GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrije Universiteit.

Men schrijft ons:

Het 40-jarig jubileum is weer voorbij.

Het waren heerlijke dagen.

Dank zij de activiteit van het Locaal-Comité Ara sterdam liep alles geregeld en door de hartelijke wijze waarop de studenten de voorstanders der Vrije Universiteit heeft ontvangen, zal de 19e October voor velen een aangename herinnering achterlaten.

Wat was het gezellig en aangenaam 's middags in Bellevue.

De beminnaars der Vrije Universiteit in vroolijke stemming bijeen. De studenten hebben er slag. van om hun gasten te ontvangen.

En 's avonds.

Het bezoek aan den bidstond was veel grooter dan in jaren 't geval was.

Wij wennen aan de voorrechten die God ons schenkt, en denken er niet genoeg aan, dat het genade-gaven zijn.

Daarom zijn de herinneringsdagen, vooral als het feestdagen zijn, zoo noodig en zoo nuttig.

Aan Ds. Kuijper de dank voor zijn kostelijk ernstig woord. Niet ieder is het gegeven om in weinig woorden veel te zeggen. Daarom werd het 's avonds wat laat, niettegenstaande de bidstond spoedig was afgeloopen.

Wat een heerlijk gezicht.

Het was vol in Bellevue, maar alles liep geregeld.

Het was wat, om in korten tijd ruim 400 menschen plaats te geven, te meer omdat men niet wist of er 40 of 400 aan het gezellig samenzijn zouden deelnemen.

Maar de orde-commissarissen waren op hun post en binnen 10 minuten was de geheele schare geplaatst en kon een kop thee aangeboden, en was het aan Ds. Ferwerda om de vergadering te openen.

Zijn echt gezellig woord bracht een goede stemming in de vergadering. Ds. RuUmann heeft — hoe kon het anders — de wording der Vrije Universiteit uitvoerig behandeld.

Om nog eens ca te lezen.

De geschiedenis vóór en na de oprichting der Vrije Universiteit in zoo tijk en helaas.... zoo onbekend.

Er is zoo ontzaglijk veel gebeurd in de laatste 50 jaar, en waar Ds. RuUmann de 50 jaren vóór de laatste 50 jaar behandelde, was het niet te verwonderen dat zijn keurige toespraak meer leerzaam dan gezellig was.

Toch werd er met groote aandacht geluisterd en menigmaal hartelijke instemming betuigd.

Men zag Groen, Mackay, Eiout en anderen, aan Bilderdijk's — in den letterlijken zin des woords — voeten zitten.

Er was geen plaats genoeg voor de studenten, dus moesten zij zich zonder stoelen of tafels behelpen. Dat was het begin van een Vrije Universiteit.

Straks, moge het spoedig zijn, hooren Wij het begin van de Vrije Universiteit.

Dat. is noodig.

Het was zeer juist V|m den grijzen voorzitter van het Lokaal-Comité opgemerkt.

Wij moeten weer, althans in onze gedachten, terug naar de oorzaken waarom een Vrije Universiteit werd opgericht. Wie weet hoe het dan duidelijk zou worden, dat onze tegenstanders nog beter kennen het gevaar dat hun dreigt van een Universiteit op Gods Woord gegrond, dan ze door de voorstanders wordt gewaardeerd.

’t Is waar, maar niet goed, dat de Vrije Universiteit niet zou zijn opgericht, zoo men aan de openbare Universiteiten maar van lonze mannen" had benoemd.

Hoewel mannen als Groen en Da Costa, als Kuyper en Rutgers recht hadden om voor een hoogleeraarsbenoeming in aanmerking te komen, kunnen wij niet dankbaar genoeg zijn dat deze benoemingen nooit zijn geschied.

Men kent de kracht niet van den invloed der »omgeving"; kwade samensprekingen bederven goede zeden.

Het kost zooveel zelfverloochening ook ja juist voor den hoogleeraar, om voortdurend en overal zich te buigen voor het Woord.

