GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De zilveren koorde.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De zilveren koorde.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De voorslag van den Minister van Financiën om aan de predikanten, pastoors en rabbijnen, die een jaarwedde van het Rijk ontvangen een duurtetoeslag van ƒ100 te geven, heeft, zooals te begrijpen is, niet alleen in de Tweede Kamer critiek uitgelokt, maar ook tot protest in onie Kerken aanleiding gegeven. Het adres, dat de Classis Harderwijk aan de Tweede Kamer zond, is in het voorgaand nummer van de Heraut afgedrukt, en de argumenten, die tegen dezen voorslag zijn aangevoerd, zijn onzen lezers dus bekend. Ook in de Tweede Kamer waren verschillende leden, zooals uit het voorloopig verslag blijkt, die zulke bezwaren hadden. Sommige leden meenden, dat het niet op den weg van het Rijk lag, doch op dien van de Kerkgenootschappen, om de bedienaren van den Godsdienst met het oog op de duurte der tijden geldelijk tegemoet te komen; anderen, dat wanneer het Rijk zulk een uitkeeriog wilde doen, niet alleen de door het Rijk bezoldigde, maar ook de overige predikanten een duurteuitkeering behoorden te ontvangen.

Het antwoord, dat de Minister op deze beide bezwaren gaf, schijnt ons ' meer handig dan afdoende. Wat het eerste bezwaar betreft, verwijst hij naac hetgeen anderen daarentegen hadden aangevoerd, en wat het tweede bezwaar betreft, merkt hij op, dat duurtetoeslag alleen gegeven kan' worden, waar het Rijk een jaarwedde geeft, maar niet, waar zulk een jaarwedde niet genoten wordt. Het hoofbezwaar, dat deze duurtetoeslagen uit 's Lands penningen komen moeten, die door jeder moeten worden opgebracht in de belastingen, en dat deze gelden alleen aan enkelen ten goede komen, maar niet aan alle ïbedienaren van den godsdienst", wordt blijkbaar niet door hem gevoeld.

Of liever, de Minister heeft, zooals hij het zelf uitdrukt, bij dit wetsontwerp zich gesteld op den grondslag van den bestaanden toestand en alleen daarmede rekening gehouden, dat waar het Rijk alle tractementen verhoogt, met het oog op de waardevermindering van het geld, het dan ook billijk is, dat dit evenzeer geschiedt voor de predikanten en andere geestelijken, die een rijkstractement r> ntvangen. Alleen schijnt ons op dit standpunt een duurtetoeslag van f 100 al zeer weinig, daar de geldswaarde met de helft verminderd is.

Toch meene men daarom niet, dat de Minister, al doet hij deze concessie aan de practijk, aan het beginsel, door ons Gereformeerden voorgestaan, ontrouw zou zijn geworden, In het voorloopig verslag was ook de vrasg gesteld, hoe de Regeering dacht over „losmaking van de zilveren koorde". Op deze vraag nu antwoordde de Minister, dat het denkbeeld om aan te sturen op verbreking van den financieelen band tusschen Kerk en Staat onder voor beide partijen billijke voorwaarden, naar de meening der-Regeering, gezette overweging verdient. Zelfs ging de Minister nog verder en verklaarde, hij dat het zijn voornemen is de kerkelijke besturen van de verschillende kerkgenootschappen voor te stellen, dit plan met hem te bespreken.

Al is deze verklaring nog zeer voorzichtig gesteld, toch blijkt er uit, dat de Regeering harerzijds wel bereid zou wezen, om tot een definitieve afrekening met de Kerken over te gaan. En het zou zeker een stap in dè goede richting wezen, wanneer de Minister met de besturen of vertegenwoordigende lichamen van de verschillende Kerken dit onderwerp ernstig besprak. Juist deze duurtetoeslag heeft opnieuw bewezen, hoe de Staat door dezen financieelen band te handhaven zich in allerlei moei-

lijkheden wikkelt, en hoe daardoor onrecht gedaan wordt aan die Kerken, die geheel uit eigen middelen voor hare Dienaren zorgen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 september 1919

De Heraut | 4 Pagina's

De zilveren koorde.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 september 1919

De Heraut | 4 Pagina's