GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Vrije Universiteit.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vrije Universiteit.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrije Universiteit.

De Heere gaf in deze week weer rgke stoffe tot verheuging. Immers, den 6en dezer had voor de derde maal een publieke promotie plaats, tevens de eerste in de godgeleerdheid; en wel van den heer H. H.Kuyper, den oudsten zoon van onzen Hoogleeraar. Het was een kostelyke samenkomst. Een betrekkelijk talrijke schare was opgekomen, om van dit heugelijk academisch feitj getuige te zijn, en de begroeting, die daarop volgde, gaf de duidelijkste blijken der hartelijke belangstelling, waarmede het was begroet geworden, van de "liefde die men den jeugdigen doctor toedroeg, maar niet minder van de oprechte deelneming en blijdschap die men in zijn hart gevoelde voor den rijken zegen, dien de Heere den vader in deze gebeuttenis had believen te schenken. Ik ben dan ook zeker de tolk te zijn van zeer velen, wanneer ik nogmaals den jongen doctor van harte geluk en 's Heeren rijken zegen toewensch; en ook den vader de verzekering geef, dat er uit menig hart een dankzegging opgaat, dat het onzen getrouwen God heeft mogen behagen liem zulk een zoon te geven, wien het woord der Spreuken gelden mag: »Een wijs zoon verblijdt den vader" — een zoon in wien hij zien mag de vruclit van zijn eigen ai beid; die zijn naam nu reeds eerc aandoet, en, naar wij mogen vertrouwen, ook zal blijven aandoen door zijn optreden in kerk en maatschappij; die niet tegenover zijn vader, maar naast hem, wenscht te strijden voor de eere van Koning Jezus en de banier omhoog te houden van Hem, dien de Vader gezet heeft tot een Hoofd boven alle dingen, in Wien al de volheid der Godheid lichamelijk woont, uil Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt!

Dr. H. Kuyper is de eerste, die den doctoralen titel voeren zal, alléén van onze Universiteit Moge hij onzer school tot een eere zijn, opdat ook de tegenstanders ten volle overtuigd mogen zijn van den ernst, waarmede bij ons de wetenschap wordt beoefend.

EcB droevig feit hebben wij aan den anderen kant te boeken in de annalen onzer hoogeschool. Een onzer veelbelovende studenten, de heer Pieter Jongbloed, die, ofschoon opgeleid wordende tot bedienaar des Woords, nochtans reeds den graad van candidaat in de rechten had verworven, werd na een slepende ziekte, in den ouderdom van 25 jaren door den dood weggenomen. Zwaar is deze slag voor zijn diep bedroefde ouders en bloedverwanten maar ook voor onze Universiteit en voor den kring der vrienden is het een groot verlies. De Heere trooste de rouwdragenden en verwekke door zijn Geest andere jonge mannen, die de afgebroken taak van onzen betreurden vriend mogen opnemen. Ook hier geldt zoo ten volle: »de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen." Moge het ons gebed zijn »dat de Heere des oogstes arbeiders in zijnen oogst uitstoote."

De nagedachtenis van Pieter Jongbloed zal aan onze Universiteit in eere blijven. W. HOVY.

In dank ontvangen:

Voor de Tereeniging;

Aau CODtribntiën: door den heer J. H. Pen te Wetering ƒ 24.50; doorS. baron van Heem. stra te Sassenheim ƒ 44; door den heer M. Gaikema te Bayum ƒ 39; door den heer Th. van den Brink te Oosterbeek ƒ 38; door den heer G. Verrips te Culemborg ƒ 19; door den heer J. Kater Kz. te Monnikendam ƒ 86; door den heer G. J. Knottenbelt te Barneveld ƒ 18.50; door den heer P. A. Zwart te Nijkerk (Friesland) ƒ 197; door den heer K. Floor te Wons ƒ S3; van S. en O. te A. / 25; door den heer G. Lustig Hz. te Huizen / 9; door den heer G. J. Kloosterman te Heino / 7.50; door ds. H. R. Nieborg te Exmorra ƒ 29.10; van den heer N. Oosterbaan te , Middelstum ƒ i; aan Collecten: Van de Ned. Ger. kerken te Sluipwijk en Reeuwijk ƒ 6.95; van idem te Hilversum ƒ 20, 321/2; van idem te Huizen ƒ 7.70; van iclem te Nieuwveen ƒ 6.621/g; van idem te Vinkeveen ƒ 7.371/g; van idem te Vlaardingen / 32.07 ; van idem te Ermeloo / 1630; van idem te Benschop ƒ 7.50; van idem te Dordrecht ƒ 57.50; aan Scheukillgen: door den heer K. Floor te Wons, van A. R. ƒ 5 ; door den heer W. Post te Lollum, gevonden in de collecte der Ned. Ger. kerk ƒ 30; van Mej. A. V. te P. / 10 (waarvan ƒ 4 voor de noodlijdende kerken en ƒ 2 voor de school te Kootwijk; van S. te W. ƒ 1.231/3 ; door den heer D. G. J. Lammers te Aalten ƒ 3 ; van de Chr. Ger. Jongelingsver. Eliëzer te Scherpenzeel op haar jaarfeest gecollecteerd ƒ 5.30; door den heer G. P. de Biuin te Vlaardingen van J. V. d. W ƒ 5; door Prof. Dr. A. H. de Hartog van E. C. H. ƒ 10.

Voor de Medische facnlteit:

Door Prof. Dr. A. Kuyper, van mej. H. te G. ƒ25; door den heer K. Floor te Wons, van P. K. ƒ 2 50; door den heer D. G. J. Lammers te Aalten f y, door Prof. Dr. A. H. Hartog van E. C. H. ƒ20.

Voor het Hospitium:

Van de Ned. Geref. kerk te Vlaardingen ƒ1; door den heer K. Floor te Wons, van P. K. ƒ2.50; van een zustérkring te Harlingen, een pak goed.

Voor het Studiefonds:

Bij Prof. Dr. A. H. de Hartog ingekomen: van een zusterkring te Harlingen ƒ5; collecte van de Ned. Ger. kerk te Steenwijk ƒ 12; door den heer K. Floor te Wons, van F. K. ƒ 2.5c; door den heer J. A. W. van R. v. D. te W. W. ƒ 1.30.

Hilversum.

S. J. SEEFAT, pinningmietttr.

GEDRUKT TER KQW. NED. STOOMD RUKKERIJ,

WARMOBSSTRAI*

106, A, M5TBR])AM.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 januari 1891

De Heraut | 4 Pagina's

Vrije Universiteit.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 januari 1891

De Heraut | 4 Pagina's