Zelfs de Vrije Universiteit loopt gevaar.

Daarom waren de dagen zoo goed, omdat er daardoor weer inniger verband kwam tusschen de voorstanders der Vereeniging en hare Stichung.

Men lette op art. 15 van de instructie voor correspondenten en leden van het Lokaal-Comité:

«Eenmaal 'sjaars, zoo na mogelijk bij den Stichtingsdag van de Vrije Universiteit, wordt de zaak van het Christelijk Hooger Onderwijs in den gebede aan den Heere opgedragen, in wienis Naam ook voor deze Vereeniging alle hulpe staat".

Deputaten voor de Correspondentie met de Hooge O^ïerheid brengen ter kennis van de kerken, dat bij schrijven van Z.Ex. den Minister van Justitie, d.d. 22 October 1920, bericht is ingekomen dat de Gereformeerde kerk van Veenhuizen, gemeente Norg, geconstitueerd is als: „de Gereformeerde kerk van Veenhuizen, gemeente Norg."

Op de lijst van de Gereformeerde kerken is deze kerk geplaatst onder No. 932.

Namens Deputaten,

H. BOUWMAN, secr.

Kort Verslag van de Vergadering der Classis Barendrecht op 1 Sept. 1920.

De praeses der roepende kerk van IJsselmonde opent de vergadering. Nadat gezongen, gelezen en gebeden is, blijkt uit de credentialen o.m. dat de predikanten Van Hoven en Nieborg niet ter vergadering zullen komen, terwijl de kerken van Barendrecht, Bolnes, Heinenoord, Klaaswaal, Rijsoord en Westmaas een instructie hebben.. Het Moderamen constitueert zich aldus : Ds. Idema praeses. Ds. van Urk scriba en Ds. V. Schalk assesssor; de notulen der vorige vergadering worden gelezen, goedgekeurd en geteekend.

Onder de ingel; omen stukken bevinden zich bezwaarschriften van br. L. v. V. te W. en van br. G. S. te H., welke bezwaarschriften in den loop der vergadering behandeld worden. Ook is ingekomen een antwoord van broeder Uittenbogaard over de indertijd besproken ouderlingenconferentie.

Naar aanleiding van het laatste worden de kerken der classis opgewekt, voor 1 Oct. 1920 aan bedoelden broeder Uittenbogaart, wiens adres is te Slikkerveer Willemstraat 19, mede te deelen, of zij met zulk een" conferentie sympathiseeren ; en zoo ja, hoeveel ouderlingen er dan bij een eventueele samenkomst gezonden zullen worden.

Vervolgens wordt rapport uitgebracht door Ds. V. d. Kamp over de in Juni gehouden Partic. Syn., - terwijl Ds. v. Schalk enkele mededeelingen doet over de kas voor hulpbehoevende studenten. In aansluiting aan de vorige vergadering doet Ds. Goote enkele mededeelingen over "de tucht op doopleden, waarbij der classis met nadruk in herinnering wordt gebracht een besluit van 3 Maart 1909, aldus luidende:

„De classis spreekt de wenschelijkheid uit, „dat de kerkeraad bij de behandeling van doop-„leden, die ongeregeld wandelen, het advies der „classis inwinne, alsvorens hen niet meer te „beschouwen als leden der kerk".

Inzake de gemengde huwelijken wordt, op voorstel van de kerk van Barendrecht, de volgende classicale regeling getrofien:

Wanneer bij den kerkeraad inkomt een aanvrage tot kerkelijke bevestiging van een huwelijk, waarbij ééa der partijen niet behoort tot een Geref. kerk, zal de kerkeraad of de daartoe door den kerkeraad aangewezen commissie hem of haar die niet behoort tot de Geref. kerken, afvragen

lo. Of hij (dj) de Heilige Schriften des Ouden en des Nieuwen Testaments erkent als het Woord van God, en dies als den eenigen regel voor geloof en wandel;

