een persoonlijke toelage toegekend, en zoo ja, tot welk bedrag?

Deputaten houden zich overtuigd, dat Gij met hen gevoelt, hoe het een levenskwestie is voor onze Kerken, dat ook inzake dit gebod des Heeren alle achterstand worde opgeheven. Wanneer een ongenoegzame bezoldiging van de Dienaren des Woords mede moest geteld worden omier de oor­ I zaken van het benauwend verschijnsel, dat het aantal jonge mannen, die z'ch gedrongen gevoelen i.ich voortebereiden tot het predikambt in de laatste [ iarep zooveel geringer is dan het aantal gemeenten ; die herderloos worden, — zouden de kerken de geestelijke schade, die uit den-predikantennood moet voortvloeien voor land en volk, aan zichzclvén te I wijten hebben. Doch, afgezien van alle berekening van scliade, moge het Woord Gods om des Heeren wil macht hebben op de consciëntie. Allten in dien weg is met vrijmoedigheid de zegen des Heeren over Zijn erve te wachten.

Met broedergroete en zegenbede, de deputaten voornoemd:

L. LINDEBOOM, Praeses.

P. A. E. SILLEVIS-SMITT, Scriba.

J. G. SCHEURER, Penningm.

November, 1915.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 maart 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Uit de Pers.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 maart 1916

De Heraut | 4 Pagina's