2o. Of hij (iij) instemt met den inhoud van het huwelijksforitiulier, zooals dat in de Geref. kerken gebruikelijk is, en bereid is, de vragen daarvan bevestigend te beantwoorden;

3o. Of hij (zij) belooft, zoolang hij (zij) zich niet tot de Geref. kerken voegt, den kerkeraad der Geref.. kerk van hunne woonplaats geenerlei hindernis in den weg te zullen leggen in het opzicht houden over de leden van het gezin, die tot zijn kerkgemeenschap behooren;

4o. Of hij (zij) belooft, de andere partij geenerlei hindernis in den weg te zullen leggen in het wandelen in overeenstemming met de Geref. belijdenis ^

5o. Of hij (zij) belooft, indien uit het huwelijk kinderen mochten geboren worden, niet te zullen tegenwerken, dat deze in de Geref. kerk" worden gedoopt en opgevoed.

Indien het antwoord, op deze vragen, naar het oordeel van den kerkeraad, niet ten volle bevredigend is, gaat deze niet tot de kerkelijke bevestiging van het huwelijk over. Voorts zal de kerkeraad zich moeten vergewissen aangaande het goed zedelijk gedrag van de partij, die niet tot de Geref. kerk behoort; en, afgezien van de afzonderlijke gevallen, in het algemeen hebben te wijzen op de gevaren, aan gemengde huwelijken verbonden; de ouders op te wekken, nauwkeurig toe te zien op de verkeeriog huaner kinderen; en in prediking en catechisatie ernstig te waarschuwen tegen de gemengde huwelijken.

Ondertusschen werden hiermede reeds behandeld de instructies van Barendrecht, Heinenoord, Klaaswaal en Westmaas. Bo'nes ontvangt advies in een tuchtzaak, en verklaart zich voldoende ingelicht; terwijl Rijsoord toestemming erlangt, tot afsnijding van enkele doopleden over te gaan.

De volgende deputaten werden aangewezen: voor kerkvisitatie eil. IJsselmonde: Ds. R. V. d. Kamp en Ds. H. Koffijberg (secundus: Ds. S. Idema).

Voor kerkvisitatie Hoeksche Waard: Ds. C. Gooté en Ds. P. £. van Schaik (secundus: Ds. E. Zwiers).

voor hulpbeh. studenten: Ds. P.-E. v. Schaik (secundus: Ds. R. v. d. Kamp).

voor quaestor art. 11 en l3: Ds. C. Goote (secundus: br. G. A. Diepenhorsi).

voor quaestor classicale onkosten: br. G. A. Diepenhorst (secundus: Ds. C. Goote).

voor regeling van vacature-beurten: Ds. P. v. Hoven en Ds. P. E. v. Schaik.

voor examina: Ds. D. J. Couveé, Ds. S. Idema en Ds. V. K. Kuij venhoven.

voor zending onder Heidenen en Mohammedanen : Ds. C. Goote en Ds. P. v. Hoven (sec. Ds. E. J. V. Voorst).

Voor Jodenzending: Ds. E. J. v. Voorst.

Voor Rija-Pruisen en Wesifalen: Ds. D. J. Couveé.

voor evangelisatie: Ds. C. Goote, Ds. S. Idema en Ds. V. K. Kuij venhoven.

voor N.-Brabant en Limburg: Ds. R. r. d. Kamp.

voor het Archief: de kerk van Barendrecht.

Nadat de vaca'urebeurten geregeld ï^i, wordt de rondvraag art. 41 D.K.O. aan de orde gesteld: Strijen ontvangt advies mzake een drietal doopleden. De kerk van ZuidBeijerland wordt aangewezen als roepende kerk voor de volgende vergadering, welke gehouden zal worden den len Woensdag in December om 11 uur. De korte notulen worden gelezen: de assessor gaat voor in dankzegging; de praese^ sluit de vergadering.

Op last der classis,

» P. E V. SCHAIK, h.t. assessor.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 31 oktober 1920

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 31 oktober 1920

De Heraut | 4 Pagina's